Ga naar de inhoud

Verkeersbesluit Oplaadpunt elektrische voertuigen Engelplein te Lisse

Publicatiedatum:
dinsdag 2 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit Oplaadpunt elektrische voertuigen Engelplein te Lisse

Medewerker verkeer van de afdeling Buitenruimte van de werkorganisatie HLTsamen

 

Gelet op:

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Het mandaat- en volmachtbesluit gemeente Lisse 2019 vastgesteld d.d. 10 december 2019, inclusief eerste wijziging vastgesteld d.d. 15 december 2020, krachtens welke ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegende dat:

De gemeente Lisse vanuit de Duurzaamheidsagenda bewoners van de gemeente Lisse die langdurig gebruik willen maken van een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig in de nabije omgeving van hun woning, wil faciliteren met een oplaadpunt in de openbare ruimte;

Er zijn steeds meer elektrische auto’s in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal toenemen;

Er wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten, zodat elektrisch rijden nog aantrekkelijker wordt;

Elektrische auto’s leveren een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en produceren minder geluid;

Een aanvraag is gedaan voor het plaatsen van een laadpaal op het Engelplein te Lisse;

Het oplaadpunt in de openbare ruimte komt te staan en voor iedereen toegankelijk is;

Zodra een elektrisch voertuig is opgeladen, het wenselijk is dat een ander elektrisch voertuig gebruik kan maken van de oplaadpaal;

Er is overleg gepleegd met de adviseur van de politie Eenheid Den Haag, welke gemachtigd is door de korpschef van de Nationale politie;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Lisse en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Lisse.

 

Besluit:

Door het plaatsen van verkeersbord E04 met onderbord “opladen elektrische voertuigen” en onderbord OB504 (met 1 vallende pijl), zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Engelplein ter hoogte van nr. 1 te Lisse, overeenkomstig bijbehorende situatietekening.

 

 

Lisse, 12 oktober 2021

Namens burgemeester en wethouders van Lisse,

Medewerker verkeer, K. Pijnaker

Mogelijkheid van bezwaar/voorlopige voorziening

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen. U richt het bezwaar aan het college van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse

.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

- de reden(en) van uw bezwaar;

- uw handtekening.

 

Een bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk (dus niet per e-mail) worden ingediend. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Overigens kunnen ook andere belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u tegelijkertijd met of na indiening van uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

U dient dit verzoek in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor betaalt u griffiekosten.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

 

Ga naar het begin