Nieuw Trompenburg

Trompenburg is een onderdeel van de herontwikkeling van het gebied tussen de Achterweg, Heereweg, Lindenlaan en Vuursteeglaan. De locatie is gelegen op het braakliggende terrein rondom Woonzorgcentrum Rustoord. Eigen Haard heeft de woningbouwlocatie overdragen aan projectontwikkelaar Wilma Wonen.

Wilma Wonen heeft nu een eerste conceptplan ingediend om woningen te ontwikkelen.
Het woningaanbod bestaat uit maximaal 65 ruime woningen, verdeeld in circa 40% twee-onder-een-kapwoningen, circa 35% rijwoningen en circa 25% middeldure huur en/of betaalbare koop. Dit zal een brede doelgroep naar de nieuwe wijk trekken, waaronder gezinnen en senioren.

Verkeersonderzoek

Vanwege de vele inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan heeft de gemeente Lisse een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd.  Dit verkeersonderzoek is eind september 2021 afgerond. Belangrijkste conclusie is dat het tweezijdig parkeren op de Vuursteeglaan een belemmering is voor een goede verkeersafwikkeling en een veilige verkeerssituatie.

Het verkeersonderzoek is besproken met vertegenwoordigers van de Vuursteeglaan, Trompenburg, Achterweg en Dubbelhoven. Met hen is ook van gedachten gewisseld over oplossingsrichtingen. De reacties van deze vertegenwoordigers zijn vervolgens teruggekoppeld aan de wethouder. Het verkeersonderzoek wordt ook besproken met de ontwikkelaars van Nieuw Trompenburg en Vuursteeglaan Zuid. Zo hopen wij samen tot een goede oplossing te komen voor de (toekomstige) verkeersafwikkeling.

Het verkeersonderzoek is openbaar en beschikbaar. U kunt het downloaden in de grijze kolom aan de rechterkant van deze pagina.

Vervolgproces

De uitkomst van het verkeersonderzoek wordt meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Het college neemt een beslissing over het ontwerpbestemmingsplan en omwonenden worden hierover geïnformeerd.  Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting begin 2022 ter inzage gelegd.

Tijdens de ter inzage termijn is het mogelijk een reactie te geven in de vorm van een zienswijze. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in de tweede helft van 2022 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Anterieure overeenkomst

Het college van Lisse heeft op 29 juni 2021 besloten om een overeenkomst aan te gaan met Wilma Wonen. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van maximaal 65 woningen. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst treft u aan in de rechter kolom.
 

Nieuwsbrief

Om omwonenden op een zo goed mogelijke wijze te informeren en bij de ontwikkeling te betrekken is er een website opgezet: www.nieuwtrompenburg.nl. Hier vindt u meer informatie over het project, de vervolgstappen en in de toekomst ook over de woningen en de verkoop daarvan. Ook kunt u zich op deze website inschrijven voor een nieuwsbrief.
 

Informatie

Voor vragen over dit plan kunt u terecht bij Projectleiders: mevrouw J. Feijen en de heer L. Westman. Te bereiken via de mail of telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin