Ga naar de inhoud

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten CTB-controle Lisse

Publicatiedatum:
maandag 3 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelSubsidieregeling tegemoetkoming kosten CTB-controle Lisse

Het college van de gemeente Lisse,

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Lisse 2017;

besluit vast te stellen de:

 

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten CTB-controle Lisse

Artikel 1 doelgroep

Een subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door een vereniging in de zin van artikel 2:26 Burgerlijk Wetboek, ongeacht of de statuten van die vereniging zijn opgenomen in een notariële akte en ongeacht of deze vereniging is ingeschreven in het handelsregister. Een subsidie op grond van deze regeling kan eveneens worden aangevraagd door een stichting in de zin van artikel 2:285 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Subsidiabel

 • 1.

  Een subsidie kan als tegemoetkoming worden verstrekt voor de in lid 5 van dit artikel – met inachtneming van lid 6 van dit artikel - genoemde kosten, die door aanvrager gemaakt zijn, in de periode 22 september 2021 t/m 31 december 2021 in verband met het naleven van artikel 6.30 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde kosten moeten gemaakt zijn ten behoeve van de toegang tot activiteiten die in de gemeente Lisse hebben plaatsgevonden. Verder moeten de in lid 1 bedoelde kosten gemaakt zijn ten tijde van het van kracht zijn van regelgeving waarbij uitsluitend toegang kon worden verleend aan de in de vorige zin bedoelde activiteiten door het controleren van de in lid 1 bedoelde coronatoegangsbewijzen.

 • 3.

  Aan een aanvrager kan op grond van deze regeling maximaal € 4.000,- worden verstrekt.

 • 4.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan slechts eenmaal aan een aanvrager worden verstrekt.

 • 5.

  De volgende door aanvrager gemaakte kosten komen voor een subsidie als bedoeld in deze regeling in aanmerking:

  • i.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

  • ii.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;

  • iii.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • iv.

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • v.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

 • 6.

  De volgende kosten komen niet voor een subsidie als bedoeld in deze regeling in aanmerking:

  • i.

   kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;

  • ii.

   kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

  • iii.

   kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 3 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Er geldt een subsidieplafond van EUR € 29.979,95.

 • 2.

  Het in lid 1 van dit artikel genoemde bedrag wordt naar rato van de door aanvrager gemaakte kosten, zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling, verdeeld over de aanvragers, met een maximum van € 4.000,- per aanvrager.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie dient schriftelijk te geschieden en per post of digitaal te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager, in afwijking van hetgeen in artikel 5 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Lisse 2017 is bepaald, in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een van de volgende documenten:

   • 1.

    een factuur, die voldoet aan de geldende wettelijke eisen, waaruit de betaalde bedragen blijken waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

   • 2.

    een overzicht waaruit blijkt welke kosten als bedoeld in artikel 2 lid 5 van deze regeling zijn gemaakt;

  • b.

   de volledige naam en het volledige adres van de vereniging of stichting, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling, waarvoor de aanvraag wordt gedaan;

  • c.

   het nummer waarmee de vereniging, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling, in het Handelsregister is ingeschreven (KvK-nummer), indien de statuten van de vereniging zijn opgenomen in een notariële akte;

  • d.

   het nummer waarmee de stichting, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling, in het Handelsregister is ingeschreven (KvK-nummer);

  • e.

   een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende zijn.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

Subsidie voor de in deze regeling bedoelde subsidiabele activiteiten, kan vanaf de dag na publicatie tot en met 16 januari 2022 worden aangevraagd.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Op grond van artikel 8 lid 1 onder g van de Algemene subsidieverordening Lisse 2017 kan een subsidie worden geweigerd, indien de aanvrager niet is ingeschreven in het Handelsregister.

 • 2.

  Op grond van artikel 8 lid 1 onder g van de Algemene subsidieverordening Lisse 2017 wordt een subsidie op grond van deze regeling geweigerd indien aan de aanvrager op grond van deze regeling het maximale bedrag als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze regeling is verstrekt.

Artikel 7 Duur van regeling

Deze subsidieregeling vervalt 90 dagen na het einde van de in artikel 5 genoemde termijn, of zoveel eerder als het college van burgemeester en wethouders bepaalt.

Artikel 8 Varia

Voor zover in deze regeling niet is afgeweken van de Algemene subsidieverordening Lisse 2017, geldt hetgeen in die verordening is bepaald.

Artikel 9 Citeerwijze

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten CTB-controle Lisse.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021,

De secretaris,

E. Prins

de burgemeester,

A.W.M. Spruit

Ga naar het begin