Ga naar de inhoud

Raadsakkoord Lisse vastgesteld

24 juni

Op donderdag 23 juni heeft de gemeenteraad van Lisse het raadsakkoord ‘Samen voor Lisse’ 2022-2026 vastgesteld

In mei 2022 is onder leiding van Nieuw Lisse door de vertegenwoordigers van alle politieke partijen gewerkt aan het formuleren van het raadsakkoord ‘ Samen voor Lisse’. Hierin is de koers voor de komende jaren 2022-2026 vastgelegd. Het is de eerste keer dat Lisse werkt met een raadsakkoord. We hebben met elkaar vertrouwen in deze manier van werken.
 

Nieuwe werkwijze met een raadsakkoord

De gemeenteraad ziet het raadsakkoord als middel om meer tijd vrij te maken voor contact met inwoners en het betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij beleid en uitvoering. De raad wilt meer naar buiten, meer op locatie, meer op werkbezoek. En in deze raadsperiode willen we ook meer aandacht besteden aan participatie en de toepassing van het BOB-model (Beeldvormend, Oordeelsvormend, Besluitvormend) bij belangrijke zaken die zich hiervoor lenen.

Door aan de voorkant kaders te stellen in een raadsakkoord, verwachten we ons beter op hoofdlijnen te kunnen concentreren. Over twee jaar evalueren we de uitvoering van het raadsakkoord.
 

Samenwerkings- en ontwikkelagenda

De onderwerpen waarover de gemeenteraad het eens is, zijn opgenomen in de samenwerkingsagenda. De raad geeft het college van burgemeester en wethouders opdracht met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Het betreft veelal de uitvoering van meerjarige beleidskaders, zoals bijvoorbeeld het Woonprogramma, de Omgevingsvisie, de Mobiliteitsvisie, de Maatschappelijke Agenda, de notitie Toekomstbestendig begroten, de Regionale en Lokale Energiestrategie en de Transitievisie warmte. De raad controleert de uitvoering van beleid en proces op hoofdlijnen. Het college informeert de raad actief als bestuur en uitvoering van beleid daartoe aanleiding geeft. De raad maakt zo nodig gebruik van zijn vragenrecht.

Er zijn ook onderwerpen waarover fracties binnen de gemeenteraad het niet op voorhand eens zijn. Deze onderwerpen zijn opgenomen in de ontwikkelagenda. De raad vraagt het college hierop voorstellen voor te bereiden met verschillende scenario’s of keuzemogelijkheden op basis waarvan de raad een keuze kan maken over de te volgen koers.
 

Speerpunten beleid

Naast een nieuwe manier van werken richten we ons als raad en college in de komende periode vooral op het op orde brengen van de gemeentelijke financiën, de uitvoering van maatschappelijke opgaven in het fysiek en sociaal domein: bouwen en wonen, mobiliteit, de implementatie van de Omgevingsvisie, de lokale energietransitie, klimaatadaptatie en het uitvoeren van de Maatschappelijke Agenda.
 

Nieuw college van burgemeester en wethouders

Op basis van het formatieproces met de beschreven profielen is tot de volgende samenstelling van het college gekomen:

  • Jolanda Langeveld (namens de fractie Nieuw Lisse);
  • Kees van der Zwet (namens de fractie CDA);
  • Riet Austie-Ziengs (namens de fractie van de VVD)
  • Lies Spruit (burgemeester)

De portefeuilleverdeling wordt in de eerstvolgende collegevergadering op maandag 27 juni vastgesteld.

Ga naar het begin