Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – 3e Poellaan 62, Lisse

Publicatiedatum:
dinsdag 14 september 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningOntwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – 3e Poellaan 62, Lisse

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse op 3 mei 2021 een aanvraag ontvangen namens P.L.M. van der Zon voor een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan de 3e Poellaan 62 in Lisse.

De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van het aantal varkens binnen de inrichting. Het aantal varkens neemt toe met 32 guste- en dragende zeugen, 560 gespeende biggen en 24 kraamzeugen. Bestaande dierenverblijven worden hiervoor ingericht. De aanvraag betreft een activiteit waarvoor vooraf, door het bevoegd gezag, toestemming verleend moet worden: de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets.

Tegelijkertijd met de uitbreiding van het aantal varkens, is er sprake van een afname van het aantal runderen, waardoor de vergunningplicht komt te vervallen. Er is daarom tevens verzocht om de omgevingsvergunning onderdeel milieu (revisie) van 31 december 2013 in te trekken.

Voor het verlenen van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd. De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpvergunning opgesteld die ter inzage wordt gelegd.

Stukken inzien

De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van woensdag 15 september 2021 tot en met dinsdag 26 oktober 2021 in het gemeentehuis op Heereweg 254 in Lisse.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met dinsdag 26 oktober 2021 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-010763.

Ga naar het begin