Ga naar de inhoud

Verkeersbesluit te water, snelheidsbeperking Greveling Lisse

Publicatiedatum:
dinsdag 21 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit te water, snelheidsbeperking Greveling Lisse

 

Gelet op:

De Scheepvaartverkeerswet (SVW), het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), het Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer (BABS) en de Richtlijnen Scheepvaarttekens (RDST);

artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet waarin is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is om een verkeersbesluit te nemen;

dat krachtens artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet en op grond van het bepaalde in artikel 2 van het BABS, het bevoegd gezag een verkeersbesluit moet nemen voor het plaatsen of verwijderen van een verkeersteken, dat een gebod of een verbod bevat zoals opgenomen in bijlage 7 van het BPR;

artikel 6 lid 1 van de Scheepvaartverkeerswet dat voorschrijft dat een verkeersteken dat een gebod of verbod dan wel de opheffing van een gebod of verbod aangeeft, wordt, behoudens bij algemeen maatregel van bestuur aan te geven bijzondere omstandigheden, niet aangebracht of verwijderd dan nadat het desbetreffende besluit door de zorg van het bevoegd gezag is bekendgemaakt;

artikel 6 van het Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer voorschrijft dat bij de voorbereiding van een verkeersbesluit het bevoegd gezag overleg voert met de bij dat besluit belanghebbende openbare lichamen en instellingen;

het mandaat- en volmachtbesluit gemeente Lisse 2019 vastgesteld d.d. 10 december 2019, inclusief eerste wijziging vastgesteld d.d. 15 december 2020, krachtens welke ondergetekende bevoegd is dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegende dat:

De vaarweg Greveling is gelegen binnen de bebouwde kom van Lisse en wordt gebruikt door onder andere motorboten, zeilboten en roeiboten;

er momenteel geen snelheidsbeperking geldt op de Greveling;

de roeivereniging Iris, gelegen aan de Greveling, bij de gemeente kenbaar heeft gemaakt dat zij zich zorgen maakt over de veiligheid op de Greveling;

de zorgen van roeivereniging Iris voortkomen uit het toenemende vaarverkeer op het water in het algemeen en vanwege de woningontwikkeling aan de Turfstekerskade (Kruishoorn) in het bijzonder, waarbij steigers worden gerealiseerd en boten kunnen aanmeren;

er vervolgens meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden tussen roeivereniging Iris en de gemeente;

deze gesprekken voor de gemeente aanleiding zijn geweest een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de veiligheid op de Greveling;

het onderzoek is verricht door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), waarbij interviews zijn gehouden met relevante betrokkenen/belanghebbenden waaronder de KNRB en de roeivereniging Iris, er een schouw op de Greveling heeft plaatsgevonden en een risicoanalyse is uitgevoerd;

één van de conclusies uit het onderzoek is, dat een snelheidsbeperking van 6 km/h op de Greveling bijdraagt aan de veiligheid;

de gemeente op basis van de onderzoeksresultaten van het Instituut Fysieke Veiligheid een Veiligheidsroutekaart Gedeeld Gebruik van de Greveling heeft vastgesteld;

hierin als onderdeel van het maatregelenpakket ter verbetering van de veiligheid op de Greveling, een snelheidsbeperking van 6 km/h als verkeersmaatregel op de Greveling is opgenomen;

de gemeente gecommuniceerd heeft over de Veiligheidsroutekaart Gedeeld Gebruik van de Greveling met belanghebbenden zoals roeivereniging Iris, de projectontwikkelaar van de woningen aan de Turfstekerskade (Kruishoorn), functioneel beheerder van de Greveling Hoogheemraadschap van Rijnland en (toekomstige) omwonenden;

gelet op artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, deze verkeersmaatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

gelet op artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, deze verkeersmaatregel voorts strekt tot het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

gelet op artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, deze verkeersmaatregel voorts strekt tot het voorkomen of beperken van hinder of gevaar door het scheepvaartverkeer voor personen die zich anders dan op een schip te water bevinden;

er, zoals in artikel 6 van het Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer is bepaald, overleg is gevoerd met Hoogheemraadschap van Rijnland en de politie.

 

Besluit:

Op de vaarweg Greveling te Lisse het verkeersbord B.6 met aanduiding 6 km/h, uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement te plaatsen conform bijgevoegde situatietekening.

 

 

Mogelijkheid van bezwaar/voorlopige voorziening

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen. U richt het bezwaar aan het college van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

- de reden(en) van uw bezwaar;

- uw handtekening.

Een bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk (dus niet per e-mail) worden ingediend. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Overigens kunnen ook andere belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u tegelijkertijd met of na indiening van uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

U dient dit verzoek in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor betaalt u griffiekosten.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Lisse, 30 november 2021

Namens burgemeester en wethouders van Lisse,

Medewerker verkeer, R. Breedveld

Ga naar het begin