Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies

De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand. In deze vergadering debatteren de politieke fracties en neemt de raad besluiten over raadsvoorstellen.

Voor elke raadsvergadering zijn de vergaderingen van de raadscommissies:

  • de commissie Maatschappij en Financiën en
  • de commissie Ruimte en Infrastructuur

Volg hier de commissie- en raadsvergaderingen van gemeente Lisse online
Inspreken 

Tijdens de commissievergaderingen kunt u vragen stellen of zaken aan de orde stellen die betrekking hebben op de beleidsterreinen waar de commissies over gaan. In de raadsvergadering kunt u inspreken over de onderwerpen op de raadsagenda.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Meld u bij voorkeur een dag maar ten minste 2,5 uur voor de vergadering aan via griffie@lisse.nl. Vermeld uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken. U krijgt hierna een bevestiging van uw aanmelding met een instructie voor het (digitaal) inspreken.

Van insprekers worden de persoonsgegevens verwerkt.  Op basis van de AVG moet de inspreker daarvoor toestemming verlenen. Die toestemming kan worden verleend door voorafgaand aan de vergadering het toestemmingsformulier ondertekend te sturen aan griffie@lisse.nl of te overhandigen aan de (commissie)griffier.


Vergaderingen bijwonen

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Lisse. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U kunt deze openbare vergaderingen bijwonen.

De vergaderdata en de agenda's worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in het LisserNieuws en via onze vergaderkalender. Volg deze vergaderingen live of kijk op een later tijdstip het terug via internet. Meld u zich bij de griffie aan als u een e-mail wilt ontvangen als de nieuwe agenda online is gezet.

Ga naar het begin