Burgerinitiatief

De gemeenteraad van Lisse neemt besluiten namens de inwoners van het dorp. De raad stelt daarbij zelf de agenda vast. Maar inwoners kunnen zelf ook zaken op de raadsagenda zetten. Zaken die ze van belang vinden, voor hun buurt of wijk of misschien wel voor het hele dorp. Eigenlijk is het heel simpel: wie een goed idee heeft, dient het gewoon in bij de raad. Dat is heel gemakkelijk en 'nee heb je, ja kun je krijgen'!

Heeft u een goed idee?

Stel, u heeft een idee. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een trapveldje in uw buurt. Of om de fietsroute naar de school veiliger te maken. Of om kinderen en senioren met elkaar in contact te brengen. Hoe omvangrijk of eenvoudig uw plan ook is, belangrijk is dat u het niet zelf kunt uitvoeren. U heeft daarvoor de hulp van de gemeente nodig. In dat geval kunt u de raad van Lisse inschakelen. Officieel heet dat een burgerinitiatief. Dat klinkt ingewikkelder dan het is.

Waar moet een burgerinitiatief aan voldoen?

Er gelden een paar regels:

  • uw idee moet gaan over een onderwerp waar de gemeente over kan beslissen
  • het is niet de bedoeling om zaken terug te draaien waarover de raad al een besluit heeft genomen
  • minimaal 50 personen moeten uw initiatief ondersteunen
  • het mag niet gaan over privézaken
  • er kunnen geen klachten of bezwaren worden ingediend. Immers, daarvoor bestaan andere mogelijkheden


Een kwestie van een briefje

Het indienen van een burgerinitiatief is eenvoudig. Iedere inwoner van Lisse, ouder dan 16 jaar mag een idee indienen. Het enige wat u moet doen, is een brief schrijven aan de voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw A.W.M. Spruit. U kunt gebruikmaken van onze briefverzoek burgerinitiatiefvoorstel (pdf, 9 kB). Daar moeten de volgende zaken in staan:

  • een beknopte omschrijving van uw idee
  • een heldere toelichting (bijvoorbeeld: voor wie is uw plan bedoeld, wat zijn de voordelen, wat zijn de mogelijke kosten, wie gaat het uitvoeren, welke mensen staan achter uw plan enz.). Hoe meer informatie u kunt geven, hoe duidelijker dat is
  • uw naam en adresgegevens


Hulp nodig?

Vindt u het moeilijk om deze brief zelf te schrijven, dan kunt u altijd de hulp inroepen van de medewerkers van de raadsgriffie. Dat zijn de ambtenaren die voor de gemeenteraad werken. Zij willen u graag helpen. U kunt ze gewoon even bellen op telefoonnummer 433121 of u stuurt een e-mail naar griffie@lisse.nl.


De raad buigt zich over uw plan

U krijgt altijd een bevestiging van de voorzitter van de raad dat uw brief is ontvangen. De raadsgriffie bekijkt of uw initiatief voldoet aan de regels en compleet is. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan neemt de raadsgriffie daarover contact met u op. Vervolgens kan het verschillende kanten op met uw brief.


1. De raad gaat met uw idee aan de slag

Eerst wordt uw brief behandeld door een raadscommissie. Raadsleden doen een groot deel van hun werk in werkgroepen, oftewel commissies. Die hebben elk hun eigen specialisme. De ene commissie buigt zich bijvoorbeeld over zaken als verkeer en de openbare ruimte. De andere gaat over onderwijs en welzijn.

De voorzitter van de raad bepaalt welke commissie geschikt is om uw idee te behandelen. Uw brief wordt dan besproken in de maandelijkse commissievergadering. Uiteraard ontvangt u een uitnodiging om deze vergadering bij te wonen. U mag zelf weten of u daarop in gaat. Bovendien kunt u, als u daar behoefte aan heeft, tijdens de vergadering een korte toelichting geven op uw idee. Ook kunt u dan eventuele vragen van commissieleden beantwoorden.

De commissie neemt een besluit over uw idee. Dat besluit wordt voorzien van een advies. Dit komt terecht op de agenda van de gemeenteraad. Die behandelt het tijdens de maandelijkse raadsvergadering en neemt dan definitief een besluit over uw voorstel.


2. De raad zegt ja of nee

Dat besluit kan positief voor u uitpakken. Als de raad uw idee ziet zitten, geeft ze de opdracht het uit te voeren en er het benodigde geld voor vrij te maken. Vervolgens houdt de raad de voortgang goed in de gaten. Maar het is ook mogelijk dat de raad uw idee afwijst. U krijgt daarover dan altijd een brief waarin duidelijk staat uitgelegd waarom de raad uw idee heeft afgewezen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een idee het niet haalt. Bijvoorbeeld omdat het te duur is. Of omdat er al eerder over iets dergelijks een besluit is genomen.


3. De raad verwijst door

Het is ook mogelijk dat uw idee eigenlijk prima past binnen een al bestaande gemeentelijke (subsidie)regeling. In dat geval stuurt de raad uw brief, met advies, door naar de desbetreffende ambtenaren. Zij nemen dan contact met u op, u heeft daar zelf geen omkijken naar. Het kan ook zijn dat uw idee niet bij de raad thuishoort, maar wel ergens anders in de gemeentelijke organisatie. De raad zorgt er dan voor dat uw brief, eventueel met advies, via het college bij de desbetreffende afdeling terechtkomt. Ook daarover wordt u op de hoogte gehouden.


Tip: leg alvast contacten

Leg contact met de raadsleden die uw idee behandelen. Benader ze een week voor de commissievergadering, bel ze bijvoorbeeld op. Of maak even een afspraak. Dan kunt u alvast duidelijk uitleggen wat er zo goed is aan uw plan. Op die manier zien ze nog meer de waarde van uw plan. Raadsleden vinden dat helemaal niet gek. Sterker nog, ze vinden het prettig als ze vooraf zoveel mogelijk informatie hebben.

Ga naar het begin