Verkeersbesluit Oplaadpunt elektrische voertuigen Julianastraat te Lisse

Publicatiedatum:
dinsdag 12 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit Oplaadpunt elektrische voertuigen Julianastraat te Lisse

Ons kenmerk: Z-21-211543

Burgemeester en wethouders van Lisse,

 

Gelet op:

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

 

Overwegingen:

De gemeente Lisse vanuit de Duurzaamheidsagenda bewoners van de gemeente Lisse die langdurig gebruik willen maken van een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig in de nabije omgeving van hun woning, wil faciliteren met een oplaadpunt in de openbare ruimte;

Er zijn steeds meer elektrische auto’s in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal toenemen;

Er wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten, zodat elektrisch rijden nog aantrekkelijker wordt;

Elektrische auto’s leveren een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en produceren minder geluid;

Er is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een laadpaal op de Julianastraat te Lisse;

Het oplaadpunt in de openbare ruimte komt te staan en voor iedereen toegankelijk is;

Zodra een elektrisch voertuig is opgeladen, het wenselijk is dat een ander elektrisch voertuig gebruik kan maken van de oplaadpaal;

Er heeft geen overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Politie-eenheid Den Haag maar er is wel om advies gevraagd;

De politie-eenheid Den Haag is om advies gevraagd voor de wijziging van de verkeerssituatie;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Lisse en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Lisse.

 

Besluit:

Door het plaatsen van verkeersbord E04 met onderbord “opladen elektrische voertuigen” en OB504 (vallende pijlen die de betreffende parkeervakken aanwijzen) zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor elektrische voertuigen op de Julianastraat te Lisse, ter hoogte van huisnummer 182, overeenkomstig bijbehorende situatietekening. Op dit moment wordt er een (1) parkeervak aangewezen voor het laden van elektrische voertuigen door het afplakken van een pijl. Bij een toenemende vraag naar laadcapaciteit zal het tweede parkeervak worden ingesteld.

 

 

Mogelijkheid van bezwaar/voorlopige voorziening

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze besluiten? Dan kunt u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Lisse Postbus 200, 2160 AE Lisse;

 

In u w bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden :

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van het besluit waar tegen u bezwaar maakt (of u stuurt een kopie van het besluit mee) ;

- de reden(en) waarom u bezwaar maakt ;

- uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u een schorsing van het besluit of een andere voorziening wenst, kunt u tegelijkertijd met of na indiening van een bezwaarschrift een gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter , sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd . Een kopie van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij worden meegezonden.

Lisse, 22 september 2021

namens het college van burgemeester en wethouders van Lisse,

A. Visser

Medewerker Verkeer van domein Buitenruimte, team Inrichting Openbare Ruimte

Ga naar het begin