Financiën

De gemeente maakt ieder jaar een kadernota, een begroting, twee tussentijdse rapportages en een jaarrekening. 

In de kadernota staan specifiek de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten van het komende jaar en zo mogelijk voor de 3 jaren daar op volgend. Na vaststelling wordt de kadernota verder uitgewerkt in de begroting, die de gemeenteraad in het najaar vaststelt.

Gedurende het begrotingsjaar informeert het college de raad op hoofdlijnen over de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting, het verloop van de budgetten en investeringen. Deze financiële tussentijdse rapportage wordt 2 keer per jaar opgesteld.

Na afloop van elk jaar stelt de gemeente een jaarrekening vast.

Begroting 2019

Gemeente Lisse presenteerde op 5 oktober haar begroting voor het jaar 2019. Hierin heeft zij haar ambities uit het coalitieprogramma financieel vertaald. Mede door een korting vanuit het Rijk komt het begrotingsresultaat over 2019 eenmalig uit op een tekort. De drie jaren erna laten een sluitende en positieve begroting zien. Het college heeft besloten het tekort op te lossen door minder uit te geven en de reserves binnen de eigen begroting aan te spreken. De lasten voor inwoners (OZB) gaan komend jaar dan ook niet omhoog.

Lees het hele nieuwsbericht

Ga naar het begin