Ga naar de inhoud

Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats Gasstraat te Lisse

Publicatiedatum:
dinsdag 2 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats Gasstraat te Lisse

Medewerker verkeer van de afdeling Buitenruimte van de werkorganisatie HLTsamen

(Z-21-209534)

 

Gelet op:

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Het mandaat- en volmachtbesluit gemeente Lisse 2019 vastgesteld d.d. 10 december 2019, inclusief eerste wijziging vastgesteld d.d. 15 december 2020, krachtens welke ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegende dat:

De aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder;

Een gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt aan bestuurders waarvan door een onafhankelijke arts is vastgesteld dat zij redelijkerwijs niet meer dan 100 meter aan één stuk kunnen lopen;

Dat door de parkeerdruk rondom de woning het voorkomt dat de aanvrager haar/zijn auto bij thuiskomst niet kan parkeren binnen een redelijke afstand van de toegang tot zijn/haar woning;

Dat de aanvrager niet kan voorzien in een parkeerplaats op eigen terrein;

Er overleg is gepleegd met de adviseur van de politie Eenheid Den Haag, welke gemachtigd is door de korpschef van de Nationale politie;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Lisse en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Lisse.

 

Besluit:

  • Door plaatsing van het verkeersbord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord waarop aangegeven het kentekennummer SJ-516-S, aan de achterzijde van Gasstraat 22 te Lisse, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren, overeenkomstig bijbehorende situatietekening. De parkeerplaats aan te wijzen uitsluitend voor gebruik ten behoeve van de aanvrager.

  • Het besluit van 5 juli 2017 tot het plaatsen van het verkeersbord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord, ten hoogte Van der Vlughtpark 15 te Lisse in te trekken.

 

Lisse, 21 oktober 2021

Namens burgemeester en wethouders van Lisse,

Medewerker verkeer, K. Pijnaker

Mogelijkheid van bezwaar/voorlopige voorziening

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen. U richt het bezwaar aan het college of de burgemeester van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

- de reden(en) van uw bezwaar;

- uw handtekening.

 

Een bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk (dus niet per e-mail) worden ingediend. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Overigens kunnen ook andere belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u tegelijkertijd met of na indiening van uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

U dient dit verzoek in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor betaalt u griffiekosten.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Ga naar het begin