Warmtevisie Lisse: Eerst onderzoek naar alternatieven aardgas

7 september

Op 14 oktober behandelt de gemeenteraad van Lisse de Transitievisie Warmte (TVW)

Het college van B&W heeft met het plan ingestemd en legt dit nu voor aan de raad.

Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan is in het Klimaatakkoord afgesproken dat Nederland in 2050 CO₂-neutraal is. Daarom gaan alle gebouwen en huizen voor 2050 van het aardgas af. Iedere gemeente in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om dit te organiseren en moet dit jaar een Transitievisie Warmte opstellen. In de visie van Lisse staat welke stappen de gemeente wil zetten om te zorgen dat alle huizen en gebouwen in Lisse voor 2050 van het aardgas af gaan.

Vier sporen

In de TVW wordt voorgesteld om langs vier sporen aan de slag te gaan.

  1. De gemeente wil als eerst inzetten op energie besparen. Energie die bespaard wordt, hoeft immers niet opgewekt te worden. Iedereen heeft hierin een rol. Inwoners, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen. Ook de gemeente gaat aan de slag met haar eigen gebouwen. In 2030 willen we 15% minder energie gebruiken vergeleken met 2014.
  2. Lisse wil onderzoeken hoe kansrijk en wenselijk warmtenetten zijn in de bebouwde kom. De gemeente wil weten welke warmtebronnen het meest geschikt zijn om warmtenetten te verwarmen. En wat de voor- en nadelen van een gezamenlijk warmtenet zijn.
  3. Voor het landelijk gebied wil Lisse weten of inwoners het huidige gasnet kunnen blijven gebruiken in de toekomst, voorzien van duurzaam gas. Dit hangt onder andere af van het aanbod van duurzame gassen in de toekomst. Ook hangt het af van de betaalbaarheid van alternatieve warmteoplossingen in het landelijk gebied.
  4. Tegelijk zal de gemeente ontwikkelingen op het gebied van techniek, wet- en regelgeving en financiering volgen. Zodat daar tijdig op ingesprongen kan worden.

Voor 2030 nog geen wijken van het aardgas af

In de Transitievisie Warmte worden nog geen wijken aangewezen die komende jaren al van het gas af gaan. Er staan wel mogelijke oplossingen voor wijken in beschreven, zoals elektrisch verwarmen met individuele warmtepompen of gebruik maken van aardwarmte in combinatie met een collectief warmtenet. Wanneer de gemeente het voornemen heeft om wijken van het aardgas af te halen, moet zij minimaal acht jaar van tevoren aangeven wat de alternatieve warmte-oplossing voor een wijk is. Per wijk wordt vervolgens een zogenaamd wijkuitvoeringsplan gemaakt, waarin die warmte-oplossing gekozen wordt. Inwoners, ondernemers en anderen in de wijk worden hierbij betrokken.

Als inwoners nu al toe zijn aan een nieuwe cv-ketel kunnen zij die gewoon vervangen voor een energiezuinige cv-ketel of, nog beter, een hybride warmtepomp (deze haalt met behulp van elektriciteit warmte uit de lucht en alleen als het erg koud is wordt aardgas gebruikt). Voor advies over energie besparen en duurzaam verwarmen kunnen huiseigenaren terecht bij het onafhankelijke energieloket van de gemeente.

Meedenken en meedoen

De energietransitie raakt ons allemaal én we hebben er allemaal een verantwoordelijkheid in. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om hierin samen met inwoners, bedrijven en organisaties op te trekken. Afgelopen jaar heeft de gemeente enquêtes uitgezet, interviews gehouden, een energiecollege gegeven en meedenksessies georganiseerd. Ook de komende jaren willen we samen met inwoners, bedrijven en organisaties werken aan het isoleren en verduurzamen van woningen en gebouwen.

Bekijk hier de TVW

Ga naar het begin