Ga naar de inhoud

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden Lisse 2018

Publicatiedatum:
vrijdag 3 augustus 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden Lisse 2018

De raad van de gemeente Lisse

Gelezen het voorstel van het presidium;

 

gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen [2], [4,] 7a, vierde lid, 13, tweede lid, [en 15] van het Rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden Lisse 2018.

 

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet;

 • -

  commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden.

§ 2. Voorzieningen voor raadsleden en commissieleden

Artikel 2. Vergoeding op basis van presentie voor raadsleden

Er is in de verordening een keuzemogelijkheid om een deel van de raadsvergoeding in te houden (max. 20%) bij afwezigheid van raadsleden bij een raadsvergadering. Het raadswerk houdt veel meer in dan het aanwezig zijn bij raadsvergaderingen. Incidentele afwezigheid van een raadslid bij de raad wordt thans niet als probleem ervaren. Daarnaast zal het administratief tijd kosten om de inhouding van de raadsvergoeding door te berekenen. Op dit moment geen kortingspercentage invoeren op de raadsvergoeding. Mochten er problemen ontstaan in de toekomst met afwezigheid van raadsleden, kan dit dan alsnog in de verordening opgenomen worden.

Artikel 3. Verhoging vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen i.v.m. bijzondere deskundigheid of zwaarte taak

Een commissielid als bedoeld in artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden heeft de gemeente Lisse niet.

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  De vergoeding voor reis- en verblijfkosten als bedoeld in de artikelen 96, eerste lid, en 97 van de Gemeentewet is:

  • a.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

  • b.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

 • 2.

  De reiskosten worden niet voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed.

Artikel 5. Scholing

 • 1.

  Raadsleden of commissieleden die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raadslid of commissielid, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  De griffier beslist op de aanvraag op basis van bewijsstukken, overeenkomstig het tweede lid.

 • 4.

  In voorkomende gevallen beslissen de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen op basis van meerderheid van stemmen.

Artikel 6. Computer/device en internetverbinding

 • 1.

  Raads- en commissieleden aan wie op aanvraag een Ipad in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Aan raadsleden en commissieleden kan voor de uitoefening van het raads- of commissielidmaatschap een tegemoetkoming worden verleend voor het gebruik van internet. Zij ontvangen dit alleen op aanvraag en als zij een factuur internetkosten overleggen. Deze bedraagt voor de duur van het raads- of commissielidmaatschap maandelijks € 20,--. Aan het begin van het raadslidmaatschap wordt dit aangegeven in informatie over de rechtspositie.

Artikel 7. Collectieve verzekeringen

NVT.

Artikel 8. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel, als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964, worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. (Computer, ziektekosten en scholing)

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel, als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964, worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in paragraaf 2 van deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964. (reis- en verblijfkosten, scholing, computer en internetverbinding)

   

§ 3. Voorzieningen voor wethouders

Artikel 9. Reiskosten woon-werkverkeer

Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de kosten woon-werkverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 10. Zakelijke reis- en verblijfkosten

Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, van het Rechtspositiebesluit wethouders binnen en buiten het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 11. Dienstauto

NVT

Artikel 12. Computer/device en internetverbinding

 • 1.

  Wethouders aan wie op aanvraag een Ipad en laptop in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Op aanvraag ontvangen wethouders voor de duur van hun wethouderschap € 20,- per maand ter vergoeding van de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding.

 • 3.

  Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris beslist over de aanvraag op basis van bewijsstukken.

Artikel 13. Communicatieapparatuur

 • 1.

  Wethouders aan wie op aanvraag communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Een aanvraag als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris beslist over de aanvraag, overeenkomstig het eerste lid, op basis van bewijsstukken.

Artikel 14. Verhuis-, reis-en pensionkosten en tegemoetkoming dubbele woonlasten bij benoeming

 • 1.

  Wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben aanspraak op vergoeding van reis- en pensionkosten, dubbele woonlasten en verhuiskosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a en b, van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 en 4a van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  Wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben aanspraak op een vergoeding van:

  • a.

   reis- en pensionkosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 1 en 4a van de Regeling rechtspositie wethouders, en

  • b.

   dubbele woonlasten en verhuiskosten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van het Rechtspositiebesluit wethouders, overeenkomstig artikel 2 en 4a van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 15. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen genoemd in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders. (Computer, ziektekosten en scholing)

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in paragraaf 3 van deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964. (reis- en verblijfkosten, scholing, computer en internetverbinding)

   

§ 4. De procedure van declaratie

Artikel 16. Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor de wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis, tenzij het Rechtspositiebesluit wethouders, het Rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 17. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  De betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen vindt plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreekse aan de gemeente toegezonden factuur, of

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen, of

  • c.

   betaling met een gemeentelijke creditcard.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 3 maanden na factuurdatum of betaling door:

  • a.

   raadsleden en commissieleden ingediend bij de griffier;

  • b.

   wethouders ingediend bij de gemeentesecretaris.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 18. Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 2012 wordt ingetrokken per 1-1-2018.

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1-1-2018.

Artikel 20. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden Lisse 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Lisse, 21 december 2017,

Mevr. drs. M.G.J. Veeger

raadsgriffier

Mevr. A.W.M. Spruit

Voorzitter

Ga naar het begin