Begroting voor het jaar 2020

4 oktober

Door nu rekening te houden met verwachte kosten willen we het huishoudboekje van gemeente Lisse voor langere tijd op orde brengen.

Bij de begroting voor het jaar 2020 kijken we nadrukkelijk naar de toekomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om tijdelijke taken die tot en met 2021 begroot waren en daarna niet meer. “We willen niet doen alsof dit soort kosten straks er opeens niet meer zijn, we willen nu actie ondernemen”, zegt wethouder financiën Kees van der Zwet. “Als een inwoner na 2021 bijvoorbeeld jeugdzorg nodig heeft, willen we geen nee hoeven verkopen omdat er geen geld meer is voor de tijdelijke inkooporganisatie voor de jeugdzorg.” 

Begroting sluitend maken

Gemeenteraad en college hebben nauwkeurig gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om de begroting op termijn sluitend te maken. Uiteindelijk is besloten om gemaakte afspraken te behouden, maar nieuw beleid uit te stellen. Het college en de raad hebben gekeken naar de eigen ambities. Zo is in 2020 geen ruimte voor twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en worden investeringen uitgesteld. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van het gemeentehuisplein en de reconstructie van de Heereweg/Laan van Rijckevoorsel. Ook is er minder geld voor openbaar groen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat bloemperken worden vervangen door goedkoper te onderhouden grasveldjes. Ook wordt het onderhoud daarvan minder intensief uitgevoerd.

Noodzakelijke maatregelen

Naast bovengenoemde oplossingen is de gemeente genoodzaakt om maatregelen te nemen die de inkomsten verhogen. Dit past ook bij het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Zo stelt het college voor om de onroerende zaakbelasting (ozb) te verhogen. Deze gaat met 10% omhoog. Ook wil de gemeente het afvalsysteem kostendekkend maken. Om de totale gemeentelijke belastingdruk niet te hoog te maken, kijkt het college naar manieren om de rioolheffing te verlagen.

Voor huizenbezitters met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten na optellen en aftrekken van de bovengenoemde drie posten in totaal met €95 per jaar. Voor de bezitters van duurdere woningen zal dit bedrag gezien hun woningwaarde hoger zijn. Huurders betalen geen ozb, zij betalen per jaar alleen de extra kosten voor het dekkend maken van het afvalsysteem en krijgen een vermindering door de lagere rioolheffing. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer €46 per jaar.

Minder geld uit het rijk

“Het zijn intensieve gesprekken geweest tussen de raad en het college,” licht Van der Zwet toe. “Het is nooit prettig om de onroerende zaakbelasting te moeten verhogen. Tegelijkertijd zien we door heel het land soortgelijke verhogingen. Bij sommige gemeenten zal deze stijging fors hoger zijn. Veel heeft te maken met het feit dat er minder geld uit het rijk komt. We voelen nog steeds de bezuinigingen van toen er taken van de landelijke overheid naar de gemeenten kwamen. Daar is te weinig geld meegekomen.”

Reserves aanvullen

De afgelopen jaren hebben we besluiten genomen die ten laste zijn gegaan van de reserves. Daarvan komt nu de bodem in zicht. Het is belangrijk dat we die reserves weer aanvullen, dat maakt ons als gemeente sterker bij onverwachte tegenslagen. Ook zijn diverse voorzieningen destijds betaald uit eenmalige gelden. Daar hebben we mooie voorzieningen zoals Floralis en sportcomplex de Waterkanten voor teruggekregen, maar die moeten we wel goed onderhouden. Daarnaast is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de nieuwbouw van het Fioretti College en diverse basisscholen. Ons uitgangspunt voor de toekomst is dat we bovenal de functies behouden en niet per se de gebouwen.

Ambities in stand houden

We werken aan een aantrekkelijk Lisse door te blijven investeren in ons Dorpshart en de directe leefomgeving van de inwoners, al is het op een lager niveau. We versterken vitale inwoners door ons armoedebeleid en onze plannen te behouden op het gebied van sport en bewegen. En we blijven duurzaam innoveren door aan te haken bij de uitwerking van het klimaatakkoord. Ook bij het reguliere beheer en onderhoud van de buitenruimte zetten we in op duurzaamheid. Daarmee gaan we de toekomst steviger tegemoet.

 

Ga naar het begin