Energietransitie

Gemeente Lisse wil in 2040 energieneutraal zijn.

Wat is de energietransitie?

Dat betekent dat we geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen, zoals olie of aardgas. In plaats daarvan gaan we alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken, bijvoorbeeld via wind- of zonne-energie. Wekken we zelf te weinig duurzame energie op, dan krijgen we dit aangevuld uit de nabijheid van de regio. De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen, noemen we de energietransitie.

Waarom vinden we de energietransitie belangrijk?

In 2015 tekende Nederland het Klimaatverdrag van Parijs. Alle landen die dit akkoord ondertekenen, moeten actie ondernemen om de temperatuur van de aarde te beperkten tot 2 graden Celsius, maar liever nog tot 1,5 graad. Gemeente Lisse vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Het is bovendien aan ons om ervoor te zorgen dat niet alleen wij, maar ook onze (klein)kinderen op een prettige manier kunnen blijven wonen, werken en recreëren in de regio en de gemeente. En dat kan alleen als we energieneutraal en aardgasvrij worden.

De energietransitie: Hoe doen we dat?

De energietransitie is een grote opgave en daarom doen we dit natuurlijk niet alleen. Zo werken we samen met de andere gemeenten in de regio Holland Rijnland aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daarnaast stellen we zelf een Lokale Energiestrategie (LES) en een Transitievisie Warmte (TVW op). Hieronder leest u meer over deze projecten.

De Regionale Energiestrategie (RES)

Al ruim 4 jaar werken we samen met andere gemeenten in de regio Holland Rijnland om in 2050 energieneutraal en aardgasvrij te worden. We doen dit, omdat het om een lastige opgave gaat waarbij we elkaar nodig hebben. Een gemeente kan nu eenmaal niet in zijn eentje op grote schaal duurzame energie opwekken. Daarvoor heeft elke gemeente te weinig ruimte. Bovendien kun je door samenwerken gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en capaciteit. En omdat alle partijen de regio goed kennen, kunnen we veel beter maatwerk bieden.

Holland Rijnland is een zogenoemde ‘energieregio’. Vanuit het landelijk Klimaatakkoord is bepaald dat iedere energieregio een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt, waarin de regio vertelt hoe het zijn aandeel levert aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Binnen elke RES is een grote rol weggelegd voor het opwekken van wind- en zonne-energie op land. Gemeente Lisse wil hieraan voldoen, maar wel op zo’n manier dat het niet ten koste gaat van ons typische landschap. Want daar zijn we zuinig op. 

Voor de zomer van 2021 stellen de gemeenteraden van de verschillende gemeenten in Holland Rijnland de eerste versie van de RES (RES1.0) vast. Hieronder leest u meer over hoe u mee kunt denken over de RES.

De Lokale Energiestrategie (LES)

De gemeente Lisse werkt mee om de doelen te halen die landelijk en regionaal zijn gesteld. Hoe de gemeente Lisse die doelen wil bereiken, komt in de Lokale Energiestrategie (LES) te staan.

De LES gaat in op vier hoofdonderwerpen:

1. Energiebesparing: Om energie te besparen, is de eerste stap het isoleren van woningen en bedrijfsgebouwen.
2. Warmte: Dit onderdeel krijgt invulling door het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin staat wanneer de verschillende wijken of buurten van het aardgas afgekoppeld kunnen worden. Hieronder kunt u meer lezen over de Transitievisie Warmte.
3.Ruimte en Energie: De Regionale Energiestrategie brengt in kaart waar en hoe de grootschalige opwek van wind- en zonne-energie mogelijk is. De gemeente gaat in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties over hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.
4.Duurzame mobiliteit: Vanuit het Rijk is er een Nationale Agenda Laadpaleninfrastructuur opgesteld. Elke gemeente is nu aan zet om aan te geven op welke plekken er in haar gemeente laadpalen voor elektrisch vervoer moeten komen.

De energietransitie heeft invloed op de ruimte die we hebben. In de LES denken we goed na over hoe we die ruimte gaan verdelen. Hieronder leest u meer over hoe u mee kunt denken over de LES.

De Transitievisie Warmte (TVW)

Om de doelen voor aardgasvrije woningen te halen, is iedere gemeente verplicht om eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) te hebben. Dit staat in het Klimaatakkoord. In de TVW komt te staan hoe we onze huizen in de toekomst duurzaam gaan verwarmen. Hiervoor bestaan verschillende technieken, bijvoorbeeld met aardwarmte (geothermie, diep in de bodem), elektrische warmtepompen of restwarmte van fabrieken. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. In de eerste TVW bekijken we daarom per wijk wat nu het meest logische alternatief voor aardgas is. Ook onderzoeken we wat een logische volgorde is om wijken van het aardgas te halen. Zo ontstaat er een overzicht per wijk voor het verwachte alternatief voor aardgas en een indicatie van wanneer dat dan gaat gebeuren. Alleen voor wijken die vóór 2030 van het aardgas af gaan, maakt de gemeenteraad al een definitieve keuze. Daarna maken we iedere vijf jaar een nieuwe versie van de TVW. Uiterlijk acht jaar van tevoren staat vast welk alternatief een wijk krijgt. Dit werken we verder uit in een Wijkuitvoeringsplan. Hieronder leest u meer over hoe u mee kunt denken over de TVW.

Hoe kan ik meedenken over deze projecten?

De energietransitie raakt ons allemaal. De openbare ruimte gaat veranderen en onze huizen worden anders verwarmd. De gemeente Lisse vindt het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hierover meedenken. Dat kan op verschillende manieren die we aankondigen via de verschillende communicatiekanalen van de gemeente, zoals de gemeentepagina in de krant en social media. Actuele informatie over de LES en de TVW kunt u vinden op deze webpagina. Hier kunt u meer over de projecten lezen, uw mening geven of vragen stellen, nieuws over de projecten volgen en precies zien hoe we de LES en TVW opbouwen.

Onderzoek energietransitie

Wilt u meedoen aan een onderzoek over energietransitie? Doe mee!

Ga naar het begin