Ga naar de inhoud

Verordening op de heffing en invordering van leges Lisse 2021

Publicatiedatum:
donderdag 31 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van leges Lisse 2021

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2020, nr. 353464;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges Lisse 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Er kan een voorlopig bedrag worden gevorderd voor ten hoogste het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden.

 • 3.

  Het gevorderde bedrag dan wel het voorlopige gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending:

   • 1.

    per post, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

   • 2.

    langs elektronische weg, onverwijld.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is mede van toepassing op een voorlopig gevorderd bedrag als bedoeld in artikel 6, tweede lid.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 13 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening Lisse 2020’ van 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 3.

  De in onderdeel 3.2.1 van de tarieventabel genoemde “Kader evenementveiligheid” van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt bekend gemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis van Lisse, Heereweg 254 in Lisse.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Legesverordening Lisse 2021".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 17 december 2020.

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Lisse 2021

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

van een partnerschap, of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als hierbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal in het gemeentehuis, een vast aangewezen trouwlocatie of een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op:

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1

maandag om 09.00 uur en 9.30 uur (kosteloze ceremonie alleen in de trouwzaal van het gemeentehuis):

0,00

1.1.1.2

woensdag om 11.00 uur en 11.30 uur (korte ceremonie alleen in de trouwzaal van het gemeentehuis):

160,00

1.1.1.3

maandag na 9.30 uur tot en met vrijdag 16.00 uur (met uitzondering van woensdag 11.00 uur en 11.30 uur):

340,00

1.1.1.4

zaterdag van 10.00 uur tot en met 16.00 uur:

720,00

1.1.1.5

zondag en daarmee gelijkgestelde dagen van 10.00 uur tot en met 16.00 uur:

720,00

1.1.1.6

een afwijkend tijdstip na verkregen toestemming:

720,00

 

 

 

 

1.1.2

als het huwelijk, de registratie of de omzetting op verzoek op een éénmalig aangewezen locatie plaatsvindt, met een bedrag van:

275,00

 

 

 

 

1.1.3

De leges als bedoeld in 1.1.1.3 tot en met 1.1.1.6 worden verhoogd als het huwelijk, de registratie of de omzetting op verzoek wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente (aangesteld als babs voor één dag), met een bedrag van:

135,00

 

 

 

 

1.1.4

De leges als bedoeld in 1.1.1.3 tot en met 1.1.1.6 worden verhoogd als het huwelijk, de registratie of de omzetting op verzoek wordt voltrokken door een nog te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag, met een bedrag van:

135,00

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van een gemeentelijke getuige bij een huwelijksvoltrekking of het registreren van een partnerschap, per getuige:

53,00

 

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het laten wijzigen van de inrichting van een trouwzaal/locatie:

80,00

 

 

 

 

1.1.7

Bij annulering binnen 4 weken voor de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap of de omzetting wordt 50% van de leges als bedoeld in de subonderdelen 1.1.1.2 tot en met 1.1.4 in rekening gebracht.

 

 

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie/spreekkamer bij Burgerzaken:

30,00

 

 

 

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapsboekje:

30,00

 

 

 

 

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

56,55

 

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

56,55

 

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

56,55

 

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument Voor vreemdelingen

56,55

 

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

32,90

 

 

 

 

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

50,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

41,00

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij spoedlevering vermeerderd met:

34,10

 

 

 

 

1.3.3

Voor het uitreiken van een aanvraagformulier voor een geneeskundige verklaring bij het CBR geldt het tarief zoals dat is opgenomen op het aanvraagformulier.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie, per verstrekking:

11,75

1.4.2.2

In afwijking van onderdeel 1.4.2.1 bedraagt het tarief ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt:

8,00

 

 

 

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een overzicht naar leeftijdsopbouw uit het geautomatiseerd systeem:

38,00

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een overzicht anders dan naar leeftijdsopbouwuit het geautomatiseerd systeem:

75,00

 

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

7,50

 

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

24,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

Vervallen

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

De bestuursstukken (o.a. programmabegroting, burgerjaarverslag) zijn digitaal beschikbaar. Op verzoek worden agenda’s en bijbehorende raadsvoorstellen en besluiten van commissie- en raadsvergaderingen kosteloos verstrekt. Achterliggende stukken zijn in te zien.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of een lichtdruk van een plan, zoals een bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

per bladzijde A4-formaat:

17,50

1.8.1.1.2

per bladzijde A3-formaat:

35,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wetbasisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

17,50

1.8.2.2

de legger als bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

17,50

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

18,00

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

18,00

1.8.2.5

het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet:

18,00

1.8.2.6

de kadastrale massale output:

18,00

1.8.2.7

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet:

18,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel, per perceel:

18,00

1.8.3.2

het gemeentelijke adres-coördinatenbestand, per adres-coördinaat:

18,00

 

 

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.8.4.1

een kopie van een digitale fotokaart, op A4-formaat tot schaal 1:1000, per pagina

1,00

1.8.4.2

een kopie van een digitale fotokaart, op A3-formaat tot schaal 1:1000, per pagina

2,00

1.8.5

Het tarief voor het raadplegen van de geautomatiseerde kadastrale stukken bedraagt:

1.8.5.1

per kadastraal perceel:

18,00

1.8.5.2

per hypotheekinschrijving:

18,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.1.2

tot het legaliseren van een handtekening:

12,00

1.9.1.3

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

12,00

1.9.1.4

In afwijking van de onderdelen 1.9.1.2 en 1.9.1.3 bedraagt het tarief, ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt

8,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

24,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

78,50

1.11.1.2

tot het verlengen van de duur van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

78,50

Hoofdstuk 12

Vervallen

Hoofdstuk 13 Wet op de Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld inartikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

1.13.1.2.1

voor de eerste kansspelautomaat:

56,50

1.13.1.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

34,00

1.13.1.3

voor de periode van vijf jaar voor één kansspelautomaat:

226,50

1.13.1.4

voor de periode van vijf jaar voor twee of meer kansspelautomaten:

1.13.1.4.1

voor de eerste kansspelautomaat:

226,50

1.13.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

136,00

1.13.2*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van deWet op de Kansspelen (loterijvergunning):

50,00

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een instemmingsbesluit of vergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Lisse

225,00

1.14.1.1

verhoogd per meter waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de beschikbaar gestelde tekeningen, met

2,00

1.14.1.2

Het in onderdeel 1.14.1.1 genoemde bedrag wordt:

indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

185,00

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met de uitvoering van werkzaamheden van niet ingrijpende aard zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 2 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Lisse

55,00

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

42,50

1.15.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

42,50

1.15.1.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het B.A.B.W.:

42,50

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart op basis vaneen keuring bij de GGD, indien:

1.15.2.1

uit onderzoek blijkt dat de verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart kan geschieden op basis van dossieronderzoek bij de GGD:

33,00

1.15.2.2

uit onderzoek blijkt dat voor de verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart volstaan kan worden met de raadpleging van het dossier van de ISD:

33,00

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat van een eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaart met dezelfde einddatum:

33,00

1.15.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.4.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats:

104,00

1.15.4.2

tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats:

236,00

1.15.4.3

voor het wijzigen van een gehandicaptenparkeerplaats:

50,00

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer:

35,00

1.15.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een schriftelijke ontheffing van de verplichting gevaarlijke stoffen te vervoeren langs de route aangegeven in de ‘Route gevaarlijke stoffen’:

69,00

1.15.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.7.1*)

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 2:10, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Lisse, per week, per aanvraag:

35,00

1.15.7.2*)

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 2:10, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Lisse, langer dan een week, per aanvraag:

138,00

1.15.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 10, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (het houden van wedstrijden op de openbare weg):

35,00

Hoofdstuk 16

Vervallen

Hoofdstuk 17 Huisvestingswet 2014

Vervallen

Hoofdstuk 18 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

1.18.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing, of toestemming op grond van de Algemene plaatselijke verordening Lisse, voor zover daaromtrent in deze verordening niet anders is bepaald, voor elke gelegenheid, waarvoor vergunning, ontheffing of toestemming is vereist:

 

 

139,00

 

 

 

 

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een huisnummerbesluit

120,00

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.18.3.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

vermeerderd met € 0,10 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

18,00

1.18.3.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tariefis opgenomen, uitgaande van A4 formaat:

vermeerderd met € 0,05 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

0,50

1.18.3.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de subonderdelen 1.18.3.1 of 1.18.3.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, omgerekend naar A4 formaat, per A4 formaat:

vermeerderd met € 0,10 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

0,50

1.18.3.4

de stukken als bedoeld in de subonderdelen 1.18.3.2 en 1.18.3.3, maar dan in kleur:

vermeerderd met € 0,10 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

1,00

1.18.3.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

18,00

1.18.3.6

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of ineen andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

vermeerderd met € 0,10 per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde.

18,00

 

 

 

 

1.18.4

Indien de stukken, genoemd in de bovenstaande artikelen, op A0 formaat afgedrukt worden, bedraagt het tarief:

1.18.4.1

voor de 1e afdruk:

5,50

1.18.4.2

voor elke volgende afdruk, uit hetzelfde dossier:

4,35

1.18.5.1

Voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, wordt bij intrekking en/of weigering van de aanvraag, op schriftelijk verzoek van de aanvrager, teruggaaf van 75% van de geheven leges (exclusief de externe kosten) verleend.

1.18.5.2

Teruggaaf van een bedrag, kleiner dan € 5,00, vindt niet plaats.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag (principeverzoek)

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (principeverzoek) tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project of plan in het kader van de Wabo vergunbaar is of tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

 

25%

 

van de leges berekend op basis van de bouw- en/of realisatiekosten met

 

 

 

een minimum van

220,00

 

en een maximum van

1.460,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1*)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

215,00

 

vermeerderd met

 

3,2%

 

van de bouwkosten met een maximum legesbedrag van

1.000.000,00

2.3.1.2

Welstandstoets

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien een welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

 

bij vastgestelde bouwkosten van:

 

 

2.3.1.2.1.a

€ 0,00 tot € 25.000,00

45,00

2.3.1.2.1.b

€ 25.000,00 en hoger

 

1,8‰

 

van de bouwkosten met een maximum legesbedrag van

Het op grond van 2.3.1.2.1.b berekende bedrag wordt naar boven afgerond op € 5,00.

2.250,00

2.3.1.2.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.2.1 bedraagt het tarief voor extra werkzaamheden (kwaliteitsteam, locatiebezoek, etc) per uur:

103,00

2.3.1.2.3

Onverminderd het bepaalde in de subonderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2.1 t/m2.3.1.2.2 wordt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan, de ruimtelijke activiteit of de gebruiksverandering en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd met de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.2.1 t/m 2.3.1.2.2.

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in de subonderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in die subonderdelen bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt gevraagd:

904,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.2.1

bij vastgestelde aanlegkosten t/m € 10.000,00:

426,00

2.3.2.2

bij vastgestelde aanlegkosten hoger dan € 10.000,00:

 

 

 

vermeerderd met

 

1%

 

van de aanlegkosten met een maximum legesbedrag van

100.000,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.3.1

Binnenplanse afwijking

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

213,00

2.3.3.2

Buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

585,00

2.3.3.3

Buitenplanse afwijking

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast:

2.3.3.3.1

bij vastgestelde bouwkosten t/m € 100.000,00:

4.265,00

2.3.3.3.2

bij vastgestelde bouwkosten hoger dan € 100.000,00:

vermeerderd met

van de vastgestelde bouwkosten met een maximum legesbedrag van

 

 

 

1%

8.765,00

2.3.3.4

Afwijking van het exploitatieplan

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

690,00

2.3.3.5

Afwijking van provinciale wetgeving

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet Ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

1.070,00

2.3.3.6

Afwijking van nationale wetgeving

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

1.070,00

2.3.3.7

Afwijking van voorbereidingsbesluit

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

690,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.4.1

Binnenplanse afwijking

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

213,00

2.3.4.2

Buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

585,00

2.3.4.3

Buitenplanse afwijking

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

4.265,00

2.3.4.4

Afwijking exploitatieplan

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast:

 

 

1.070,00

2.3.4.5

Afwijking provinciale regelgeving

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

1.070,00

2.3.4.6

Afwijking van nationale wetgeving

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

1.070,00

2.3.4.7

Afwijking voorbereidingsbesluit

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast:

 

 

1.070,00

2.3.4.a

Vaststellen bestemmingsplan (postzegelbestemmingsplan)

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij voor het kostenverhaal in samenspraak met de aanvrager in een andere regeling is voorzien:

6.395,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bij een gebruiksoppervlakte van:

2.3.5.1.a

0 t/m 100 m²:

639,00

2.3.5.1.b

101 t/m 500 m²:

1.070,00

2.3.5.1.c

meer dan 500 m²:

vermeerderd met € 0,08 per m² met een maximum van € 1.715,00.

1.600,00

2.3.5.2

Wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, danwel uitbreiding van een vergunning, bedraagt het legestarief, indien het gaat om:

2.3.5.2.1

uitbreiding van het bouwwerk, het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

2.3.5.2.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk, danwel een deel van het bouwwerk, 50% van het legestarief vermeld onder onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik.

 

 

 

 

2.3.5.3

Tijdelijke omgevingsvergunning

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik voor maximaal vier weken, bedraagt het tarief indien de gebruiksoppervlakte is:

2.3.5.3.1

minder dan 500 m²:

213,00

2.3.5.3.2

500 m² of meer:

426,00

2.3.5.4

Herhalingsaanvraag

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsaanvraag tot het verstrekken van een tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.3 waarin een gebruiksoppervlakte wordt gebruikt van:

2.3.5.4.1

minder dan 500 m²:

186,00

2.3.5.4.2

500 m² of meer:

371,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten (niet van toepassing)

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g. van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

478,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening Lisse, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

136,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Lisse, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

213,00

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op hetvellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 2 van de Bomenverordening Lisse 2015, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

166,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Lisse bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,

166,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen datdaar roerende zaken worden opgeslagen:

186,00

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

892,00

2.3.13

Flora- en Fauna-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

892,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

480,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

480,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

213,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

213,00

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

1.191,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan dan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag (principeverzoek) als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges, in mindering gebracht op de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits de aanvraag om de omgevingsververgunning is ingediend binnen een jaar na de datum van beslissing op de aanvraag om vooroverleg of beoordeling van de conceptaanvraag (principeverzoek).

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering beloopt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten: 2% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten: 3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten: 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn, in behandeling genomen, aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt, binnen 12 maanden na het indienen van de aanvraag, bestaat er aanspraak op teruggaafvan een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleendbij rechtelijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 5,00 wordt niet teruggeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

107,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

213,00

Hoofdstuk 8 Woonschepen

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het innemen van een ligplaats, het overschrijven van een ligplaatsvergunning op de naam van een nieuwe rechtsverkrijger, of het wijzigen van de ligplaatsvergunning:

190,00

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

2.9.1

Overige in deze titel niet genoemde beschikking

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

478,00

 

 

 

 

2.9.2

Overschrijving

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraagtot het wijzigen van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning:

107,00

 

 

 

 

2.9.3

Vergunningvrije bouwwerken

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een schriftelijke verklaring met betrekking tot de vraag of een bepaald bouwplan of gebruik al dan niet omgevingsvergunning-vrij is:

189,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

380,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijziging inrichting):

50,00

3.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bedraagt het tarief:

90,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende):

50,00

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen

3.2.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Lisse (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1*)

een B- of C-evenement zoals bedoeld in het “Kader evenementveiligheid” van de Veiligheidsregio Hollands Midden of een evenement met verhoogd risicoprofiel:

278,00

3.2.1.2*)

een A- evenement zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden:

138,00

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.3.1

het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatie- vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting:

2.350,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf:

2.350,00

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:16, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.2.1

voor een seksinrichting:

590,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf:

590,00

 

 

 

 

3.3.3

Indien voor een besluit op een verzoek als bedoeld in dit hoofdstuk een advies van derden wordt ingewonnen wordt het tarief verhoogd met

350,00

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

3.4.1*)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning:

3.4.1.1*)

voor een vaste standplaats:

138,00

3.4.1.2*)

voor een tijdelijke of seizoensgebonden standplaats:

69,00

Hoofdstuk 5 Terrasvergunning

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het inrichten van een terras:

208,00

3.5.2

tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.5.1:

69,00

Hoofdstuk 6 Uithangborden en andere daarmee gelijk te stellen voorwerpen

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het hebben van een uithangbord, reclamebord,lichtreclame en andere daarmede gelijk te stellen voorwerpen, per aanvraag:

350,00

3.6.2

Indien met betrekking tot een aanvraag op grond van onderdeel 3.6.1 door een welstandscommissie een advies over de welstandsaspecten en/of door een monumentencommissie wordt uitgebracht, bedragen de leges onverminderd het vermelde onder onderdeel 3.6.1 en ongeacht of tot verlening van een vergunning wordt overgegaan:

49,00

Hoofdstuk 7 Overige verstrekkingen op grond van de APV

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

3.7.1.1

een nachtverblijfregister:

35,00

3.7.1.2

een register op grond van de Waarborgwet:

35,00

Hoofdstuk 8 Kinderopvang/gastouderopvang

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.8.1.1

tot het bieden van gastouderopvang

550,00

3.8.1.2

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau

1.280,00

3.8.1.3

Indien de aanvraag als bedoeld in subonderdeel 3.8.1.1 of 3.8.1.2 wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan, maar voordat wordt aangevangen met het bieden van gastouderschap of het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau, wordt teruggave verleend voor 50% van de geheven leges.

Hoofdstuk 9 Huisvestingswet 2014

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.9.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014:

245,00

3.9.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014:

360,00

3.9.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014:

430,00

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

3.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.10.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijden:

69,00

3.10.2

tot het verlenen van toestemming om een in subonderdeel 3.10.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander:

69,00

3.10.3

tot het intrekken of wijzigen van een in subonderdeel 3.10.1 bedoelde ontheffing:

69,00

Hoofdstuk 11 Speelautomatenhal

3.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.11.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen Lisse 2011:

220,00

3.11.2

welke is ingediend ten behoeve van het wijzigen van een naam van een beheerder op de reeds bestaande exploitatievergunning:

52,50

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

350,00

*) Voor deze artikelen kan de compensatieregeling van toepassing zijn.

 

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2020

De griffier van de gemeente Lisse

Ga naar het begin