Ga naar de inhoud

Reglement projectcommissie Expertteams Lisse 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 15 januari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenReglement projectcommissie Expertteams Lisse 2020

De raad van de gemeente Lisse,

 

gelezen het voorstel van het presidium met als onderwerp Instellen projectcommissies op grond van artikel 84 Gemeentewet

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

 

gelet op artikel 84 Gemeentewet en artikel 5b Reglement van orde Lisse 2020,

besluit vast te stellen:

 

Reglement projectcommissie expertteams Lisse 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de projectcommissie;

 • b.

  raad: de gemeenteraad;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  voorzitter: de voorzitter van de commissie;

 • e.

  griffier: de griffier zoals bedoeld in de Gemeentewet of diens plaatsvervanger;

 • f.

  ambtelijk secretaris: door de griffier aangewezen functionaris die advies en bijstand verleent aan de commissie;

 • g.

  adviseur: de adviseur genoemd in artikel 3 lid 6 van dit reglement;

 • h.

  raadscommissie: de commissie Maatschappij en Financiën en Ruimte en Infrastructuur;

 • i.

  gemeenschappelijke regeling: een regeling zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2 Opdracht

De commissie heeft de volgende opdracht:

 • a.

  Het doel van het inrichten van een expertteam is het krijgen van grip op een gemeenschappelijke regeling. Het expertteam fungeert als vooruitgeschoven post van de raad en de leden verdiepen zich in een gemeenschappelijke regeling door informatie te verzamelen en kennis te vergaren;

 • b.

  Het expertteam geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raadscommissie over hoe de raad meer grip kan krijgen op de gemeenschappelijke regeling. Het expertteam brengt in ieder geval advies uit over de in te dienen zienswijze op de begroting en over (beleids)documenten over de toekomstige ontwikkeling van de gemeenschappelijke regeling waarover besluitvorming van de raad wordt gevraagd;

 • c.

  Het expertteam geeft waar nodig en mogelijk gevraagd en ongevraagd advies over de documenten uit de P&C-cyclus van de gemeenschappelijke regeling, de financiële risico’s van de gemeente bij het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, de inrichting van de governance en de uitoefening van overgedragen taken in relatie tot de bij de oprichting geformuleerde doelen. Hierbij betrekt het expertteam steeds de vraag hoe de raad meer grip krijgt op de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 3 Samenstelling, aanwijzing en ontslag

 • 1.

  De commissie bestaat uit de leden die door de fracties daarvoor worden voorgedragen.

 • 2.

  De leden van de commissie worden op voordracht van de fractievoorzitters aangewezen door de raad.

 • 3.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij tussentijds ontslag als lid van de raad of de raadscommissie.

 • 5.

  De griffier ziet toe op de verslaglegging en het verlenen van advies en bijstand aan de commissie.

 • 6.

  De commissie heeft als adviseur de portefeuillehouder die in het college belast is met de onderwerpen die bij de betreffende gemeenschappelijke regeling zijn neergelegd. Zij kan verder een beroep doen op ambtelijke ondersteuning, indien dat nodig geacht wordt.

Artikel 4 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert zo vaak als zij dat nodig acht of op verzoek van tenminste 2 leden.

 • 2.

  De adviseur wordt in principe voor elke vergadering uitgenodigd. Wanneer de commissie het nodig acht kunnen ook anderen worden gevraagd deel te nemen aan de vergadering van de commissie.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Artikel 5 Bestuurlijke informatievoorziening

 • 1.

  Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter wordt door de secretaris een beknopt verslag gemaakt van iedere vergadering van de commissie. Het verslag wordt in de daaropvolgende vergadering vastgesteld door de projectcommissie.

 • 2.

  De commissie rapporteert aan de gemeenteraad via de raadscommissie door middel van schriftelijke adviezen of mondelinge verslaglegging door de voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De agenda en vergaderstukken van de commissie zijn openbaar en kunnen op verzoek door een ieder worden ingezien bij de griffie. Deze stukken worden digitaal beschikbaar gesteld voor de leden van de raad en raadscommissies.

Artikel 6 Informatie

Het college draagt er zorg voor dat stukken, behorend tot het taakgebied van de commissie, tijdig aan de commissie ter beschikking worden gesteld. Wanneer het stukken betreft die door een gemeenschappelijke regeling worden toegezonden, dringt het college er zo nodig bij de gemeenschappelijke regeling op aan deze stukken tijdig ter beschikking te stellen.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Reglement Expertteams Lisse”.

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2020,

Mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

Mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter

Ga naar het begin