Stand van zaken bouwplan Elka

Op 20 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan Elka. Het college heeft alle zienswijzen bekeken en waar mogelijk en wenselijk verwerkt. De zienswijzen en de reactie van het college vindt u terug in de nota zienswijze. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, kan het bouwplan Elka mogelijk worden gemaakt.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen van omwonenden is het plan verder aangepast. Er worden twaalf bomen in plaats van negen bomen geplant. Het aantal parkeerplaatsen is vergroot van 68 naar 70 parkeerplaatsen. Daarnaast is de door bewoners gekozen recreatieplek in detail uitgewerkt.
 

Elka

Elka is de oude kistenfabriek aan de Greveling. Deze locatie maakt onderdeel uit van het Masterplan Greveling: een plan om het oude bedrijventerrein om te vormen tot een mooi woongebied. Het voormalig kistenfabrieksterrein van Elka wordt de entree van de woonwijk. Het appartementencomplex met daarin 26 woningen wordt het herkenbare punt van de entree. Daarbij zijn er 14 eengezinswoningen met een waterkom met 40 ligplaatsen voor de bewoners in het bouwplan gepland.

 

Inbreng omwonenden

In 2013 nam de gemeenteraad  een besluit over de invulling van het Elka-terrein. Omwonenden maakten bezwaar: zij vonden dat ze te weinig betrokken waren geweest bij de plannen in 2013. De gemeente heeft het toen mogelijk gemaakt voor omwonenden om inbreng te geven op het plan.

Ruim dertig omwonenden hebben destijds gereageerd met een inspraakreactie. Deze reacties zijn vervolgens verwerkt in het bouwplan. Vervolgens heeft vanaf 5 december tot en met 15 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot zeven zienswijzen. De beantwoording van deze zienswijzen kunt u vinden  in de concept reactienota zienswijzen Elka.

 

Aanpassingen bouwplan naar aanleiding van eerdere inspraak

Het plan is op basis van de inspraakreacties van de omwonenden aangepast. Er komen extra speelvoorzieningen en een recreatieplek aan het water. Voor de recreatieplek hebben omwonenden kunnen kiezen uit 2 varianten. Het ontwerp met de meeste voorkeursstemmen wordt gerealiseerd binnen het plangebied. Daarnaast is de route van bouwverkeer in samenspraak tot stand gekomen. Het bouwverkeer rijdt wanneer mogelijk via een dam over de Greveling. Zo wordt de Grevelingstraat zoveel mogelijk vermeden. De Grevelingstraat wordt na de bouw samen met de bewoners heringericht.

 

Vervolgprocedure

De indieners van de zienswijzen krijgen de gelegenheid om hun zienswijzen op 13 juni 2019 toe te lichten in de raadscommissie R&I. Op 20 juni 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, informeren wij u via deze website over het vervolgproces.


Ga naar het begin