Een zeven voor afvalinzameling Lisse

9 oktober

Lisse haalt met de nieuwe afvalinzameling de landelijke milieudoelstellingen ruimschoots.

Sinds 2017 kent Lisse een nieuwe manier van afval inzamelen. Met dit nieuwe systeem haalt Lisse de landelijke milieudoelstellingen ruimschoots. Wel zijn er meer bijplaatsingen en komt het systeem financieel tekort. Lisse evalueerde afgelopen maanden het afvalinzamelsysteem.

 

Wethouder Kees van der Zwet: ‘Ik heb een dubbel gevoel bij deze evaluatie. Het behalen van de milieudoelstellingen is heel goed. Met de 7 van inwoners ben ik tevreden, al zie ik dit de komende jaren graag omhoog gaan. Het financieel tekort vind ik niet goed. Ik ben altijd kritisch geweest op het betalen per lediging restafval (diftar). Uit de evaluatie blijkt dit systeem succesvol op de milieudoelstellingen en ook inwoners zijn tevreden. Wel zijn er de ongewenste effecten als bijplaatsingen en ontwijkgedrag. Ik wil daarom kritisch kijken naar mogelijkheden om de ongewenste effecten van diftar op te lossen en om het systeem weer goedkoper te maken.’

Lisse voerde in 2017 een innovatief afvalinzamelsysteem in. Grondstoffen als verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (pmd), groente- fruit-, tuinafval en etensresten (gft-e) en oud papier en karton (opk) worden bij de laagbouw thuis opgehaald. Het kleine beetje restafval dat overblijft brengen inwoners naar de ondergrondse container en betalen per inworp. Gevolg; landelijke milieudoelstellingen worden vanaf dag één gehaald. De opbrengsten van het systeem zijn echter lager dan de kosten. Inwoners hebben minder restafval ingeleverd dan verwacht en de jaarlijkse afvalstoffenheffing is met 20% gedaald. Voor een eenpersoonshuishouden was dit € 43,-.

Tevredenheid inwoners

Onder inwoners is een tevredenheidsonderzoek gehouden. Inwoners geven de inzameling een zeven, het landelijk gemiddelde is een 7,4. Een normale daling bij de wijziging van een systeem van afvalinzameling. Inwoners van de hoogbouw geven aan even tevreden te zijn als voor invoering van het nieuwe systeem. Inwoners van laagbouw geven aan minder tevreden te zijn met de inzameling van restafval. Een ruime meerderheid geeft aan voor het principe ‘de vervuiler betaalt’ te zijn, het zou stimuleren om het afval beter te scheiden, alhoewel een even grote groep aangeeft dit geen extra stimulans te vinden. Een derde van de ondervraagden geeft wel heel eerlijk toe de kosten per inworp probeert te ontwijken. Het merendeel van het ontwijkgedrag bestaat uit het meenemen van restafval naar het werk of naar vrienden of familie buiten Lisse.

Naar de toekomst

Inwoners krijgen de komende tijd meer informatie over het hoe en waarom van het afvalinzamelsysteem. Uit de evaluatie blijkt dat het niet altijd duidelijk is welk afval in welke afvalstroom thuis hoort of waarom we in Lisse voor dit systeem gekozen hebben. Daarnaast wil het college wat doen tegen de bijplaatsingen. Het is inwoners die wel netjes hun afval aanbieden een doorn in het oog. Hiervoor wil het college handhaving en mogelijk cameratoezicht inzetten. Ook wil het college kijken wat mogelijkheden zijn voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Deze gaan nu bij het restafval. Zolang er geen alternatief is zal bekeken worden hoe om te gaan met het extra afval aan luiers en incontinentiemateriaal. Inwoners van de hoogbouw geven aan het inzamelen van gft-e lastig te vinden. Ook hierin wil het college graag meedenken met inwoners, hoe dit makkelijker gemaakt kan worden.

Kostendekkend

De afvalinzameling moet kostendekkend zijn. Dat wil zeggen dat de kosten om het afval op te halen en te verwerken betaald moet worden uit de afvalstoffenheffing. De afgelopen twee jaar (2017, 2018) hebben de inwoners te weinig betaald. Ook voor 2019 is dat het geval. Enerzijds omdat de verwachte opbrengsten van de ingezamelde grondstoffen (textiel, pmd, gft-e en opk) wat tegenvielen en anderzijds omdat inwoners veel minder restafval aanboden dan verwacht. Daarbij wil het college het ontwijkgedrag ontmoedigen. Het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing gaat daarom omhoog naar € 233,40 voor een eenpersoonshuishouden (was € 183,45) en het tiktarief naar beneden naar € 1,50 (was €1,92). Voor een tweepersoonshuishouden zou dit € 312,70 worden (was € 245,78). De gemeenteraad neemt hierover eind dit jaar een besluit.

Ga naar het begin