Gemeenteraad Lisse stemt in met RES

22 juli

Op 17 juni stemde de raad van Lisse in met de Regionale Energiestrategie (RES)

Zonnepanelen

Wethouder Jeffrey van Haaster is blij met deze uitslag en stelt: “De RES is een belangrijke stap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 in onze regio. Lisse is bereid om haar bijdrage te leveren aan deze doelstelling. Tegelijk is het zaak om de opgave voor duurzame energieopwekking eerlijk over de regio te verdelen en zorgvuldig te bekijken waar er mogelijkheden zijn voor wind- en zonne-energie.”

Stelling gemeenteraad

Tijdens de raadsbehandeling van de RES op donderdag 17 juni 2021 heeft de raad aangegeven aan het roer te willen blijven bij de uiteindelijke keuze en vaststelling van zoeklocaties voor wind- en zonne-energie op het grondgebied van de gemeente Lisse. De raad is van mening dat Lisse een evenredig deel van de uiteindelijke opgave kan en wil dragen, maar deze wel getoetst moet worden aan haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak onder inwoners. 

Het college van burgemeester en wethouders wordt daarnaast opgeroepen om oog te houden voor nieuwe technologische ontwikkelingen voor duurzame energieopwekking en zich in eerste instantie te richten op laaghangend fruit, zoals bijvoorbeeld energiebesparing.

Zoekgebieden in Lisse

Bij raadsleden en inwoners bestaan er zorgen over de zoeklocaties voor duurzame energieopwekking in Lisse, zoals bijvoorbeeld langs de westelijke randweg. Wethouder van Haaster heeft de raad meegenomen in het vervolgproces en stelt dat de houdbaarheid van deze zoekgebieden nog getoetst wordt aan de nog vast te stellen Milieueffectenrapportage (MER), lokale participatie met inwoners en stakeholders en het uiteindelijke oordeel van de gemeenteraad. 

De raad en inwoners van Lisse zullen bij het opstellen van de Lokale Energiestrategie (LES) namelijk het laatste woord hebben over de zoeklocaties en uiteindelijke ontwikkeling van duurzame energieopwekking in Lisse. 

Onderzoek naar haalbare oplossingen

In de tussentijd wordt uitgezocht welke oplossingen haalbaar zijn om in 2050 CO2-neutraal te worden, met aandacht voor gezondheid, veiligheid en landschap. Er wordt onderzocht hoeveel energie de gemeente nog zou moeten opwekken volgens de regionale afspraken en welke alternatieve warmtebronnen er zijn om de huizen en gebouwen in Lisse te verwarmen. Ook wordt hoopvol gekeken naar de snelle ontwikkeling van de techniek waardoor er meer mogelijkheden komen om duurzaam energie op te wekken. 

Begin van een lang proces

De 13 gemeenten, twee Waterschappen en de provincie Zuid-Holland uit de regio Holland Rijnland nemen in juni een besluit over de RES. Op 1 juli 2021 is de RES 1.0 definitief. Over 2 jaar komt er een RES 2.0. ‘We staan aan een begin van een lang proces waarin we moeten meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en in de technologie,’ aldus wethouder Jeffrey van Haaster.

Lokale plannen

De raad van Lisse zal in het najaar een besluit nemen over de Transitievisie Warmte (TVW). Hierin wordt, met de kennis van nu, in kaart gebracht hoe we onze huizen na 2050 zonder aardgas kunnen verwarmen, wat de gemeente wil bereiken in 2030 en hoe ze dat wil bereiken. 

Begin 2022 beslist de raad over de Lokale Energiestrategie (LES). In dit plan staat hoeveel duurzame elektriciteit de gemeente nodig heeft in 2030 en 2050 en hoe die opgewekt zou kunnen worden. Ook wordt in de LES vastgelegd welke spelregels daarbij belangrijk zijn en wat de rol van de gemeente hierin is. 

Ga naar het begin