Ga naar de inhoud

Tijdelijke compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021

Publicatiedatum:
donderdag 31 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenTijdelijke compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2020, nr. 353464;

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

TIJDELIJKE COMPENSATIEREGELING INGROEI PRECARIOBELASTING OZB EN RZB LISSE 2021

Artikel 1 Toepassing compensatie

 • 1.

  Degene die voor het jaar 2021 belastingplichtig is voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) op grond van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse 2021 of voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (roerende-zaakbelastingen of RZB) op grond van de Verordening belastingen op roerende-woon- en bedrijfsruimten Lisse 2021, en aan wie als zodanig voor het belastingjaar 2021 een aanslag voor een van deze belastingen wordt opgelegd, heeft recht op compensatie.

 • 2.

  De compensatie geldt per opgelegde aanslag voor een belasting als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2 Bedrag compensatie

De compensatie bedraagt € 79,24.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het besluit “Tijdelijke Compensatie regeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2020” van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op aanslagen OZB en RZB voor het belastingjaar 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Tijdelijke Compensatieregeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2021”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 17 december 2020.

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter

Ga naar het begin