Ga naar de inhoud

Regeling Waardering vrijwilligers Lisse 2019

Publicatiedatum:
woensdag 25 september 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsRegeling Waardering vrijwilligers Lisse 2019

Het college van de gemeente Lisse

 

overwegende dat het gewenst is om vrijwilligers erkenning te geven voor hun bijzonder inzet voor de gemeente Lisse;

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

de Regeling Waardering vrijwilligers Lisse 2019 vast te stellen.

 

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Artikel 1 Waardering vrijwilligers

De gemeente Lisse kent de volgende vormen van waardering van vrijwilligers:

 • -

  Vrijwilligersprijzen: individueel, groep en jeugd

 • -

  Waarderingsspelden

Artikel 2 Doelstelling

Met de regeling wil het college het volgende bereiken:

 • -

  tonen van waardering voor mensen die zich inzetten als vrijwilliger;

 • -

  stimuleren van het vrijwilligerswerk in Lisse.

De inzet van vrijwilligers is belangrijk, zo niet onmisbaar, voor onder meer het verenigingsleven, zorg en welzijn van inwoners en betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar. Deze vrijwilligers verdienen hier erkenning voor. Verenigingen doen dit vaak voor hun eigen vrijwilligers. Aanvullend wil de gemeente vrijwilligers in het zonnetje zetten om uit te dragen hoe zeer zij hun inzet waardeert. Daarnaast wil de gemeente hiermee aandacht vragen voor het vrijwilligerswerk en mensen enthousiasmeren ook een actieve en positieve bijdrage te leveren aan een leefbaar Lisse. De vrijwilligersprijzen en waarderingsspelden zijn daar een middel voor.

Artikel 3 Toekenning

Het college besluit over toekenning van de vormen van waardering van vrijwilligers. Zij wordt hierin geadviseerd door een Adviescommissie Waardering vrijwilligers Lisse. De overweging bij het proces van toekenning zijn niet-openbaar uit privacyoverwegingen.

Artikel 4 Adviescommissie Waardering vrijwilligers Lisse

 • -

  De Adviescommissie Waardering vrijwilligers Lisse is een onafhankelijke commissie, die het college adviseert over toekenning van de vrijwilligersprijzen en waarderingsspelden.

 • -

  De Adviescommissie beoordeelt de voordrachten op basis van de criteria voor de betreffende vormen van waardering. De Adviescommissie stelt een onderbouwd advies op. Dat advies neemt het college van B&W mee in haar besluit. In bijzondere gevallen kan, onderbouwd, van de gestelde criteria worden afgeweken.

 • -

  In spoedgevallen kan de burgemeester een besluit nemen over toekenning van een waarderingsspeld. De Adviescommissie wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 • -

  De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Adviescommissie zijn uitgewerkt in het ‘Instellingsbesluit Adviescommissie Waardering vrijwilligers Lisse’.

Artikel 5 Algemene criteria

Om in een aanmerking te komen voor een vorm van waardering gelden onderstaande criteria. Deze waarborgen dat de waarderingen weloverwogen worden toegekend en helderheid geven over de toekenning.

 • -

  De persoon/groep is actief als vrijwilliger in het brede vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op het terrein van zorg en welzijn, sport, de buurt, cultuur, kerk of bedrijfsleven.

 • -

  De persoon/groep doet het vrijwilligerswerk in Lisse en/of levert met het vrijwilligerswerk een positieve bijdrage aan de Lissese samenleving.

 • -

  De persoon/groep wordt niet betaald voor het werk, een onkostenvergoeding mag wel.

 • -

  De vrijwillige activiteiten van de persoon/groep, hebben minimaal in het jaar voorafgaand aan de aanvraag plaatsgevonden.

 • -

  De inzet van de persoon/groep onderscheidt zich op een positieve manier van die van andere personen/groepen die zich vrijwillig inzetten.

 • -

  Een persoon/groep kan meerdere malen een vorm van waardering krijgen als deze een toegevoegde waarde hebben tegenover eerdere blijken van waardering.

HOOFDSTUK 2 Jaarlijkse vrijwilligersprijzen

Artikel 6 Doel en doelgroep

De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt aan volwassen individuele vrijwilligers, groepen vrijwilligers en jeugdige individuele vrijwilligers. De prijzen voor individuele en groepen vrijwilligers zijn vooral voor erkenning van langdurige en bijzondere inzet voor de Lissese samenleving. De prijs voor jeugdige vrijwilligers (Jeugdprijs) is vooral voor aanmoediging van het vrijwilligerswerk.

Artikel 7 Criteria

 

Artikel 7a Vrijwilligersprijzen: individueel

Aanvullend op de algemene criteria (artikel 5) gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersprijzen individueel:

 • -

  De persoon heeft zich langdurig op een unieke, waardevolle of opvallende wijze verdienstelijk gemaakt voor de Lissese samenleving. Dat blijkt onder meer uit duur, intensiteit en diversiteit van de inzet. Als richtlijn kan gedacht worden aan een inzet van minimaal 10 aaneengesloten jaren voor de voordracht, bij minimaal 2 verschillende verenigingen/initiatieven.

 • -

  De persoon heeft zich gedurende een kortere periode op een unieke, waardevolle of opvallende wijze zeer uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor de Lissese samenleving. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vernieuwing binnen een organisatie of in de gemeente of om ludieke activiteiten met een grote impact.

Artikel 7b Vrijwilligersprijzen: groep

Aanvullend op de algemene criteria (artikel 5) gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersprijzen groep:

 • -

  De groep heeft zich minimaal drie jaar op een unieke, waardevolle of opvallende wijze verdienstelijk gemaakt voor de Lissese samenleving.

 • -

  De groep heeft zich gedurende een kortere periode op een unieke, waardevolle of opvallende wijze zeer uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor de Lissese samenleving. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vernieuwing binnen een organisatie of in de gemeente of om ludieke activiteiten met een grote impact.

Artikel 7c Vrijwilligersprijzen: Jeugdprijs

Aanvullend op de algemene criteria (artikel 5) gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de Jeugdprijs:

 • -

  De jeugdige is jonger dan 18 jaar.

 • -

  De jeugdige onderscheidt zich door individuele bijzondere prestaties of initiatieven voor de Lissese samenleving.

Artikel 8 Procedure

 • -

  Inwoners, bedrijven of organisaties dragen iemand voor bij het college.

 • -

  Eén persoon draagt iemand voor, eventueel kunnen meer personen dit ondersteunen.

 • -

  Het college heeft geen rol in het voordragen van personen/groepen. Zij kan wel organisaties stimuleren om mensen voor te dragen voor de vrijwilligersprijzen.

 • -

  Een voordracht gebeurt via een formulier waarin de volgende gegevens worden ingevuld:

  • Contactgegevens voordrager: naam, e-mailadres, telefoonnummer

  • De prijs waarvoor de persoon/groep wordt voorgedragen

  • Contactgegevens persoon/groep die wordt voorgedragen: naam, woonplaats, leeftijd

  • Onderbouwing voordracht: waaruit bestaat de vrijwillige inzet/welke activiteiten, bij welke organisatie(s), hoe lang is de persoon/groep al actief en motivatie om deze persoon/groep voor te dragen

 • -

  Het formulier is digitaal beschikbaar en op verzoek ook schriftelijk.

 • -

  De Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling behandelt de aanvraag, het bestuurssecretariaat regelt de (voorbereiding op) de uitreiking. Hierover maken beide afdelingen nadere werkafspraken.

 • -

  Alleen volledig ingevulde formulieren worden doorgestuurd naar de Adviescommissie.

 • -

  De Adviescommissie toetst of de voordrachten voldoen aan de criteria (artikel 5 en 7). Zij selecteert vervolgens uit alle voordrachten per categorie (individueel, groep en jeugd) een top 3 van meest kansrijke kandidaten met op nummer 1 de voorgestelde winnaar. Zij brengt hierover advies uit aan het college. Indien er geen voordrachten zijn voor een categorie of de voordrachten onvoldoende voldoen aan de criteria, kan de Adviescommissie adviseren een prijs niet uit te reiken.

 • -

  Het college neemt een besluit over de voordracht. De Adviescommissie wordt geïnformeerd over het besluit. Bij een negatief of afwijkend besluit wordt dit gemotiveerd.

 • -

  Alle personen die zijn voorgedragen worden uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie. Daar wordt de winnaar bekend gemaakt.

Artikel 9 Uitreiking

De burgemeester of wethouder reikt de vrijwilligersprijzen uit tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in januari. Dit is een openbare gelegenheid, die gemeld wordt aan de pers.

Artikel 10 Prijzen

Vrijwilligersprijs individu

De prijs bestaat uit een blijvend aandenken. Daarnaast krijgt de winnaar € 100 om te investeren in de vereniging of het initiatief.

Vrijwilligersprijs groep

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 om te investeren in de vereniging of het initiatief.

Jeugdprijs

De prijs bestaat uit een cadeaubon. Daarnaast krijgt de winnaar € 100,- om te investeren in de vereniging of het initiatief.

HOOFDSTUK 3 Waarderingsspeld

Artikel 11 Doel en doelgroep

De waarderingsspeld wordt uitgereikt aan individuele vrijwilligers. De prijs is vooral voor erkenning van frequente en bijzondere inzet voor de Lissese samenleving.

Artikel 12 Criteria

Aanvullend op de algemene criteria (artikel 5) gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de waarderingsspeld:

 • -

  De vrijwilliger heeft zich frequent op een unieke, waardevolle of opvallende wijze ingezet voor de Lissese samenleving. Als richtlijn kan gedacht worden aan een inzet van minimaal 5 aaneengesloten jaren voor de voordracht bij minimaal 1 vereniging/initiatief.

 • -

  Deze speld wordt uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid, zoals jubileum of afscheid.

Artikel 13 Procedure

 • -

  Inwoners, bedrijven of organisaties dragen iemand voor bij het college. Dit kan gedurende het hele jaar.

 • -

  Eén persoon draagt iemand voor, eventueel kunnen meer personen dit ondersteunen.

 • -

  De voordrager dient de voordracht minimaal 6 weken voor de beoogde uitreikingsdatum in.

 • -

  Een voordracht gebeurt via een formulier waarin de volgende gegevens worden ingevuld:

  • Contactgegevens voordrager: naam, e-mailadres, telefoonnummer

  • Contactgegevens persoon die wordt voorgedragen: naam, woonplaats

  • Gewenste datum en tijdstip van de uitreiking

  • Onderbouwing voordracht: waaruit bestaat de vrijwillige inzet/welke activiteiten, bij welke organisatie(s), hoe lang is de persoon al actief en motivatie om deze persoon voor te dragen.

 • -

  Het bestuurssecretariaat behandelt de aanvraag.

 • -

  Alleen volledig ingevulde formulieren worden doorgestuurd naar de Adviescommissie.

 • -

  De Adviescommissie toetst of de persoon voldoet aan de criteria (artikel 5 en 12). Zij brengt hierover advies uit aan het college.

 • -

  Het college neemt een besluit over de voordracht. De aanvrager en de Adviescommissie worden geïnformeerd over het besluit. Bij een negatief of afwijkend besluit wordt dit gemotiveerd. Bij een positief besluit vindt afstemming plaats met de aanvrager over wanneer de uitreiking plaatsvindt.

Artikel 14 Uitreiking

De persoon/organisatie die de voordracht doet, verzorgt de uitreiking (zoals uitnodiging, locatie en catering). De uitreiking van de waarderingsspeld vindt plaats door een wethouder. De pers wordt hiervan op de hoogte gebracht, tenzij de persoon die is voorgedragen geen openbare uitreiking wil.

Artikel 15 Prijs

De prijs bestaat uit een blijvend aandenken.

HOOFDSTUK 4 Overige bepalingen

Artikel 16 Publiciteit

De gemeente brengt de waardering van vrijwilligers via verschillende communicatiekanalen onder de aandacht van inwoners en verenigingen/bedrijven/organisaties. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanschrijven van verenigingen, gemeenteberichten, gemeentelijke website, sociale media en persberichten in de krant. Daarnaast brengt de gemeente de waardering van vrijwilligers actief onder de aandacht in het contact met maatschappelijke organisaties. Ook de Adviescommissie brengt de waardering van vrijwilligers onder de aandacht van haar contacten.

Artikel 17 Register

 • -

  Iedere toekenning van een vrijwilligersprijs en waarderingsspeld komt in een openbaar register. Dit register Gemeentelijke Onderscheidingen staat op de gemeentelijke website.

 • -

  In het register worden in ieder geval vermeld: naam, vereniging, de vorm van waardering, de gelegenheid van toekenning en het jaar van uitreiking.

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Artikel 18 Naam en inwerkingtreding

 • -

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als Regeling Waardering vrijwilligers Lisse 2019.

 • -

  De Regeling Gemeentelijke Onderscheidingen Lisse 2016 wordt ingetrokken zodra de Regeling Waardering vrijwilligers Lisse 2019 in werking treedt.

 • -

  De Regeling Waardering vrijwilligers Lisse 2019 treedt in werking op de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld op 16 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Lisse,

De burgemeester,

Mw. L. Spruit

De gemeentesecretaris a.i.,

M. Pippel

Ga naar het begin