Ga naar de inhoud

Lisse op weg naar 2030!

Toekomstvisie

Vorig jaar hebben inwoners, medewerkers en het gemeentebestuur van Lisse hard gewerkt aan de Toekomstvisie Lisse@2030. En … de visie is af!

In deze toekomstvisie leest u over de toekomstplannen voor Lisse. Maar ook over hoe we dat dan samen gaan doen! In de uitvoeringsagenda zijn nu vijftien projecten benoemd. Het zijn niet alleen woorden, maar ook daden!

Meewerken of meedenken?

Wilt u meewerken aan de uitvoeringsagenda? Of heeft u zelf een goed idee? Wij horen het graag! U kunt mailen naar Lisse2030@lisse.nl.

 

Lisse@2030

Lisse@2030 is de groen(ste) woongemeente in de Bollenstreek die mensen op duurzame wijze aan elkaar verbindt. Een groen, duurzaam woondorp, waar mensen voor elkaar zorgen en samenwerken. 

Duurzaam woondorp

Lisse is een dorp met veel voorzieningen. Enerzijds maakt dat Lisse een fijn woondorp, anderzijds ook een plek om vrije tijd door te brengen en te recreëren. Wonen is onze kracht en duurzaamheid de opgave. Duurzaamheid is de sleutel voor de uitstekende woon-, werk en leefomgeving die Lisse in 2030 wil zijn. Duurzaam wonen, maar ook  duurzame vormen van mobiliteit, duurzame zorg en ook duurzame inzetbaarheid van mensen; een leven lang leren, langer werken. 

Vergrijzing

De bevolking in Lisse groeit richting 2030 met ongeveer 1600 inwoners. Het aantal 65-plussers zal in Lisse hoger dan gemiddeld in Nederland zijn. Deze toenemende vergrijzing biedt kansen voor toerisme en recreatie, maar ook voor de zorgeconomie. Geschikte woningen voor ouderen en voorzieningen zijn een belangrijk aandachtspunt. Lisse wil een dorp zijn met een vitale gemeenschap, waarin verschillende (leeftijds) groepen samen leven.

Duurzaamheid

Duurzaam Lisse draagt bij aan een kwalitatieve en ontspannen woonomgeving, gericht op de toekomst. Veel groen in het dorp met projecten als Steenbreek (stenen eruit, planten erin) en ruimte voor innovatieve ideeën. Maar ook alternatieve bronnen van energie, als zonne-energie verdienen de aandacht.

Wonen en leefbaarheid

Er is meer woonruimte nodig voor jongeren en ouderen. Nieuwe woonvormen als bijvoorbeeld generatiewoningen en tiny houses kunnen daarbij mogelijk worden. Vanuit Lisse zijn Amsterdam, Haarlem, Leiden en de Haarlemmermeer goed bereikbaar. Er is aandacht voor de (elektrische) auto, het openbaar vervoer en de (elektrische) fiets, met bijvoorbeeld brede fietspaden en voorzieningen. Een terugkerende wens uit het participatietraject is een park in Lisse, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit is een van de plannen die Lisse verder wil uitwerken. 

Zorg en welzijn

Het is onze ambitie Lisse meer en beter in te richten op ontmoeting. Het inrichten van de leefomgeving en het groen op ontmoeting kan betekenen: meer groene ‘ommetjes’, uitnodigende zit-, speel-, beweeg- en praatgelegenheden. We bieden ruimte voor initiatieven van inwoners en buurten, gericht op het ontmoeten van jong en oud.

Leren, werken en ondernemen

Grenzen tussen werk, zorgen en leren vervagen. Technologische ontwikkelingen waardoor werk minder plaats- en tijdgebonden wordt, spelen hierin een belangrijke rol.

Om inwoners te ondersteunen bij een leven lang leren, brengen verschillende partijen in beeld wat de wensen, ideeën en behoeften zijn ten aanzien van cursussen en opleidingen.