Ga naar de inhoud

​​​​​​​Lisse gaat met een stevig financieel kader de toekomst in

3 juni

Lisse sluit het jaar 2021 positief af met 5,3 miljoen euro

Dit positieve resultaat is ontstaan uit een terughoudend financieel beleid als gevolg van het eerder verwachte tekort, extra structurele inkomsten vanuit het Rijk, vrijval van een aantal voorzieningen en de verkoop van panden en grond. Het overschot van 2021 wordt apart gezet en gebruikt om de reserves te versterken. Het financieel meerjarenperspectief van de gemeente blijft zorgelijk.

Een korte blik op 2021

In 2021 hebben we, ondanks de voortdurende coronacrisis, verder gewerkt aan onze ambities: een aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners en duurzame innovatie. De omgevingsvisie ‘Samen maken we een levendig Lisse’ is vastgesteld. De woningbouw heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt. Een nieuwe manier werken in het sociaal domein is uitgewerkt: de Maatschappelijke Agenda.

In 2021 zijn nieuwe inkoopcontracten voor de specialistische jeugdzorg afgesloten. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de verdere transformatie van de jeugdzorg. Daarnaast vernieuwden we op allerlei vlakken voor een duurzame toekomst van ons dorp, zoals door het vaststellen van de Regionale en Lokale energietransitie, de transitievisie warmte en de strategie voor klimaatadaptatie.

Financiële positie Lisse

De financiële positie van de gemeente Lisse is de afgelopen jaren verslechterd. Bij aantreden van het huidige college in 2018 werd een flinke financiële opgave duidelijk. Het college heeft alle inkomsten en uitgaven scherp in beeld gebracht. We hebben een terughoudend financieel beleid gevoerd, waarin werkzaamheden die moesten zijn uitgevoerd en werkzaamheden die gewenst waren zijn geprioriteerd. Samen met de gemeenteraad is met gerichte bezuinigingen en betere financiële afwegingen meer balans aangebracht.

In december 2021 is de notitie “Toekomstbestendig begroten” vastgesteld, waarin samen metde raad de ambities voor de financiële toekomst van onze gemeente afgesproken zijn. Vanaf 2022 gaan wij deze uitgangspunten in de begroting voor het eerst strikt hanteren, of expliciet toelichten wat hierin financieel wel of niet haalbaar is.

Wethouder financiën, Kees van der Zwet: ‘De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de financiële situatie in kaart te krijgen. Ondanks het positieve resultaat van 2022 moeten we voor 2023 en verdere jaren blijven bijsturen. De lobby vanuit gemeenten bij het Rijk heeft gelukkig wel vruchten afgeworpen; we hebben meer geld gekregen voor onze taken. Onze drie college-ambities ‘een aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners en duurzame innovatie’ hebben we deze periode weer verder kunnen brengen, ondanks het financiële zware weer waarin Lisse zit.’

Duidelijkheid in begroting 2023

Tegelijk met de jaarrekening is ook de kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. In de Kadernota kijken we in het voorjaar vooruit naar nieuwe wettelijke taken, en plannen en ambities. De Kadernota geeft de kaders voor de begroting van 2023. Door de collegewisseling dit jaar bevat deze Kadernota alleen noodzakelijke wijzigingen. Het nieuwe raadsakkoord dat momenteel in de maak is krijgt een prominente plek in de begroting 2023.

Ga naar het begin