Ga naar de inhoud

Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.


Burgemeester Lies Spruit

T: 14 0252

burgemeester@lisse.nl

Portefeuille

 • Brandweer
 • Openbare Orde
 • Integrale veiligheid
 • Handhaving
 • Crisisorganisatie
 • Evenementen
 • Integriteit
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening (presentatie als gemeente)
 • Internationale betrekkingen
 • Juridische zaken
 • Communicatie
 • Participatie
 • Digitalisering en informatieveiligheid
 • Keukenhof
 • Coördinator regiozaken


Nevenfuncties

 • Portefeuillehouder Ondermijning Politie Eenheid Den Haag (sinds 2017)
 • Lid van het bestuur (roulerend voorzitter)van de ambtelijke organisatie Hillegom, Lisse, Teylingen (HLT)  (sinds 2017)
 • Voorzitter RvT Kringwijs (sinds 2017)
 • Lid van het DB Veiligheidsregio Hollands Midden (sinds 2018)
 • Penningmeester van de vereniging van burgemeesters in Zuid Holland VBGZH (sinds 1 oktober 2019)
 • Lid van Raad van Advies Ademas Inloophuis (sinds 2019)

Wethouder Jolanda Langeveld

1e locoburgemeester 

T: 14 0252

j.langeveld@lisse.nl

NieuwLisse

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • Werken en inkomen (participatiewet)
 • WMO en Maatschappelijke Zorg/Opvang
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs (incl. vernieuwing IHP)
 • Mobiliteit en Infrastructuur
 • Wonen
 • Plannen en initiatieven Ruimtelijke ordening en Omgevingswet (incl. uitnodigingsplanologie/participatie ruimtelijke initiatieven)
 • Samenwerking uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek
 • Centrumaanpak

Uit hoofde van wethouderschap

 • Voorzitter dagelijks bestuur GR KDB
 • Lid van dagelijks bestuur ISD
 • Lid van algemeen bestuur RDOG
 • Lid algemeen bestuur GR KDB
 • Lid algemeen bestuur ISD
 • Lid PPG-overleg (portefeuillehouders publieke gezondheid)
 • DB en AB ISD
 • AB Provalu
 • AB Hecht
 • DB en AB HR portefeuille maatschappij en wonen

Wethouder Kees van der Zwet

2e locoburgemeester

T: 14 0252

k.vanderzwet@lisse.nl

CDA

Portefeuille

 • Financiën
 • Grondzaken (beheer)
 • Strategische aankopen gronden/panden
 • Economische zaken
 • Integrale aanpak arbeidsmigranten
 • Land- en tuinbouw (incl. greenport, evaluatie ISG/GOM en stikstof)
 • Openbare ruimte (incl. groen en water)
 • Natuur en landschap
 • Vergunningen excl. evenementenvergunningen
 • Project Beukenhof
 • Opdrachtgever bestuursopdracht VAB
 • Schiphol
 • Recreatie en toerisme
   

Uit hoofde van wethouderschap

 • Lid algemeen bestuur Holland Rijnland
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst West Holland
 • Voorzitter van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
 • Voorzitter Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
 • Vertegenwoordiger Lisse in AvA Meerlanden, Dunea en GOM

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter/ penningmeester Stichting Voorheen Coöp. Onderling Belang (bezoldigd)
 • Voorzitter/ penningmeester Stichting Uitgaansdag Ouderen Lisse (onbezoldigd)
 • Penningmeester kerkelijk Rechtspersoon Hendrikus Joanna Agaath (onbezoldigd)
 • Lid regiobestuur CDA Duin- en Bollenstreek (onbezoldigd)
 • DGA Wilmiriam Beheer BV/ Van der Zwet Registeraccountants (onbezoldigd)
 • Docent Steenkamp Instituut CDA (onkostenvergoeding)

Wethouder Riet Austie-Ziengs

3e locoburgemeester

T: 14 0252

r.austie@lisse.nl

VVD

Portefeuille 

 • Welzijn en jeugd
 • Accommodatiebeleid (incl. integrale evaluatie Sportfondsen en Bescal)
 • Gebouwenbeheer en maatschappelijk vastgoed
 • Energietransitie
 • Klimaat en duurzaamheid
 • Sport en bewegen
 • Kunst, cultuur en erfgoed incl. accounthouderschap Bibliotheek
 • Milieu
 • Afval (incl. evaluatie)
 • Speelruimte
   

Uit hoofde van wethouderschap

 • lid algemeen bestuur ISD
 • lid algemeen bestuur ODWH
 • lid algemeen bestuur VAB
   

Nevenfuncties

 • Bestuurslid: Thematisch netwerk Sport & bewegen VVD

Gemeentesecretaris Erik Prins

T: 14 0252

E. Prins@HLTsamen.nl 

De gemeentesecretaris, Erik Prins, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Hij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille

 • Bestuurlijke advisering
 • Directie HLTsamen
Ga naar het begin