Wijzigingsartikel verordening jeugdhulp Lisse

Publicatiedatum:
woensdag 13 juni 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Wijzigingsartikel verordening jeugdhulp Lisse

De raad van de gemeente Lisse,

 

gelezen het collegebesluit van 10 april 2018, met als onderwerp wijzigingsartikel verordening jeugdhulp Lisse,

 

gelet op artikel 2.9 van de Jeugdwet,

besluit:

Het huidige artikel 14 van de verordening jeugdhulp 2015 te wijzigen in:

Artikel 14 Individuele jeugdhulpvoorziening via pgb

 • 1.

  Het tarief voor een pgb:

  • a.

   is gebaseerd op een door de jeugdige en/of zijn ouders opgesteld gezinsplan over hoe zij het pgb gaan besteden;

  • b.

   bedraagt niet meer dan het voor zorg in natura overeengekomen tarief van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura;

  • c.

   is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen.

 • 2.

  Besteding pgb

  • a.

   Bij toekenning van afzonderlijke budgetten heeft de cliënt binnen deze afzonderlijke budgetten bestedingsvrijheid ten aanzien van de keuze van zorgaanbieder.

  • b.

   Het is niet toegestaan het budget voor professionele begeleiding in te zetten voor niet-professionele hulpverlening.

  • c.

   De cliënt stemt met de zorgaanbieder af op welke wijze de ondersteuning plaatsvindt.

  • d.

   Het pgb mag uitsluitend worden gebruikt voor de inkoop van de in de beschikking genoemde voorzieningen en ten behoeve van de verwezenlijking van de bij die voorzieningen genoemde doelen.

  • e.

   Het budget kan niet besteed worden aan bemiddelings- en administratiekosten en er is geen eenmalig vrij te besteden bedrag.

  • f.

   Het is mogelijk de reiskosten voor de cliënt en de zorgverlener uit het pgb te betalen voor maximaal € 5,00 per dag. Het college kan dit bedrag indexeren.

 • 3.

  De wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld, is als volgt:

  • a.

   Indien voor een bepaalde voorziening geen adequate individuele voorziening in natura is ingekocht, wordt ter bepaling van de hoogte van het pgb:

   • één of meerdere offertes opgevraagd;

   • eventueel een nader gesprek gevoerd met de jeugdhulpaanbieder;

   • voor jeugd wordt het Tarievenoverzicht Zorg in Natura Jeugdhulp regio Holland Rijnland gehanteerd, als basis voor het toe te kennen bedrag aan pgb. De geoffreerde prijs mag dus maximaal het bedrag zijn zoals genoemd in het Tarievenoverzicht Zorg in Natura Jeugdhulp regio Holland Rijnland.

  • b.

   Als een zorgaanbieder voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Besluit nadere regels jeugdhulp gemeente Lisse, bedraagt het pgb maximaal 100% van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura. De zorgaanbieder wordt dan aangeduid als ‘professionele zorgaanbieder’.

  • c.

   Het pgb dat wordt ingezet voor diensten door ‘niet-professionele zorgaanbieder’ (bijvoorbeeld door iemand uit het sociale netwerk van de cliënt) bedraagt voor individuele ondersteuning en persoonlijke verzorging het vaste bedrag van € 20,- per uur, voor groepsgerichte ondersteuning het vaste bedrag van € 30,- per dagdeel en voor kortdurend verblijf het vaste bedrag van € 30,- per etmaal. Het indexeringspercentage is gelijk aan dat voor ondersteuning in natura.

 • 4.

  Het college kan nadere regels en voorwaarden stellen over de toekenning van een pgb. Deze zijn opgenomen in het Besluit nadere regels Jeugdhulp gemeente Lisse.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 31 mei 2018,

Mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

Mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter

Ga naar het begin