Positieve financiële afsluiting 2019

3 juni

Grip krijgen op kosten en doelen & middelen transparant samen brengen hebben gezorgd voor overzicht. Door snel in te springen op de realiteit is er financieel orde op zaken gesteld voor Lisse.

In 2019 heeft het college van Lisse geïnvesteerd in een nieuwe koers. Grip krijgen op kosten en doelen & middelen transparant samen brengen hebben gezorgd voor overzicht. Door snel in te springen op de realiteit is er financieel orde op zaken gesteld voor Lisse.

Het jaar 2019 wordt positief afgesloten en er is gezorgd voor een betere financiële (toekomst)positie van de gemeente.

 

Tekort als startpunt

De ontwikkeling van het tekort vormde voor het college het startpunt om samen met de raad een forse bezuinigingsoperatie te starten. Met een dekkingsplan van meer dan € 2 miljoen werd de Begroting 2020 voor de latere jaren sluitend. Van die bezuinigingsoperatie profiteerde het jaar 2019 ook mee.

Het financiële resultaat werd bij de 2e tussentijdse rapportage teruggebracht tot € 1,8 miljoen. Verdere maatregelen, zoals de opdracht om terughoudend nieuwe verplichtingen aan te gaan, hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat er nu een positief rekeningresultaat (voor overhevelingen) kunnen presenteren.

 

Positieve financiële resultaten

Lisse sluit het jaar af met een positief saldo van € 0,4 mln. Dat is € 2,2 miljoen beter dan aangegeven in de 2e tussentijdse rapportage 2019. Dit positieve resultaat komt door een aantal incidentele effecten. Zoals de winstneming binnen het project Waterkanten, positievere resultaten binnen het sociaal domein, een hogere toerekening van kosten van de eigen dienst aan investeringen en een bijstelling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De extra benodigde storting in de pensioenvoorziening voor wethouders vormde een nadeel.

Uit het positieve saldo worden in 2020 nog activiteiten betaald, waar het college in 2019 niet aan toegekomen is.

De financiële toekomst is door het realiseren van de bezuinigsopgave een stuk zekerder geworden. Bij de begroting 2021 is het doel om de financiële positie van de gemeente op het gebied van de solvabiliteit en de schuldpositie te verbeteren.

 

Toekomstbestendig dorp

We voelen ons als college verantwoordelijk voor de toekomstbestendigheid van ons dorp, onze samenleving en ons voorzieningenniveau ook financieel.

Ons eerste doel voor 2020 is Lisse zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen en dit (financieel) te ondersteunen waar dit mogelijk is.

Ga naar het begin