Ga naar de inhoud

Aardwarmte

Om opwarming van de aarde tegen te gaan is in het Klimaatakkoord afgesproken dat Nederland in 2050 CO₂-neutraal is. Daarvoor is het nodig dat alle huizen en gebouwen in Lisse voor die tijd van het aardgas af zijn. De gemeente onderzoekt nu wat de alternatieven zijn voor aardgas. Eén van de kanshebbers in onze regio lijkt aardwarmte te zijn. Aardwarmte (ook wel geothermie genoemd) is een duurzaam en betrouwbaar alternatief. Bovendien levert het warmte met een hoge temperatuur.

Wat is aardwarmte?

Diep in de aarde is het warm. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het daar is. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met iets meer dan 30˚C. Een deel van de gesteenten in de bovenste kilometers van de aardkorst is poreus en gevuld met water. Op twee tot drie kilometer diepte bevindt zich dus water met een temperatuur van wel 70 tot 100 ˚C.

Hoe wordt aardwarmte gewonnen?

Om deze warmte uit de grond te halen worden minstens twee diepe putten geboord naar een voor aardwarmte geschikte aardlaag. Vanuit één put wordt warm water omhoog gepompt. Een warmtewisselaar haalt daar de warmte uit zodat we deze kunnen gebruiken. Het afgekoelde water gaat via een andere put weer terug in de grond, in dezelfde diepe aardlaag. Met de gewonnen warmte wordt water opgewarmd dat via een warmtenetwerk naar woningen, gebouwen, industrie en kassen stroomt.

Voor- en nadelen aardwarmte

Aardwarmte kent voordelen, maar ook nadelen. Vind ze hier op een rij.

Wat gaat er gebeuren in Lisse?

Stap 1: onderzoek

In het komende jaar gaan vier bedrijven onderzoeken of aardwarmte haalbaar is voor de regio Holland Rijnland. Zij hebben hiervoor een zogenaamde opsporingsvergunning gekregen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij de beoordeling van de vergunning was veiligheid een belangrijk criterium. Maar ook is gekeken hoe de bedrijven negatieve gevolgen voor milieu willen voorkomen en hoe zij de inwoners bij de plannen willen betrekken als er werkelijk naar aardwarmte geboord gaat worden.

De bedrijven onderzoeken óf er aardwarmte gewonnen kan worden in de regio en zo ja, hoeveel, waar en hoe. Belangrijk is daarbij ook de situatie boven de grond. Gemeenten, provincie, ministerie en waterschap overleggen met de bedrijven wat de meest geschikte locaties zouden kunnen zijn voor een aardwarmte-installatie.

Als een bedrijf vervolgens een proefboring wil doen, dan moet daarvoor opnieuw een vergunning aangevraagd worden bij het ministerie. Is die proefboring in onze gemeente, dan moet het bedrijf hiervoor ook een vergunning bij de gemeente aanvragen.

Stap 2: aardwarmte winnen

Meestal gaat er een paar jaar overheen voordat er een winningsvergunning verleend wordt en er werkelijk een warmte-installatie wordt gebouwd. Wie de installatie bouwt en exploiteert is nu nog niet te zeggen. Hoe dan ook zal er intensief met omwonenden worden overlegd en gecommuniceerd. Hoe het bouwen van een installatie in zijn werk gaat en wat erbij komt kijken vindt u op allesoveraardwarmte.nl.

Wat merken omwonenden van de installatie voor aardwarmte? Als de installatie er eenmaal staat hebben omwonenden er geen last van. De installatie kan op een mooie manier geïntegreerd worden in de omgeving zodat je er weinig van ziet. De aanleg van de installatie geeft wel overlast. Hoeveel, dat hangt af van de locatie. De bouw duurt ongeveer een half jaar.

Hoe zit het met de veiligheid? Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet erop toe dat er op een veilige manier naar aardwarmte wordt geboord. Veilig voor mens en milieu en in overeenstemming met wet- en regelgeving. De minister van EZK is de vergunningverlener en stelt de kaders voor opsporing en winning van aardwarmte. Het SodM ziet ook toe op de naleving van de wet- en regelgeving door plannen te toetsen en bedrijven te bezoeken en te controleren.

Stap 3: warmtenet aanleggen

Áls uit de onderzoeken blijkt dat in onze regio aardwarmte gewonnen kan worden, dan kan die warmte niet direct benut worden. Daarvoor zullen huizen en andere gebouwen eerst aangesloten moeten zijn op een warmtenet. Een warmtenet bestaat uit buizen die onder de grond lopen tot aan de gebouwen. Warm water stroomt door deze buizen en levert zo de warmte om gebouwen en tapwater te verwarmen. Warmtenetten worden ook wel stadsverwarming genoemd.

Een warmtenet wordt niet aangelegd voor één gebouw, maar voor een hele buurt of (deel van) van de gemeente. Er is voldoende schaalgrootte nodig om de investering van een warmtenet terug te verdienen en gebouwen moeten ook dicht bij elkaar staan. De gemeente Lisse verkent de haalbaarheid van warmtenetten voor de verschillende delen van onze gemeente. We vergelijken verschillende typen warmtenetten en andere oplossingen. Zo weten we beter wat de mogelijkheden, kansen en kosten zijn om onze gemeente in de toekomst van aardwarmte en andere duurzame warmte te voorzien.

Meedenken en meedoen

De energietransitie raakt ons allemaal én we hebben er allemaal een verantwoordelijkheid in. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om hierin samen met inwoners en bedrijven op te trekken. Wij blijven iedereen daarom betrekken bij de keuzes die we de komende jaren maken. Meer info vindt u op de pagina Meedenken en meedoen.

Meer informatie

Ga naar het begin