Ga naar de inhoud

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden inhoudende de ontheffing ‘kennismakingstijd studentenvereniging V.S.L. Catena Leiden’ van 24 augustus 2020 tot en met 11 september 2020 (artikel 2.1a van de 11e Noodverordening COVID-19 VRHM 21 augustus 2020)

Publicatiedatum:
woensdag 26 augustus 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden inhoudende de ontheffing ‘kennismakingstijd studentenvereniging V.S.L. Catena Leiden’ van 24 augustus 2020 tot en met 11 september 2020 (artikel 2.1a van de 11e Noodverordening COVID-19 VRHM 21 augustus 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,

 

gelet op artikel 2.1a, tweede lid, van de 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020,

 

overwegende:

- dat op 21 augustus 2020 de 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden (hierna: de noodverordening) in werking is getreden;

- dat de Vereniging voor Studerenden te Leiden Catena, van maandag 24 augustus 2020 tot en met vrijdag 11 september 2020 een kennismakingstijd voor geïnteresseerde aspirant leden organiseert;

- dat de kennismakingstijd naast digitale, vier fysieke introductieactiviteiten omvat en de aanwezigen opgedeeld zijn in kleine groepen zoals beschreven in het ‘Protocol Kennismakingsperiode V.S.L. Catena 2020’;

- dat de vier fysieke introductieactiviteiten tijdens de kennismakingstijd plaatsvinden op maandag 24 augustus 2020, vrijdag 28 augustus 2020, donderdag 3 september 2020 en donderdag 10 september 2020 zoals beschreven in het ‘Protocol Kennismakingsperiode V.S.L. Catena 2020’;

- dat op grond van artikel 2.1a, eerste lid van de noodverordening het verboden is een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan.

- dat in artikel 2.1a, tweede lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio van dit verbod ontheffing kan verlenen voor een samenkomst georganiseerd door een onderwijsinstelling, studentenvereniging studentensportvereniging of studievereniging, indien:

a. de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio;

b. de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport;

c. de samenkomst kleinschalig is;

d. tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd; en

e. de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 06:00 uur;

- dat de aard van de activiteiten zoals omschreven in het programma van de kennismakingstijd van de V.S.L. Catena vergelijkbaar is met de introductieactiviteiten zoals georganiseerd door studieverenigingen en studentensportverenigingen;

- dat de kennismakingstijd, evenals de introductieactiviteiten van studieverenigingen en studentensportverenigingen een vergelijkbaar doel nastreven, namelijk het kennismaken met de vereniging en het ontwikkelen van een band tussen de aspirant-leden onderling;

- dat tijdens elk deel van de in totaal drie delen van de kennismakingstijd de aspirant leden opgedeeld zijn in kleine groepjes van maximaal 25 personen, inclusief begeleiders;

- dat de kennismakingstijd mag plaatsvinden tussen 06:00 en 22:00 uur;

- dat de V.S.L. Catena tijdens de kennismakingstijd de maatregelen van het RIVM en de voorschriften uit de noodverordening in acht neemt om het risico op besmetting van het COVID-19 virus te beperken;

- dat tijdens de kennismakingstijd van de V.S.L. Catena het houden van een veilige afstand van 1,5 meter tussen personen onderling te allen tijde gewaarborgd is;

- dat tijdens de kennismakingstijd van de V.S.L. Catena geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd;

- dat uit het “verzoek tot ontheffing introductieactiviteiten V.S.L. Catena’ van de V.S.L. Catena, de gesprekken met de veiligheidsregio Hollands Midden, de onderwijsinstelling en het opgestelde coronaveiligheidsprotocol volgt dat de veiligheid van de deelnemers aan de kennismakingstijd voldoende gewaarborgd is;

- dat met het bestuur van de V.S.L. Catena goede afspraken zijn gemaakt over het introductieprogramma van de kennismakingstijd;

- dat het (enkel) onder de hierna genoemde voorschriften is toegestaan aan de studentenvereniging V.S.L. Catena om de kennismakingstijd plaats te laten vinden;

 

 

BESLUIT:

 

 

 

Artikel 1  

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden verleent op grond van artikel 2.1a, tweede lid, van 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden een ontheffing voor het organiseren van de kennismakingstijd georganiseerd door de studentenvereniging V.S.L. Catena van 24 augustus 2020 tot en met 11 september 2020 te Leiden, conform de hierboven genoemde overlegde plannen, indien de navolgende voorschriften in acht worden genomen:

a. de kennismakingstijd van de studentenvereniging V.S.L. Catena vindt plaats tussen 06:00 en 22:00 uur;

b. tijdens elk deel van de in totaal drie delen (inclusief ceremoniële inauguratie) van de kennismakingstijd de aspirant leden opgedeeld zijn in kleine groepjes van maximaal 25 personen, inclusief begeleiders;

c. tijdens de kennismakingstijd van de studentenvereniging V.S.L. Catena alle noodzakelijke maatregelen te treffen waardoor alle aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;

d. dat tijdens de gehele kennismakingstijd zingen en schreeuwen niet toegestaan is;

e. voldoende hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;

f. de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen vanuit de overheid te allen tijde in acht te nemen;

g. tijdens de kennismakingstijd van de studentenvereniging V.S.L. Catena geen alcoholhoudende dranken te verstrekken of te nuttigen;

h. de voorschriften uit het opgestelde veiligheidsprotocol na te leven.

 

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en is van kracht van maandag 24 augustus 2020 12:00 uur tot en met vrijdag 11 september 2020. Dit besluit wordt tevens zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het Blad Gemeenschappelijke Regeling.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘ontheffing kennismakingstijd studentenvereniging V.S.L. Catena Leiden 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 24 augustus 2020’.

 

Leiden, 24 augustus 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN,

 

drs. H.J.J. Lenferink

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, postbus 1123, 2302 BC Leiden, t.a.v. de afdeling Strategie en Beleid. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Ga naar het begin