Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.


Burgemeester Lies Spruit

T: 14 0252

burgemeester@lisse.nl

Portefeuille

 • Brandweer
 • Openbare orde
 • Integrale veiligheid
 • Handhaving
 • Crisisorganisatie
 • Integriteit 
 • Personeel en organisatie
 • Internationale betrekkingen
 • Juridische zaken
 • Participatie
 • Communicatie
 • Keukenhof


Nevenfuncties

 • Portefeuillehouder Ondermijning Politie Eenheid Den Haag (sinds 2017)
 • Lid van het bestuur (roulerend voorzitter)van de ambtelijke organisatie Hillegom, Lisse, Teylingen (HLT)  (sinds 2017)
 • Voorzitter RvT Kringwijs (sinds 2017)
 • Lid van het DB Veiligheidsregio Hollands Midden (sinds 2018)
 • Penningmeester van de vereniging van burgemeesters in Zuid Holland VBGZH (sinds 1 oktober 2019)
 • Lid van Raad van Advies Ademas Inloophuis (sinds 2019)

Wethouder Kees van der Zwet

1e Locoburgemeester

T: 0252 - 140 252

k.vanderzwet@lisse.nl

CDA

Portefeuille

 • Financiën 
 • Economische zaken
 • Grondzaken en grondexploitatie
 • Recreatie en toerisme
 • Natuur en landschap
 • Openbare ruimte
 • Milieu en afval
 • Flower Science
 • Beukenhof
 • Ter Specke/FC Lisse

 

Uit hoofde van wethouderschap

 • Lid algemeen bestuur Holland Rijnland
 • Voorzitter van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
 • Voorzitter Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
 • Vertegenwoordiger Lisse in AvA Meerlanden
   

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter/ penningmeester Stichting Voorheen Coöp. Onderling Belang (bezoldigd)
 • Voorzitter/ penningmeester Stichting Uitgaansdag Ouderen Lisse (onbezoldigd)
 • Penningmeester kerkelijk Rechtspersoon Hendrikus Joanna Agaath (onbezoldigd)
 • Lid regiobestuur CDA Duin- en Bollenstreek (onbezoldigd)
 • DGA Wilmiriam Beheer BV/ Van der Zwet Registeraccountants (onbezoldigd)
 • Bestuurder Seniorbeheer (onbezoldigd)
 • Docent Steenkamp Instituut CDA (onkostenvergoeding)

Wethouder Jeffrey van Haaster

2e locoburgemeester

T: 14 0252

j.vanhaaster@lisse.nl

D66

Portefeuille 

 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief vergunningen)
 • Erfgoed
 • Onderwijs 
 • Jeugd (inclusief jeugdzorg)
 • Sport (inclusief bewegen)
 • Accommodatiebeleid 
 • Speelruimte
 • Kunst
 • Cultuur
 • Duurzaamheid
 • Vliegtuiglawaai
 • Regiozaken (algemeen)
 • Museum De Zwarte Tulp


Uit hoofde van wethouderschap

 • Bestuurslid Werkorganisatie HLTsamen
 • Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
 • Plaatsvervangend lid Openbaar Bestuur Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland
 • Lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst West-Holland
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)
 • Lid Omgevingsraad Schiphol
 • Lid Gemeentelijk Toezichtsorgaan Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB)

Wethouder Jolanda Langeveld

3e Locoburgemeester 

T: 14 0252

j.langeveld@lisse.nl

NieuwLisse

Portefeuille

 • Transformatie 3D
 • Welzijn en zorg
 • Participatiewet/werk en inkomen
 • Maatschappelijke opvang
 • Volksgezondheid
 • Omgevingswet/omgevingsvisie
 • Wonen
 • Verkeer en infrastructuur
 • Dienstverlening
 • Digitalisering
 • Smart City

 

Uit hoofde van wethouderschap

 • Voorzitter dagelijks bestuur GR KDB
 • Lid van dagelijks bestuur ISD
 • Lid van algemeen bestuur RDOG
 • Lid algemeen bestuur GR KDB
 • Lid algemeen bestuur ISD
 • Lid PPG-overleg (portefeuillehouders publieke gezondheid)

Gemeentesecretaris Erik Prins

T: 14 0252

E. Prins@HLTsamen.nl 

De gemeentesecretaris, Erik Prins, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Hij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille

 • Bestuurlijke advisering
 • Directie HLTsamen

Nevenfuncties

 • Gastdocent Control Erasmus universiteit Rotterdam SBO/ Euroforum (onkostenvergoeding)

Ga naar het begin