Bezwaar maken besluit gemeente

 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente
 • Maak bezwaar binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend gemaakt is
 • Dien het bezwaar schriftelijk of via het digitale formulier in (via DigiD)
 • Het is niet mogelijk om uw bezwaar via de mail in te dienen 

Werkwijze

 • Dien uw bezwaar in binnen zes weken na de datum waarop het besluit is gemaakt
 • Dien uw bezwaar schriftelijk of digitaal via DigiD in

 

Schriftelijk bezwaar maken

Maakt u schriftelijk bezwaar? Zet in elk geval onderstaande gegevens in de brief: 

 • uw naam en adres
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaar maakt
 • de datum van het bezwaarschrift
 • uw handtekening

 

Zet op de envelop voor welk bestuursorgaan uw brief bedoeld is. U kunt uw brief sturen naar:

 • College van B&W of Burgemeester of Gemeenteraad van Lisse
 • Postbus 200
 • 2160 AE Lisse

 

Afhandeling bezwaar

Als wij u uw bezwaar ontvangen hebben, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin kan staan dat iemand van de gemeente contact met u opneemt. Zij zal samen met u kijken of er een andere oplossing voor uw probleem is dan een (juridische) bezwaarprocedure. Wilt u geen gebruik maken van dit informele overleg? Of leidt dit gesprek niet tot op een oplossing? Dan nodigt de gemeente u uit voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw bezwaar mondeling toelichten.

 

Samenstelling commissie bezwaarschriften en klachten

De commissie bezwaarschriften en klachten van de gemeente bestaat uit een voorzitter, twee plaatsvervangend voorzitters en zes leden. Uit deze commissie wordt per hoorzitting de commissie samengesteld die adviseert over uw bezwaarschrift. Meer over de Commissie bezwaarschriften en klachten.
 

Na de hoorzitting

 • De commissie bezwaarschriften en klachten geeft na afloop van de hoorzitting een advies aan het college van Burgemeester en wethouders/burgemeester/gemeenteraad.
 • Het betreffende bestuursorgaan dient binnen 12 weken een beslissing te nemen over uw bezwaarschrift. Deze periode mag één keer verlengd worden met zes weken.
 • Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank. Doe dit binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing.

Voorwaarden

Geen bezwaar mogelijk

U kunt niet altijd bezwaar maken. Zo kunt u geen bezwaar instellen tegen:

 • gemeentelijke verordeningen (algemeen verbindend voorschrift)
 • beleidsregels (nadere regels waarin het college van burgemeester en wethouders aangeeft hoe zij omgaat met een bepaalde bevoegdheid)
 • privaatrechtelijke besluiten (bijvoorbeeld het sluiten van een koopovereenkomst)

 

Voorlopige voorziening

 • Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u tegelijkertijd met of na indiening van uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen.
 • U dient dit verzoek in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor betaalt u griffiekosten.
 • U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via de website van Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
Ga naar het begin