Ga naar de inhoud

Begroting gemeente Lisse: “Het roer moet echt om”

30 september

De structurele inkomsten en uitgaven moeten vanaf 2023 in balans komen

Begroting gemeente Lisse: “Het roer moet echt om”

Alhoewel de begroting van de gemeente Lisse voor 2023 sluitend is, hangen er nog donkere wolken boven het meerjarenperspectief tot 2026. “We moeten met elkaar het roer echt omgooien”, aldus wethouder Kees van der Zwet (financiën). “De structurele inkomsten en uitgaven moeten vanaf 2023 in balans komen en daar zijn forse ingrepen voor nodig. Het onlangs gesloten raadsakkoord ‘Samen voor Lisse’ geeft mij vertrouwen om dit samen met de gemeenteraad voor elkaar te krijgen.”

 

Financiële onzekerheid

De financiële onzekerheid is toegenomen vanwege verschillende crisissen, waaronder de coronapandemie en de vluchtelingenopvang. Hiervoor wordt een stevig beroep gedaan op de inzet van gemeenten. Niet concreet is welke vergoedingen er zijn en hoe die vergoedingen bij de gemeenten terecht komen. Onbekend is ook in welke mate het Rijk de gemeente compenseert voor de inflatie en algemene prijsstijgingen.

 

Decentralisaties

De financiële druk bij gemeenten is ook ontstaan door de decentralisaties van taken van het Rijk, waarbij niet altijd passende budgetten worden geleverd. Deze onzekerheden maken het des te belangrijker om de strategieën uit ‘Toekomstbestendig begroten’ te volgen. Zo moet de gemeente toewerken naar meer baten dan lasten en moet er een grotere buffer komen in de algemene reserve voor het opvangen van schommelingen in de rijksbijdrage. Dit najaar komt het college van B&W met scenario’s en een voorstel voor structurele ombuigingen.

 

Begrotingswijziging

In deze nieuwe begroting staan nog geen wensen vanuit het raadsakkoord voor de komende jaren, omdat bij het opstellen van de begroting het raadsakkoord nog niet beschikbaar was. Er komt daarom in oktober een begrotingswijziging waarin de focus op de plannen die de gemeente in 2023 oppakt staat, met een financiële uitwerking. Daarnaast komt er een tweede begrotingswijziging met daarin verwerkt de aanpassingen om te komen tot ook een structureel sluitende begroting.

 

Omgevingsvisie

De vastgestelde omgevingsvisie is de leidraad voor het beleid in het verder ontwikkelen van Lisse. In 2023 gaat de gemeente het vastgestelde woonprogramma 2020-2024 verder uitvoeren; woningbouw moet en gaat door. Klimaatadaptatie en de energietransitie blijft aandacht vragen en  (nieuwe) mogelijkheden houdt de gemeente in de gaten.

 

Omzien naar elkaar

In 2023 wordt een start gemaakt met het uitvoeringsprogramma ‘Omzien naar elkaar’, dat gericht is op één van de meest kwetsbare groepen in ons maatschappij: de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is een verdere decentralisatie vanuit het Rijk.

 

Toekomst mooie dorp

“Het zijn roerige en onzekere tijden”, aldus wethouder Van der Zwet. “We moeten als gemeente koers houden. Koers houden in de uitvoering van wettelijke taken- en verantwoordelijkheden, een gezonde financiële positie en op de ontwikkeling en de toekomst van ons dorp. En dan nog laveren tussen de vele crisissen die ons passeren. We hebben als dorp al decennia lang de veerkracht en slagkracht laten zien om onze maatschappelijke opgaven te realiseren en verder te bouwen aan de toekomst van ons mooie dorp.”

 

Behandeling gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 1 november in met gezamenlijke commissies MenF en RenI over de begroting. In de gemeenteraadsvergadering van 10 november ligt de begroting voor om te worden vastgesteld.

Ga naar het begin