Gemeente Lisse presenteert begroting voor 2019

5 oktober

In de begroting heeft de gemeente haar ambities uit het coalitieprogramma financieel vertaald.

Gemeente Lisse presenteert haar begroting voor het jaar 2019. Hierin heeft zij haar ambities uit het coalitieprogramma financieel vertaald. Mede door een korting vanuit het Rijk komt het begrotingsresultaat over 2019 eenmalig uit op een tekort. De drie jaren erna laten een sluitende en positieve begroting zien. Het college heeft besloten het tekort op te lossen door minder uit te geven en de reserves binnen de eigen begroting aan te spreken. De lasten voor inwoners (OZB) gaan komend jaar dan ook niet omhoog.

“We hebben een intensief gesprek gevoerd over ambities, prioriteiten en verplichtingen,” vertelt wethouder financiën Kees van der Zwet. “Intensief, omdat we dit jaar te maken hebben met een korting vanuit het Rijk. We willen veel doen en we móeten vanuit wetgeving ook veel doen. Tegelijkertijd hebben we minder geld beschikbaar. Daardoor kunnen wij als college komend jaar nog niet alle ambities uit het coalitieakkoord de aandacht geven die zij verdienen. Wij hebben keuzes moeten maken en sommige ambities voor komend jaar moeten bevriezen. Wel gebruiken we 2019 om plannen te maken die we in 2020 gaan uitvoeren.”

Doorkijk komende drie jaren

Het tekort dat de gemeente op de begroting presenteert, is incidenteel. Een doorkijk naar de komende drie jaren laat zien dat de begroting dan sluitend en positief is. “Wij vinden die doorkijk belangrijk,” zegt Van der Zwet, “want in die jaren moeten we naast de korting van het Rijk ook het wegvallen van inkomsten uit de precariobelasting opvangen. Dat zijn de inkomsten die we eerder ontvingen van de energie- en drinkwatermaatschappijen voor het gebruik van gemeentelijke gronden. Die inkomsten vervallen vanaf 2022. De komende drie jaar bereiden wij ons hierop voor. Dit jaar houden we de tarieven van de Onroerende Zaak belasting (OZB) – behalve voor de
inflatie – gemiddeld genomen gelijk.” 

 

Anders en efficiënter

De bezuiniging voor komend jaar heeft gevolgen voor onder meer nieuwe investeringen in de buitenruimte en activiteiten binnen het sociaal domein. We hebben met tijdelijke maatregelen sommige activiteiten moeten uitstellen tot volgende jaren”, legt Van der Zwet uit. “Daarbij zijn steeds onze uitgangspunten geweest dat we het huidige hoge voorzieningenniveau in Lisse willen behouden én dat iedere inwoner zorg moet kunnen ontvangen als dat noodzakelijk is. Vanuit die uitgangspunten hebben we de begroting dan ook opgesteld. Onze prioriteiten liggen bij het efficiënt werken binnen het sociaal domein, voortdurende aandacht voor duurzaamheid en het neerzetten van participatie. Met dat laatste bedoelen we dat we bij ontwikkeling van het beleid veel meer ruimte geven aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.” 

 

Efficiënt werken binnen het sociaal domein

Het college ziet dat de kosten voor het sociaal domein een belangrijke component van de uitgaven zijn. “We hebben veel taken van de landelijke overheid overgeheveld gekregen,” zegt Van der Zwet. “Daarbij heeft het Rijk direct een bezuinigingsmaatregel doorgevoerd. Deze situatie kan financieel – zeker in de jeugdzorg - niet meer uit. Terwijl wij het belangrijk vinden dat inwoners wel de zorg kunnen blijven ontvangen als dat noodzakelijk is.”

 

Het college wil daarom in het sociaal domein anders en efficiënter gaan werken. De oplossing schuilt volgens de bestuurders in nadruk op preventie en effectieve behandeling. Van der Zwet: “Ons doel is inwoners helpen waar mogelijk vitaal te blijven. Dat is niet alleen plezierig voor henzelf, maar ook voor de gelden die we met elkaar aan zorg en welzijn besteden. Komend jaar willen we grip krijgen op de kosten. We willen bekijken hoe we doelen en gelden op de goede manier samenbrengen. Dat vereist een nieuwe manier van denken en samenwerken. We moeten anders kijken naar doelgroepen en de activiteiten die er nu al zijn. Wellicht kunnen we meer combineren.”

 

Duurzaamheid

Het vraagstuk voor een duurzame samenleving is iets dat het college in samenwerking met partners wil oppakken. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingsverband Holland Rijnland, het lokale duurzaamheidsplatform, experts van binnen en buiten de streek en regionale en landelijke overheden. Het college wil kleine initiatieven laten groeien tot grootschalige Green Deals (met ondersteuning van het Rijk).

 

Participatie

Aan participatie geeft het college uitdrukking door goed beleid hierop te ontwikkelen en daadwerkelijk van start te gaan. “Vanuit de gemeenteraad zijn hiervoor al diverse trajecten opgestart”, vertelt Van der Zwet. “Wij zien ook het ontwikkelen van de Omgevingsvisie als kans om participatie goed neer te zetten. Wij nodigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties dan ook van harte uit om hierin met ons mee te denken.”

Lees de programmabegroting 2019-2022 (pdf)

De begroting in een oogopslag (pdf)

Ga naar het begin