Ga naar de inhoud

Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies

De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand. In deze vergadering debatteren de politieke fracties en neemt de raad besluiten over raadsvoorstellen.

Voor elke raadsvergadering zijn de vergaderingen van de raadscommissies:

  • de commissie Maatschappij en Financiën en
  • de commissie Ruimte en Infrastructuur

Volg hier de commissie- en raadsvergaderingen van gemeente Lisse online
 

Spreekrecht                                                                         

Tijdens de commissievergaderingen kunt u bij het onderdeel ‘ de burger aan het woord’  zaken aan de orde stellen die betrekking hebben op de beleidsterreinen waar de commissies over gaan. In de raadsvergadering kunt bij dit onderdeel inspreken over de onderwerpen op de raadsagenda.

Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Voor de spreektijd is in totaal maximaal 30 minuten uitgetrokken. Als u niet weet in welke vergadering u over uw onderwerp kan inspreken kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon 14 0252 of per mail griffie@lisse.nl.
 

Waarover kunt u niet inspreken?

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan.
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Als een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
     

Aanmelden spreekrecht

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Meld u bij voorkeur een dag maar ten minste 2,5 uur voor de vergadering aan via griffie@lisse.nl. Vermeld uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken. U krijgt hierna een bevestiging van uw aanmelding met een instructie voor het (digitaal) inspreken.

Van insprekers worden de persoonsgegevens verwerkt. Op basis van de AVG moet de inspreker daarvoor toestemming verlenen. Die toestemming kan worden verleend door voorafgaand aan de vergadering het toestemmingsformulier ondertekend te sturen aan griffie@lisse.nl of te overhandigen aan de (commissie)griffier.


Vergaderingen bijwonen

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Lisse. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U kunt deze openbare vergaderingen bijwonen.

De vergaderdata en de agenda's worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in het LisserNieuws en via onze vergaderkalender. Volg deze vergaderingen live of kijk op een later tijdstip het terug via internet. Meld u zich bij de griffie aan als u een e-mail wilt ontvangen als de nieuwe agenda online is gezet.

Ga naar het begin