Commissie Maatschappij en Financiën

Taken en werkwijze

De commissie Maatschappij en Financiën omvat Gemeentewinkel, Financiën en Personeel, Beleid en Planvorming, Bestuurs- en Juridische Zaken en Brandweer. De vergaderingen zijn openbaar.

De commissie Maatschappij en Financiën adviseert en overlegt over Burgerzaken, Personeel & Organisatie, Onderwijs, Sport en Cultuur, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Planning & Control, Financiële Administratie, Belastingen, Informatisering en Automatisering en Brandweer.

De commissie Maatschappij en Financiën heeft de volgende taken:

  • Het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de bovengenoemde onderwerpen
  • Het uitbrengen van advies aan de raad uit eigen beweging
  • Voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen

 

De commissie vergadert één keer per maand, deze vergadering is openbaar. 

De vergaderstukken kunt u vanaf de woensdag na de vergadering van het presidium vinden op datum van de vergadering op de vergaderkalender.

Ga naar het begin