Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Lisse 2021

Publicatiedatum:
donderdag 31 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Lisse 2021

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2020, nr. 353464;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Lisse 2021

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel (hierna: de tarieventabel).

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel, als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen bedoeld in artikel 6, eerste lid, worden betaald binnen 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de aanslagen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, zijn geheven van natuurlijke personen en de verschuldigde bedragen door middel van een automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 7 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de aanslagen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, zijn geheven van niet-natuurlijke personen en het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 1.500,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 7 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het gevorderde bedrag worden betaald, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening afvalstoffenheffing Lisse 2020” van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening afvalstoffenheffing Lisse 2021".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 17 december 2020.

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING LISSE 2021

 

Hoofdstuk 1

 

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar, indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door:

 

1.1.1

één persoon:

€ 263,76

1.1.2

meer dan één persoon:

€ 353,40

Hoofdstuk 2

 

2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke restafvalstoffen, aan huis per aanvraag, per kubieke meter of een gedeelte daarvan

 

€ 39,00

 

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2020

De griffier van de gemeente Lisse,

Bijlage Acceptatiereglement milieustraat gemeente Lisse

Voorwaarden van toepassing bij het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat van gemeente Lisse.

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt (mede) verstaan onder:

Aanbieding

:

Het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat van gemeente Lisse.

Acceptatielijst

:

Lijst waarin de op de milieustraat te accepteren afvalstoffen met

bijbehorende voorwaarden zijn opgenomen.

Accepteren

:

Het accepteren van (delen van) aanbiedingen die voldoen aan dit

acceptatiereglement.

Afvalpas

:

Identificatiemiddel waarmee iedere gerechtigde ontdoener toegang

verkrijgt tot en gebruik mag maken van de milieustraat.

Afvalstoffen

:

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te

ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalstoffenverordening

:

Afvalstoffenverordening gemeente Lisse 2017

Bedrijfsafvalstoffen

:

Afvalstoffen afkomstig van of gebracht door een bedrijf.

Beheerder

:

Beheerder van de milieustraat, te weten De Meerlanden Afvalinzameling &

Reiniging B.V.

Gemengd bouw- en sloopafval

:

Afval dat ongescheiden met andere afvalstromen, zoals vlakglas, hout en

metaal vrijkomt bij bouwen, slopen of verbouwen door particuliere huishoudens.

Huishoudelijke

afvalstoffen

:

Afvalstoffen afkomstig van een particulier huishouden.

KCA

:

Klein chemisch afval; KCA bestaat uit kleine hoeveelheden chemisch afval afkomstig van particuliere huishoudens. Het betreft alle afvalstoffen die op basis van de Europese lijst afvalstoffenlijst als gevaarlijk worden

aangemerkt.

KGA

:

Klein gevaarlijk afval; KGA bestaat uit kleine hoeveelheden gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven. Het betreft alle afvalstoffen die op basis

van de Europese lijst afvalstoffenlijst als gevaarlijk worden aangemerkt.

Milieustraat

Niet demonteerbaar product

:

:

Brengvoorziening van de gemeente Lisse, gelegen aan de Vennestraat 3, beheerd door De Meerlanden Afvalinzameling & Reiniging B.V., voor het (tijdelijk) opslaan en overslaan van (gescheiden) grof huishoudelijke afvalstoffen van particuliere huishoudens en KGA en (huishoudelijk) AEEA aangeboden door bedrijven.

Een samengesteld product, wat door de wijze van fabriceren niet

demonteerbaar is, zoals een stoffen bankstel, een piano en een matras.

Ontdoener

:

Particulier die huishoudelijke afvalstoffen voor verdere verwijdering

aanbiedt op de milieustraat, dan wel degene die bedrijfsafvalstoffen bestaande uit AEEA afkomstig van huishoudens aanbiedt, dan wel degene

die KGA tegen betaling aanbiedt.

 

Perceel

:

Perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.

Particulier huishouden

Volumineus

:

:

Gebruiker van een perceel zoals beschreven in de Afvalstoffenverordening van gemeente Lisse.

Goederen die per eenheid een groot vloer- en/of grondoppervlak nodig

hebben, zoals kasten, bankstellen, piano’s, matrassen en dergelijke.

Weigeren

:

Het niet-accepteren van (delen van) aanbiedingen die niet voldoen aan dit

reglement.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1

  Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen op de milieustraat van de gemeente Lisse.

 • 2.2

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder van de milieustraat dan wel de op de milieustraat aanwezige bevoegde medewerker.

 • 2.3

  Door het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat verklaart de ontdoener in te stemmen met dit reglement.

 • 2.4

  Dit reglement komt voort uit de Afvalstoffenverordening.

Artikel 3 Openingstijden van de milieustraat

3.1 De openingstijden van de milieustraat zijn: maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Artikel 4 Toegang tot en gedragsregels op de milieustraat

 • 4.1

  Toegang tot de milieustraat wordt geregeld door middel van een slagboom die geopend kan worden met een afvalpas dan wel door de beheerder of een daartoe bevoegd medewerker.

 • 4.2

  De milieustraat is alleen toegankelijk voor ontdoeners uit particuliere huishoudens, met een geldige toegangspas, uit de gemeente Lisse.

 • 4.3

  Daarnaast is de milieustraat toegankelijk voor bedrijven die AEEA afkomstig uit particuliere huishoudens aanbieden dan wel tegen betaling KGA aanbieden.

 • 4.4

  Toegang tot de milieustraat is voor ontdoeners vallend onder 4.3 van onderhavig artikel uitsluitend toegestaan na toestemming van de beheerder of daartoe bevoegd medewerker.

 • 4.5

  De ontdoener dient zich desgevraagd te kunnen legitimeren.

 • 4.6

  Voertuigen kunnen worden geweigerd als ze een te groot aanbod in een keer meenemen, of als je milieustraat niet geschikt is deze te ontvangen.

 • 4.7

  Op de milieustraat is de Wegenverkeerswet van toepassing.

 • 4.8

  Personen onder de 12 jaar worden alleen op de milieustraat toegelaten in een voertuig. Zij mogen dit voertuig tijdens het verblijf op de milieustraat niet verlaten. De ontdoener moet hierop toezien.

 • 4.9

  Afvalstoffen mogen uitsluitend gedurende de openingstijden aangeboden worden.

 • 4.10

  Het is verboden om buiten de openingstijden afvalstoffen voor de poort te deponeren dan wel over de omheining van de milieustraat te brengen.

 • 4.11

  Afvalstoffen genoemd in de acceptatielijst dienen door de ontdoener gescheiden op soort te worden aangeboden in de daarvoor op de milieustraat geplaatste opslagvoorzieningen/containers.

 • 4.12

  Het vervoeren, aanleveren en lossen van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging, hinder, schade en/of gevaar ontstaat op de toegangswegen, de milieustraat of de omgeving.

 • 4.13

  Nadat de afvalstoffen zijn geaccepteerd en in de juiste voorziening gedeponeerd moet de ontdoener met zijn voertuig onmiddellijk de milieustraat verlaten.

 • 4.14

  De ontdoener dient binnen de toegangspoort van de milieustraat dit acceptatiereglement en de aanwijzingen van de beheerder of daartoe bevoegd medewerker op te volgen.

 • 4.15

  Het is voor de ontdoener verboden afvalstoffen mee te nemen van de milieustraat.

 • 4.16

  Bij het verlaten van het voertuig dient de motor van het vervoermiddel te worden uitgezet. Tevens dient het vervoermiddel zodanig te worden geparkeerd van geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen. De ontdoener dient de aanwijzingen van de beheerder op te volgen omtrent het parkeren.

 • 4.17

  Indien het gedrag van de ontdoener van afvalstoffen op de milieustraat naar het oordeel van de beheerder in strijd is met het bepaalde in dit reglement, kan deze door de beheerder of daartoe bevoegd medewerker worden gelast onmiddellijk met zijn voertuig de milieustraat te verlaten en kan hem voor een nader te bepalen tijdsduur de toegang worden ontzegd.

Artikel 5 Acceptatie en weigering van afvalstoffen

 • 5.1

  Het is verboden op de milieustraat afvalstoffen aan te leveren op een andere wijze dan bij of krachtens dit reglement is bepaald.

 • 5.2

  De ontdoener meldt zich bij aankomst op de milieustraat bij de beheerder of daartoe bevoegd medewerker om het aangebodene te laten controleren op het voldoen aan de acceptatievoorwaarden.

 • 5.3

  Uitsluitend afvalstoffen opgenomen in de acceptatielijst worden geaccepteerd op de milieustraat.

 • 5.4

  Uitsluitend afvalstoffen afkomstig van ontdoeners uit particuliere huishoudens, afkomstig uit de gemeente Lisse, worden geaccepteerd.

 • 5.5

  Bedrijfsafvalstoffen worden niet geaccepteerd, met uitzondering van KGA. Bedrijven mogen wel AEEA afkomstig uit particuliere huishoudens aanbieden.

 • 5.6

  Op aanwijzing van de beheerder, dan wel de daartoe bevoegd medewerker, krijgt de ontdoener al dan niet toestemming om de aangeboden afvalstoffen op de daarvoor bestemde plaatsen te lossen.

 • 5.7

  De ontdoener dient gesloten ondoorzichtige zakken te openen op de milieustraat en de inhoud te tonen aan en te laten controleren door de beheerder dan wel de daartoe bevoegd medewerker.

 • 5.8

  De feitelijke ontvangst van de aangeboden afvalstoffen vindt plaats, indien de ontdoener, na het verkrijgen van toestemming van de beheerder of daartoe bevoegd medewerker, de aangeboden afvalstoffen in de daarvoor bestemde container(s) lost.

 • 5.9

  Het aantal bezoeken van een particulier huishouden is niet gelimiteerd.

 • 5.10

  De maximaal per keer aan te bieden hoeveelheid afval is per afvalstroom aangegeven in de acceptatielijst.

 • 5.11

  Afvalstoffen die geweigerd worden zijn:

  • Afvalstoffen die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in dit reglement.

  • Huishoudelijk restafval in huisvuilzakken.

  • Los restafval dat past in de inwerptrommel van een ondergrondse container dan wel in de minicontainer (buitengebied).

  • Gemengd bouw- en sloopafval; dit moet ingeleverd worden bij een particuliere inzamelaar.

  • Puin, meer dan een 0,5m3, dit moet ingeleverd worden bij een particuliere inzamelaar.

  • Schone grond, moet ingeleverd worden bij een particuliere inzamelaar.

  • Gesloten verpakkingen met onbekende inhoud.

  • Landbouwfolie

  • Meststoffen

  • Bedrijfsafval, met uitzondering van KGA (tegen betaling) en AEEA afkomstig van particuliere huishoudens.

 • 5.12

  In de acceptatielijst kunnen specifieke categorieën worden uitgesloten van acceptatie op de milieustraat.

 • 5.13

  Ter controle kan de beheerder in geval van verdenkingen bij wijze van steekproef te allen tijde de ontdoener gelasten de afvalstoffen te lossen op een door hem aangewezen plaats op het terrein van de milieustraat. Bij het doorzoeken van het afval dient de ontdoener, dan wel een vertegenwoordiger van de ontdoener, aanwezig te blijven.

 • 5.14

  Afvalstoffen die niet in de acceptatielijst voorkomen of waarvoor een aanleververbod geldt, zullen geweigerd worden.

 • 5.15

  Geweigerde afvalstoffen dienen door of namens de ontdoener verwijderd te worden. Eventuele kosten gemaakt door Meerlanden dan wel gemeente Lisse kunnen in rekening worden gebracht bij de ontdoener.

 Artikel 6 Vergoeding

 • 6.1

  Voor de aanlevering van afvalstoffen waarvoor een tarief geldt, dient de ontdoener afhankelijk van de omvang van de aangeboden afvalstoffen een tarief per hoeveelheid te betalen. De omvang (hoeveelheid) wordt bepaald door de beheerder van de milieustraat.

 • 6.2

  Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld door gemeente Lisse.

 • 6.3

  Op de milieustraat kan alleen met pinbetaling worden afgerekend.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • 7.1

  Het betreden van de milieustraat geschiedt op eigen risico.

 • 7.2

  De ontdoener is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, de namens hem op de milieustraat aanwezige personen, zijn materieel of het in opdracht van hem op de milieustraat aanwezig zijnde materiaal, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere stoffen, aan de gemeente Lisse, Meerlanden, de materiele zaken op de milieustraat, het personeel en andere personen die uit hoofde van hun functie regelmatig op de milieustraat aanwezig zijn, hun eigendommen, de eigendommen van gemeente Lisse, Meerlanden, of aan de op de milieustraat in gebruik zijnde voorwerpen van derden, zulks onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen.

 • 7.3

  De ontdoener is aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of teniet doen van de aangeboden afvalstoffen die naar het oordeel van gemeente Lisse dan wel Meerlanden, dan wel landelijk of provinciale overheid schade aan het milieu tot gevolg hebben dan wel hebben gehad of kunnen hebben. Dit geldt tevens indien de afvalstoffen schade aan het milieu zouden kunnen hebben veroorzaakt wanneer deze niet verwijderd en/of teniet zouden zijn gedaan.

 • 7.4

  De ontdoener vrijwaart gemeente Lisse en Meerlanden tegen alle schadeaanspraken door hemzelf of door personen die hem vertegenwoordigen.

Vastgesteld door gemeente Lisse op 7 augustus 2017

 

 

Acceptatielijst milieustraat gemeente Lisse

Afvalstof

Omschrijving

Aanlevercondities

AEEA

Afgedankte elektrische en

elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)

Onverpakt en leeg, contragewicht verwijderd, vloeistoffen niet afgetapt, deuren ontgrendeld

Asbest

Asbest en asbesthoudend materiaal

Dubbel luchtdicht verpakt in speciaal asbestfolie met een dikte van minimaal 0.2 mm voorzien van asbestlogo. De maximale hoeveelheid is 35 m2 (gelijk aan de hoeveelheid die wettelijk door een particulier gesloopt mag worden)

Banden

Banden van personenvoertuigen

Maximaal 4 stuks per bezoek, velgen dienen verwijderd te zijn

Dakafval

Dakleer en dakgrind

Gebundeld en ongebundeld

Frituurvet

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in oorspronkelijke verpakking

Gasflessen,

brandblussers en overige drukhouders

Compleet

Gemengd steenachtig

materiaal (puin)

Harde steenachtige materialen, zoals puin, dakgrind, dakpannen, etc.

Onverpakt, zonder grond of grind, maximaal 0,5 m3

Gips

Gipskartonplaten of gipsblokken

Onverpakt

Grof restafval

Dat deel van het grof huishoudelijk afval dat overblijft na scheiden van de deelstromen.

Gebundeld of ongebundeld tegen betaling. Zie de vigerende Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing.

Grof tuinafval

Organische afvalstoffen vrijkomend bij de aanleg, onderhoud of verwijdering van particulier groen en die te groot zijn om in deminicontainers van 180 liter aan te bieden, zoals takken en stronken

Gebundeld of ongebundeld

Hout A-kwaliteit

Onbehandeld houtafval, dat vrijkomt als rest- of sloophout

Gebundeld of ongebundeld

Hout B-kwaliteit

Geschilderd of gelakt houtafval, dat vrijkomt als rest- of sloophout

Gebundeld of ongebundeld

Hout C-kwaliteit

Houtafval dat is geïmpregneerd, behandeld met carboleum of teer behandeld, bielzen en hout voorzien van metalen delen

Gebundeld of ongebundeld

KCA

Klein chemisch afval afkomstig van particuliere huishoudens, zoals opgenomen op de KCA-lijst (www.milieucentraal.nl) Klein gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven. Het betreft alle afvalstoffen die op basis van de Europese lijst afvalstoffenlijst als gevaarlijk worden aangemerkt).

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in oorspronkelijke verpakking; bij gebruik van andere verpakkingen dient de inhoud (stof) op de verpakking vermeld te worden.

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in oorspronkelijke verpakking; bij gebruik van andere verpakkingen dient de inhoud (stof) op de verpakking vermeld te worden. Tegen betaling.

Harde kunststoffen

Plastic gebruiksvoorwerpen en bouwmaterialen zoals elektra- en waterafvoerbuizen, plastic bakken en kratten, emmers, tuinmeubelen en plastic speelgoed.

Gebundeld of ongebundeld

Matrassen

Metalen

Ferro en non-ferro metalen

Gebundeld of ongebundeld

OPK

Huishoudelijk oud papier en karton (bijv. kranten, tijdsschriften, reclamedrukwerk, verpakkingspapier, etc.)

Gebundeld of ongebundeld

Piepschuim

Geëxpandeerd polystyreen meestal gebruikt als verpakkingsmateriaal van bijvoorbeeld elektronica

Gebundeld of ongebundeld

Vlakglas

Ramen, spiegels etc.

Gebundeld of ongebundeld

Niet geaccepteerd worden:

Afvalstof

Omschrijving

Brengen

naar/aanbieden via

Huishoudelijk restafval

Dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na het scheiden van alle de deelstromen die in Lisse gescheiden worden ingezameld (glas, papier, etc) en dat past in een vuilniszak of minicontainer van 180 liter

Ondergrondse container voor restafval; minicontainer voor

restafval

PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons.

Ondergrondse container voor PMD

Textiel

Kleding, schoeisel en overig textiel, afkomstig van particuliere huishoudens

Ondergrondse container voor textiel

Gemengd bouw- en sloopafval (BSA)

Afval dat ongescheiden met andere afvalstromen, zoals vlakglas, hout en metaal vrijkomt bij bouwen, slopen of verbouwen door particuliere huishoudens.

Particuliere inzamelaar

Grond

Schone dan wel vervuilde grond uit particuliere tuinen

Particuliere inzamelaar

Ga naar het begin