Ga naar de inhoud

Samen voor Lisse!

In dit raadsakkoord ‘Samen voor Lisse’ 2022-2026 hebben wij als gemeenteraad de koers voor de komende jaren vastgelegd. Het is de eerste keer dat dit op deze wijze in Lisse gebeurt. Wij hebben als raad vertrouwen in deze manier van werken. Het zal ons de ruimte en de nodige slagkracht bieden om samen met Lissese inwoners,

Ondernemers en organisaties, maatschappelijke opgaven te realiseren en verder te bouwen aan de toekomst van ons mooie dorp.
 

Opbouw raadsakkoord

Vanuit de verkiezingsprogramma’s zijn overeenkomsten en verschillen tussen politieke partijen in het raadsakkoord opgenomen. Deze zijn zo concreet mogelijk geformuleerd, zodat de opdracht van de raad aan het college van burgemeester en wethouders in de komende bestuursperiode helder is.

Het raadsakkoord bestaat uit twee delen: de samenwerkingsagenda en de ontwikkelagenda. Opdrachten waarover we het inhoudelijk eens zijn, zijn in dit document vormgegeven in groene kaders. Opdrachten waar we nog van mening verschillen zijn vormgegeven in blauwe kaders.
 

Samenwerkingsagenda

De onderwerpen waarover we het eens zijn, zijn opgenomen in de samenwerkingsagenda. We geven het college van burgemeester en wethouders opdracht met deze onderwerpen aan de slag te gaan en inwoners, ondernemers, organisaties en ketenpartners bij de realisatie van maatschappelijke

opgaven te betrekken. Het betreft veelal de uitvoering van meerjarige beleidskaders, zoals bijvoorbeeld  het Woonprogramma, de Omgevingsvisie, de Mobiliteitsvisie, de Maatschappelijke Agenda, de notitie Toekomstbestendig begroten, de Regionale en Lokale Energiestrategie en de Transitievisie warmte. De raad

controleert de uitvoering van beleid en proces op hoofdlijnen. De controle van beleid vindt plaats via de reguliere beleidscyclus (voortgangsrapportages, evaluaties) en de financiële verantwoordingscyclus. Belangrijk aandachtspunt vormt de uitvoering van taken door gemeenschappelijke regelingen. Het college

informeert de raad actief als bestuur en uitvoering van beleid daartoe aanleiding geeft. De raad maakt zo nodig gebruik van zijn vragenrecht.
 

Ontwikkelagenda

Er zijn ook onderwerpen waarover we het als fracties binnen de gemeenteraad niet op voorhand eens zijn. We vragen het college hierop voorstellen voor te bereiden met verschillende scenario’s of keuzemogelijkheden op basis waarvan de raad een keuze kan maken over de te volgen koers. Over twee jaar evalueren we de uitvoering van het raadsakkoord. We gaan vol energie samen aan de slag voor de toekomst van Lisse.

Dit akkoord bestaat uit de volgende delen:

  • Bestuur en samenleving
  • Ruimtelijk domein
  • Sociaal domein
  • Bijlage: bestuursopdrachten uit raadsakkoord

 

Ga naar het begin