Ga naar de inhoud

Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Achterweg Zuid 59 te Lisse

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wnb voor het houden van paarden op de locatie betreft Achterweg Zuid 59, te Lisse.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 1 december 2020 tot en met 11 januari 2021 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00587748, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor van Sassenheim.

Ga naar het begin