Ga naar de inhoud

Beschikking Wet milieubeheer – Berkhoutlaan 3 in Lisse

Publicatiedatum:
dinsdag 11 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere beschikkingBeschikking Wet milieubeheer – Berkhoutlaan 3 in Lisse

De Omgevingsdienst West-Holland verleent, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, maatwerkvoorschriften aan Domino’s Pizza Netherlands BV voor de locatie aan de Berkhoutlaan 3 in Lisse. Het maatwerk betreft ontheffing voor het hebben van een vetafscheider. Dit besluit is genomen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bezwaar

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Berkhoutlaan 3 in Lisse’.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

 • 1.

  de dagtekening

 • 2.

  een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht

 • 3.

  de naam en adres van de indiener

 • 4.

  de gronden van het bezwaar

 • 5.

  de ondertekening

De mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift bestaat ook voor derde belanghebbenden.

Voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening doen. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-020334.

 

Ga naar het begin