Ga naar de inhoud

Evenementenvergunning

Op deze pagina

 • Als u een evenement wil organiseren, dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is zoals een braderie, feest, kermis, optocht, snuffelmarkt of sportwedstrijd.
 • Een vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.
 • Als u een klein evenement zoals een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht wilt organiseren dan heeft u vaak geen vergunning nodig. Een klein evenement is vergunningsvrij als aan de algemene regels wordt voldaan.  U kunt deze regels vinden onder het kopje ‘Voorwaarden’. Als het evenement niet voldoet aan één of meerdere regels dan is het evenement niet vergunningsvrij en moet er een aanvraag ingediend worden.
 • Heeft u al een “meerjarenvergunning” voor het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement? Dan meldt u dit evenement  via de knop 'Online regelen (Meldingsformulier meerjarenvergunning)', zie rechts.
 • LET OP: het gebruik van ballonnen is in de gemeente Lisse verboden. Het gebruik van lachgas is op een openbare plaats in de gemeente Lisse verboden als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
 • Voor de beoordeling van de aanvraag van een evenementenvergunning hebben wij een goede gedetailleerde tekening/plattegrond nodig. Onder het kopje ‘werkwijze’, vindt u hiervoor een link naar een handleiding voor het maken van deze tekening/plattegrond

Vergunning A-evenement (regulier evenement) € 156,00
Vergunning B- of C evenement (aandachts/risicovolle evenementen) € 314,00

Het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement doet u via de knoppen 'online regelen' rechtsboven op deze pagina.

 

Aanvraagtermijn

 • Doe uw vergunningsaanvraag ten minste 13 weken van tevoren.
 • Als een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben.
 • Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen.
 • Als u een klein evenement wilt organiseren die voldoet aan de algemene regels, moet dit minimaal 2 weken van tevoren bij de gemeente gemeld zijn. De burgemeester kan binnen 1 week na ontvangst van de melding besluiten het evenement niet toe te staan

 

Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw evenement is noodzakelijk. Op de plattegrond moeten de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst worden ingetekend zijn. Om u te helpen in het maken van een plattegrond en/of situatietekening, vindt u hier een handleiding.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is? Stuur dan een e-mail naar gemeente@lisse.nl.

Meerjarenvergunning

A-evenementen (kleine evenementen zonder risicoverwachting), komen bij de gemeente Lisse in aanmerking voor een meerjarenvergunning voor een periode van maximaal 3 jaar. Na deze 3 jaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Het eerste jaar vraagt u de vergunning aan en de twee daaropvolgende jaren hoeft u alleen een melding te doen.

U kunt de melding doen wanneer het evenement ongewijzigd is qua aard en omvang. Heeft u al een meerjarenvergunning? Dan kunt u uw melding doen via de groene knop 'online regelen (melding meerjarenvergunning)'.

In de evenementenvergunning komen ook zaken aan de orde als:

 • muziek en geluid
 • de begin- en eindtijden van het evenement
 • parkeervoorzieningen
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten
 • milieu en afval
 • veiligheid
 • drankverstrekking

 

Algemene regels melding klein evenement

 • het evenement, een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht betreft;
 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
 • het evenement plaatsvindt tussen 09.00 en 24.00 uur;
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 enf na 24.00 uur, voorts mag in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare gemiddelde geluidsniveau (meetperiode 1 minuut) van 65 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden. Als er geen woningen aanwezig zijn dan geldt de genoemde geluidsnorm op een afstand 25 meter van het evenement;
 • het evenement geen of zeer geringe beperking voor het gebruik van de openbare weg veroorzaakt en het niet noodzakelijk is om één of meerder verkeersmaatregelen te treffen;
 • er te allen tijde minimaal 3.50 meter van de rijbaan beschikbaar blijft ten behoeve van de hulpdiensten;
 • er enkel objecten van een geringe constructie worden geplaatst, bijvoorbeeld een kleine partytent, springkussen, barbecue etc.;
 • er  geen alcohol bedrijfsmatig(tegen betaling) wordt verstrekt.

 


Zijn de bovenstaande punten niet op uw kleine evenement van toepassing? Dan moet u een aanvraag om een evenementenvergunning indienen.

Ga naar het begin