Ga naar de inhoud

Samenstelling college B&W

Nb. Op 23 juni 2022 is het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Na definitieve verdeling van de portefeuilles werken wij deze pagina zo snel als mogelijk bij.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.


Burgemeester Lies Spruit

T: 14 0252

burgemeester@lisse.nl

Portefeuille

 • Brandweer
 • Openbare orde
 • Integrale veiligheid
 • Handhaving
 • Crisisorganisatie
 • Integriteit 
 • Personeel en organisatie
 • Internationale betrekkingen
 • Juridische zaken
 • Participatie
 • Communicatie
 • Keukenhof


Nevenfuncties

 • Portefeuillehouder Ondermijning Politie Eenheid Den Haag (sinds 2017)
 • Lid van het bestuur (roulerend voorzitter)van de ambtelijke organisatie Hillegom, Lisse, Teylingen (HLT)  (sinds 2017)
 • Voorzitter RvT Kringwijs (sinds 2017)
 • Lid van het DB Veiligheidsregio Hollands Midden (sinds 2018)
 • Penningmeester van de vereniging van burgemeesters in Zuid Holland VBGZH (sinds 1 oktober 2019)
 • Lid van Raad van Advies Ademas Inloophuis (sinds 2019)

Wethouder Kees van der Zwet

1e Locoburgemeester

T: 0252 - 140 252

k.vanderzwet@lisse.nl

CDA

Portefeuille

 • Financiën 
 • Economische zaken
 • Grondzaken en grondexploitatie
 • Recreatie en toerisme
 • Natuur en landschap
 • Openbare ruimte
 • Milieu en afval
 • Flower Science
 • Beukenhof
 • Ter Specke/FC Lisse


Wethouder Kees van der Zwet neemt tijdelijk ook alle ruimtelijke portefeuilles over.

Uit hoofde van wethouderschap

 • Lid algemeen bestuur Holland Rijnland
 • Voorzitter van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
 • Voorzitter Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
 • Vertegenwoordiger Lisse in AvA Meerlanden
   

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter/ penningmeester Stichting Voorheen Coöp. Onderling Belang (bezoldigd)
 • Voorzitter/ penningmeester Stichting Uitgaansdag Ouderen Lisse (onbezoldigd)
 • Penningmeester kerkelijk Rechtspersoon Hendrikus Joanna Agaath (onbezoldigd)
 • Lid regiobestuur CDA Duin- en Bollenstreek (onbezoldigd)
 • DGA Wilmiriam Beheer BV/ Van der Zwet Registeraccountants (onbezoldigd)
 • Bestuurder Seniorbeheer (onbezoldigd)
 • Docent Steenkamp Instituut CDA (onkostenvergoeding)


Wethouder Jolanda Langeveld

3e Locoburgemeester 

T: 14 0252

j.langeveld@lisse.nl

NieuwLisse

Portefeuille

 • Transformatie 3D
 • Welzijn en zorg
 • Participatiewet/werk en inkomen
 • Maatschappelijke opvang
 • Volksgezondheid
 • Omgevingswet/omgevingsvisie
 • Wonen
 • Verkeer en infrastructuur
 • Dienstverlening
 • Digitalisering
 • Smart City


Wethouder Jolanda Langeveld neemt tijdelijk ook alle sociale portefeuilles over.

Uit hoofde van wethouderschap

 • Voorzitter dagelijks bestuur GR KDB
 • Lid van dagelijks bestuur ISD
 • Lid van algemeen bestuur RDOG
 • Lid algemeen bestuur GR KDB
 • Lid algemeen bestuur ISD
 • Lid PPG-overleg (portefeuillehouders publieke gezondheid)

Gemeentesecretaris Erik Prins

T: 14 0252

E. Prins@HLTsamen.nl 

De gemeentesecretaris, Erik Prins, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Hij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille

 • Bestuurlijke advisering
 • Directie HLTsamen

Nevenfuncties

 • Gastdocent Control Erasmus universiteit Rotterdam SBO/ Euroforum (onkostenvergoeding)

Ga naar het begin