Nadere regels jeugdhulp Lisse 2018

Publicatiedatum:
donderdag 6 september 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels

Nadere regels jeugdhulp Lisse 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse;

 

Gelet op artikel 3 lid 2, artikel 4 lid 2, artikel 14 lid 4, artikel 21 lid 4 en artikel 23 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp Lisse 2015;

besluit vast te stellen de

 

Nadere regels jeugdhulp Lisse 2018.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle definities die in deze nadere regels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet, de hierop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en de Verordening Jeugdhulp Lisse 2015.

 • 2.

  In deze nadere regels wordt verder verstaan onder:

  • a.

   (Boven)gebruikelijke zorg: Ouders hebben een zorgplicht voor hun kinderen. De ouder(s) zorgen voor de opvoeding van hun kinderen, dit houdt in: het zorgen voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn en het bevorderen van de ontwikkeling. Bovengebruikelijke zorg is alle zorg die de gebruikelijke zorg per dag overstijgt. Dit is onder meer afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkeling van het kind, maar ook van de draagkracht van de ouder(s);

  • b.

   Budgetplan: Het budgetplan is een onderdeel van het gezinsplan. Hierin beschrijft de zorgvrager de persoonlijke, specifieke, persoonsgebonden jeugdhulp die beoogd wordt. De kosten van deze jeugdhulp moeten inzichtelijk zijn in het budgetplan;

  • c.

   College: College van burgemeester en wethouders van Lisse;

  • d.

   Gespreksverslag: het verslag van het vraagverhelderingsgesprek tussen de jeugdige en/of ouder(s) en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) inclusief de gemaakte afspraken over het vervolgonderzoek;

  • e.

   Gezinsplan: Een hulpverleningsplan zoals genoemd in artikel 1 van de Verordening Jeugdhulp Lisse 2015 (of familiegroepsplan, zoals omschreven in de Jeugdwet). Er wordt gewerkt volgens de richtlijn 1Gezin 1Plan 1Regisseur of, bij jongeren die richting meerderjarigheid gaan en ook na hun 18e nog behoefte aan ondersteuning hebben, het perspectiefplan;

  • f.

   Jeugd- en Gezinsteam (JGT): heeft de bevoegdheid om namens het college een individuele maatwerkvoorziening en overige voorzieningen in de vorm van zorg in natura en in de vorm van het persoonsgebonden budget in het kader van de Jeugdwet in te zetten;

  • g.

   Melding: is een bericht (al dan niet schriftelijk) waarin door een jeugdige of zijn ouder(s) een hulpvraag wordt geuit;

  • h.

   Niet vrij toegankelijke jeugdhulp: de voorziening jeugdhulp die uitsluitend toegankelijk is op basis van een verwijzing van de gemeente, de huisarts, jeugdarts of medisch specialist of van een functionaris in justitieel kader als bedoeld in de wet;

  • i.

   Ouder: gezaghebbende ouder, adoptieouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt;

  • j.

   Sociaal Netwerk: een verzamelnaam voor een netwerk van betekenisvolle figuren (familie, vrienden en kennissen) dat functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk;

  • k.

   Respijtzorg: Biedt ouders de mogelijkheid om de zorgtaken voor hun kind tijdelijk over te dragen;

  • l.

   Vaktherapie ë n : De aanduiding vaktherapie is een clusterbenaming van de beroepen Beeldende therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie en Psychomotorische (Kinder)Therapie. Sinds 1 januari 2017 valt ook speltherapie onder vaktherapie.

  • m.

   Vervoer: Het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden;

  • n.

   Woonplaatsbeginsel: De verantwoordelijke gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont.

  • o.

   Zorgovereenkomst: Een zorgovereenkomst is een contract tussen de zorgverlener en de budgethouder bij een persoonsgebonden budget. De budgethouder moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. In de zorgovereenkomst staan de afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding.

Hoofdstuk 2 Toegang

Artikel 2.1. Toegang tot niet vrij toegankelijke jeugdhulp

 • 1.

  Iedere jeugdige en/of zijn ouder(s) die zijn woonplaats, volgens het woonplaatsbeginsel, heeft in de jeugdhulpregio Holland Rijnland1 kan zich rechtstreeks met een jeugdhulpvraag richten tot het college.

 • 2.

  Het college kan doorverwijzen naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp.

 • 3.

  Het college kan doorverwijzen naar de niet vrij toegankelijke jeugdhulp voor zover dit financieel past binnen het met de jeugdhulpaanbieder afgesproken maximale financiële plafond in betreffend jaar.

  Tot de inzet van deze vormen van hulp wordt doorverwezen alleen in die gevallen waarin het college tot het oordeel komt, al dan niet daarbij ondersteund door een deskundige of specialist, dat de vrij toegankelijke jeugdhulp niet voldoende inspeelt op de vragen en problemen van de jeugdige en zijn ouder(s).

 • 4.

  Besluiten worden binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag genomen. Deze termijn wordt ook aangehouden bij de continuering van de jeugdhulp.

Artikel 2.2. Melding hulpvraag

 • 1.

  De jeugdige en/of zijn ouder(s) kunnen een hulpvraag mondeling dan wel schriftelijk melden bij het college;

 • 2.

  Het college wijst de jeugdige en ouder(s) op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning;

 • 3.

  Het college kan de jeugdige en zijn ouder(s) uitnodigen zelf een gezinsplan op te stellen. In dat plan kunnen de jeugdige en/of zijn ouder(s) aangeven hoe ze zelf de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren, de doelen die ze willen bereiken en het perspectief dat wordt beoogd.

Artikel 2.3. Vooronderzoek

 • 1.

  Het college bepaalt de woonplaats van de jeugdige aan de hand van het woonplaatsbeginsel;

 • 2.

  Het college verzamelt alle voor het gesprek van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn situatie en maakt vervolgens zo spoedig mogelijk een afspraak met de jeugdige en/of zijn ouders voor een gesprek;

 • 3.

  De jeugdige en/of zijn ouder(s) zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de aanmelding eventueel met bijgevoegde rapportages e.d.

Artikel 2.4. Gesprek/onderzoek/plan

 • 1.

  Na de melding en het vooronderzoek worden de jeugdige en/of de ouder(s) uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek stelt het college vast of er sprake is van opvoed -of opgroeiproblemen en welke hulp noodzakelijk is. Op basis van het gezinsplan stelt het college samen met de jeugdige en/of zijn ouder(s) een plan op. In het geval dat ouders een PGB willen aanvragen, dienen de jeugdige en/of zijn ouder(s) een gezinsplan, inclusief budgetplan te overhandigen aan het college;

 • 2.

  Kinderen, ongeacht hun leeftijd, hebben het recht gehoord te worden. Uitzondering hierop is als kinderen zelf nadrukkelijk aangeven dit niet te willen. Een kind vanaf 12 jaar wordt altijd gehoord.

 • 3.

  Nadat de noodzakelijke hulp in kaart is gebracht, moet worden onderzocht of en in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) en van het sociale netwerk toereikend zijn om zelf de nodige hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Dit wordt vermeld in het gezinsplan.

Artikel 2.5. Aanvraag

 • 1.

  De jeugdige en/of zijn ouder(s) kunnen een aanvraag voor een niet vrij toegankelijke individuele voorziening schriftelijk indienen bij het college.

 • 2.

  Uit de aanvraag blijkt welke ondersteuning wordt aangevraagd door de jeugdige en/of zijn ouder(s) en welke resultaten met deze ondersteuning worden beoogd.

 • 3.

  Deze aanvraag wordt ondertekend door de jeugdige en / of zijn ouder(s) en het college. Deze datum is bepalend voor de beslistermijn van 8 weken, hierop is artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 2.6. Afwegingsfactoren jeugdhulp

 • 1.

  Het college neemt het gespreksverslag en het gezinsplan als uitgangspunt voor de beoordeling van een aanvraag voor een individuele voorziening;

 • 2.

  Een jeugdige komt in aanmerking voor een individuele voorziening indien:

  • a)

   De jeugdige op eigen kracht, of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving, geen oplossing voor zijn hulpvraag kan vinden, en;

  • b)

   Er geen oplossing kan worden gevonden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk, gebruik te maken van een vrij toegankelijke of algemene voorziening, of;

  • c)

   Geen oplossing gevonden kan worden voor zijn hulpvraag door, al dan niet gedeeltelijk, gebruik te maken van voorzieningen die beschikbaar zijn op grond van voorliggende wetten.

 • 3.

  Zorg in de (aanvullende) ziektekostenverzekering is een uitsluitingsgrond voor jeugdhulp, hieronder vallen de vaktherapieën. Dit geldt voor zowel PGB als zorg in natura (ZIN);

 • 4.

  Voor de inzet van de ingekochte niet vrij toegankelijke jeugdhulpvoorziening (ZIN) volstaat het getekende gezinsplan;

 • 5.

  Komt het college tot oordeel dat ouders en/of de jeugdige in aanmerking komen voor een PGB, dan zijn de artikelen in hoofdstuk 3 van toepassing voor een goede afweging.

Artikel 2.7. Vervoer

 • 1.

  Een tegemoetkoming voor vervoer kan alleen worden toegekend tezamen met een vorm van jeugdhulp van en naar de dichtstbijzijnde locatie waar die jeugdhulp kan worden geboden binnen de regio en bij gecontracteerde aanbieders;

 • 2.

  Vervoer dient de gebruikelijke zorg en de eigen kracht van het netwerk te boven te gaan;

 • 3.

  Een aanvraag voor vervoer naar onderwijs-zorglocaties zal getoetst worden aan de regels van het leerlingenvervoer. Indien het vervoer onder de regels van het leerlingenvervoer niet mogelijk is, wordt de aanvraag getoetst aan de regels voor jeugdhulpvervoer. Voor toetsing van de zelfredzaamheid wordt het JGT en/of de betrokken zorgaanbieder geraadpleegd;

 • 4.

  De uitvoering van het vervoer kan plaatsvinden op basis van een PGB, door de gemeente of door de jeugdhulpaanbieder;

 • 5.

  De vervoersvoorziening kan bestaan uit het vervoer door derden in opdracht van de zorgaanbieder of in opdracht van het college. In uitzonderlijke gevallen kan er een taxi worden ingezet.

 • 6.

  De door de gemeente gecontracteerde vervoerder/gecontracteerde jeugdhulpaanbieder organiseert het vervoer. Als er geen gebruik gemaakt kan worden van de collectieve voorziening, wordt er vanuit de Jeugdwet een individuele voorziening geboden.

Hoofdstuk 3 Het Persoonsgebonden Budget

Artikel 3.1. PGB

Indien alle stappen zoals genoemd in hoofdstuk 2 zijn genomen en het college van oordeel is dat dat de zorg via een PGB kan worden ingekocht, dan zijn de volgende artikelen van toepassing:

 • 1.

  Het PGB gaat niet eerder in dan de datum van het ondertekenen van de aanvraag bij artikel 2.5;

 • 2.

  Het college kan, na zorgvuldige afweging, de beschikking voor een kortere termijn toekennen dan door de jeugdige en/of zijn ouder(s) wordt gevraagd;

 • 3.

  De hoogte van het PGB wordt vastgesteld aan de hand van het gezinsplan en budgetplan;

 • 4.

  Het PGB is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede jeugdhulp in te kopen;

 • 5.

  Het PGB bedraagt niet meer dan de maximale kosten van de door het college gecontracteerde individuele jeugdhulpvoorzieningen in natura;

 • 6.

  Het college heeft de mogelijkheid om de zorgovereenkomst in te zien als het dit nodig acht;

 • 7.

  Het PGB kan flexibel worden opgenomen als dit in het gezinsplan nadrukkelijk is opgenomen;

 • 8.

  Het college beoordeelt of de budgethouder voldoende bekwaam is om de bijbehorende taken uit te voeren.

Artikel 3.2. Functiecategorieën

 • 1.

  Het PGB kan worden toegekend voor de volgende functiecategorieën:

  • a.

   Persoonlijke verzorging professioneel en niet professioneel;

  • b.

   Individuele begeleiding professioneel en niet professioneel;

  • c.

   Begeleiding groep;

  • d.

   Begeleiding groep met vervoer;

  • e.

   Ernstige Enkelvoudige Dyslexie;

  • f.

   Kortdurend verblijf professioneel en niet professioneel;

  • g.

   Basis GGZ;

  • h.

   Specialistische GGZ.

Artikel 3.3. Persoonsgebonden budget voor de inzet van het sociaal netwerk

 • 1.

  De jeugdige en/of ouder(s) aan wie een PGB wordt toegekend, kunnen alleen jeugdhulp betrekken van personen die tot het sociale netwerk behoren, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   er is sprake van bovengebruikelijke zorg;

  • b.

   de inzet van het sociaal netwerk is aantoonbaar beter of minimaal gelijkwaardig aan professionele ondersteuning;

  • c.

   de geboden hulp is passend, adequaat en veilig;

  • d.

   de zorgverlener, die daarnaast mogelijk ook gebruikelijke hulp verleent, heeft aangegeven dat de zorgverlening voor hem niet tot overbelasting leidt;

  • e.

   de persoon uit het sociale netwerk mag op geen enkele wijze druk op de jeugdige en/of zijn ouders hebben uitgeoefend bij hun besluitvorming.

 • 2.

  De jeugdige en/of ouder(s) aan wie een PGB wordt toegekend kunnen alleen jeugdhulp betrekken van personen die tot het sociale netwerk behoren voor begeleiding, dagactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf;

 • 3.

  Verzorging bij kortdurende ziekte valt niet onder bovengebruikelijke zorg. Echter kunnen ouders wel gebruik maken van respijtzorg. Voor een toelichting hierop, zie toelichting nadere regels;

 • 4.

  In aanvulling op het eerste lid onder b, wordt inzet van het sociaal netwerk met een PGB in ieder geval aantoonbaar beter geacht, indien één of meerdere van de volgende omstandigheden aan de orde zijn:

  • a.

   de hulp is vooraf niet goed in te plannen;

  • b.

   de hulp moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden;

  • c.

   de hulp moet op veel korte momenten per dag geboden worden;

  • d.

   de hulp moet op verschillende locaties worden geleverd;

  • e.

   de hulp moet 24 uur per dag en op afroep beschikbaar zijn;

  • f.

   de hulp moet vanwege de aard van de beperking worden geboden door een persoon met wie de jeugdige vertrouwd is en goed contact heeft.

 • 5.

  De jeugdige en/of zijn ouder(s) dragen de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit van de jeugdhulp die zij betrekken van personen die tot het sociale netwerk behoren.

Artikel 3.4. Beschikking

 • 1.

  De beschikking wordt opgesteld bij het toekennen van een PGB en bevat ten minste de volgende punten:

  • a.

   Naam, telefoonnummer + e-mailadres van de medewerker die het PGB namens het college heeft toegekend;

  • b.

   De naam van de jeugdige;

  • c.

   Datum raadplegen BSN;

  • d.

   De ondersteuningsvraag;

  • e.

   De beslissing (product, bedrag en termijn);

  • f.

   Opbouw van de berekening;

  • g.

   Bezwaarclausule.

Artikel 3.5. Besteding van het persoonsgebonden budget

 • 1.

  Voorwaarde voor het verstrekken van een PGB is dat de jeugdige en/of zijn ouder(s) het persoonsgebonden budget aanwenden voor de ondersteuning zoals is opgenomen en goedgekeurd in het gezinsplan;

 • 2.

  Wanneer de jeugdige en/of zijn ouder(s) verschillende vormen van jeugdhulp nodig hebben kunnen zij er voor kiezen om een deel van de zorg in natura af te nemen en een deel zelf in te kopen met een PGB. Per productcategorie is maar één verstrekkingsvorm mogelijk.

 • 3.

  Na toekenning van een PGB controleert de gemeente bij de SVB of het budget is aangewend voor de bekostiging van het resultaat waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden. Wanneer dit niet het geval is, dan wordt er contact met de ouder(s) opgenomen en onderzocht waarom dit is, of het PGB alsnog besteed gaat worden en of er andere hulp noodzakelijk is;

 • 4.

  De jeugdige en/of zijn ouder(s) geven de SVB opdracht voor het uitvoeren van betalingen aan hun zorgverleners. Het opstellen van een zorgovereenkomst als onderdeel van het gezinsplan geldt als voorwaarde voor het uitbetalen van zorgverleners uit het PGB;

 • 5.

  Bij een verandering in de zorgvraag waardoor het budget anders wordt ingezet, vragen de ouders het college hiervoor toestemming. Als dit niet wordt gedaan, dan kan het college dit beschouwen als onjuiste verstrekking van informatie.

  Het college heeft ook de mogelijkheid om het PGB te herzien bij een verandering in de zorgbehoefte.

Artikel 3.6. Evaluatie

 • 1.

  Het college evalueert ten minste 1 keer per jaar de resultaten van de ingezette zorg.

Hoofdstuk 4 Nader te benoemen niet vrij toegankelijke voorziening

Artikel 4.1. Diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

 • 1.

  Toeleiding naar diagnostiek en behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie geschiedt altijd via het onderwijs, dit geldt voor zowel ZIN als PGB. De toeleiding geschiedt conform de meest recente versie van ‘Signalering, diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie’;

 • 2.

  Er wordt alleen een PGB afgegeven wanneer de EED is vastgesteld op de basisschool en uiterlijk voor het 13e jaar;

 • 3.

  Een verklaring van EED moet zijn afgegeven door een dyslexiebehandelaar aangesloten bij het Nederlands Kwaliteit Instituut. Daarnaast is de hoofdbehandelaar in het bezit van een BIG-registratie.

Hoofdstuk 5 Kwaliteit

Artikel 5.1. Kwaliteitseisen

 • 1.

  De zorg die wordt ingekocht is kwalitatief verantwoord en voldoet ten minste aan de volgende eisen:

  Zorgaanbieders (zowel voor ZIN als PGB):

  • a.

   Hebben medewerkers in dienst die in bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag;

  • b.

   Hebben medewerkers in dienst die beschikken over een SKJ- of BIG-registratie;

  • c.

   Beschikken over een passende aansprakelijkheidsverzekering;

  • d.

   Verlenen veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte hulp;

  • e.

   Werken volgens de norm van verantwoorde werktoedeling;

  • f.

   Werken volgens de richtlijn van 1G1P1R;

  • g.

   Dienen een kwaliteitssysteem te hebben;

  • h.

   Hebben een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling;

  • i.

   Hebben een meldplicht bij een calamiteit;

  • j.

   Hebben een meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp;

  • k.

   Hebben de beschikking over een klachtencommissie;

  • l.

   Hebben de beschikking over een cliëntenraad;

  • m.

   Vragen toestemming voor verlening jeugdhulp;

  • n.

   Hebben de verplichting een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen.

 • 2.

  Bij een Zelfstandige Zonder Personeel, ingekocht via een PGB, zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:

  • a.

   Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag;

  • b.

   Beschikt over een SKJ- of BIG-registratie;

  • c.

   Beschikt over een passende aansprakelijkheidsverzekering;

  • d.

   Verleent veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte hulp;

  • e.

   Werkt volgens de richtlijn van 1G1P1R;

  • f.

   Handelt naar landelijke protocollen, richtlijnen en kwaliteitscodes;

  • g.

   Heeft een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling;

  • h.

   Heeft een meldplicht bij een calamiteit;

  • i.

   Heeft een meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp;

  • j.

   Heeft de beschikking over een klachtenprocedure;

  • k.

   Heeft de verplichting een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen.

 • 3.

  Bij Sociaal Netwerk, uitbetaald via een PGB, zijn de volgende kwaliteitseisen bij artikel 5.1 lid 1 sub a (dit geldt niet voor familie in de 1e lijn) en sub d van toepassing.

 • 4.

  Nieuwe zorgaanbieders worden door het college gemeld bij het inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

Hoofdstuk 6 Medezeggenschap

Artikel 6.1 Medezeggenschap

 • 1.

  Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Lisse kan het college voorstellen doen voor het beleid betreffende jeugdhulp, en het college adviseren bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp. Het college voorziet hierbij Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Lisse van ondersteuning om zijn rol effectief te kunnen vervullen.

 • 2.

  Het college nodigt minimaal eenmaal per jaar ingezetenen, cliënten en vertegenwoordigers van cliënten uit voor overleg over beleid betreffende jeugdhulp en de uitvoering daarvan. Het college maakt dit overleg minimaal 6 weken van tevoren openbaar bekend. Daarbij worden genodigden opgeroepen punten voor de agenda aan te dragen.

 • 3.

  Het college kan het in lid 2 genoemde overleg organiseren in samenwerking met de colleges van andere gemeenten van de regio Holland Rijnland.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1. Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jeugdige of zijn ouder(s) afwijken van deze nadere regels indien toepassing van deze regels gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de nadere regels te dienen doelen.

Artikel 7.2. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp Lisse 2018.

Artikel 7.3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels jeugdhulp 2016.

Artikel 7.4. Overgangsbepaling

Op de aanvragen die tot en met de datum van bekendmaking zijn ingediend zijn de Nadere regels jeugdhulp 2016 van toepassing.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse

de secretaris

Hr. J. Schellevis

de burgemeester

Mw. A.W.M. Spruit

Toelichting op Nadere regels 2018

Artikel 2.1. Toegang tot niet vrij toegankelijke jeugdhulp

Het JGT is door het college gemandateerd voor de inzet van niet vrij toegankelijke hulp.

Artikel 2.2. Melding hulpvraag

In lid 2 van artikel 2.2 staat dat de jeugdige en/of zijn ouder(s) voor hun aanvraag tot jeugdhulp gebruik kunnen maken van gratis cliëntondersteuning.

Deze kan worden aangevraagd bij MEE of bij het Adviespunt Zorg Belang.

Artikel 2.5 Aanvraag

Er wordt voor het doen van een aanvraag in principe gewerkt met de richtlijn 1Gezin1Plan1Regisseur. Ouders kunnen voor akkoord tekenen of voor gezien.

Artikel 2.6 Afwegingsfactoren jeugdhulp

In lid 3 van artikel 2.6 wordt vaktherapie genoemd. Er kan een PGB worden verstrekt voor vaktherapie als dit een onderdeel is van een multidisciplinaire geneeskundige behandeling in het kader van de geneeskundige ggz.

Voor enkel vaktherapie kan geen PGB worden verstrekt en wordt verwezen naar de (aanvullende) zorgverzekering.

Artikel 2.7. Vervoer

Voor de gesloten jeugdzorg is het onderstaande niet van toepassing: daarvoor is in de Jeugdwet een aparte bepaling (art. 6.3.5 Jeugdwet) opgenomen waarbij het beveiligde vervoer geregeld wordt via de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DVO).

 • 1.

  Vervoer binnen de Jeugdwet is alleen voor de jeugdige, en waar nodig zijn begeleider, van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Vervoer van ouders om hun kind te bezoeken valt hier niet onder.

 • 2.

  Het inzetten van een vervoersvoorziening is beperkt tot het vervoer naar de meest dichtstbijzijnde aanbieder welke, naar redelijkheid, de meest minimaal noodzakelijke en passende zorg zou kunnen bieden. Dit is ter beoordeling van het college. De inhoud van de zorg is hierbij leidend. Een uitzondering hierop wordt gevormd door jeugdhulp met verblijf, indien er een langere wachttijd is dan 8 weken.

 • 3.

  Voor vervoer naar jeugdhulpaanbieders die verder zijn gelegen dan 20 kilometer buiten de regiogrens geldt dat alleen kosten op basis van openbaar vervoer, of in uitzonderlijk geval eigen vervoer kan worden vergoed.

 • 4.

  De Jeugdwet gaat uit van de eigen kracht van ouders. Jeugdhulp is pas van toepassing voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn. Dit is ook van toepassing op vervoer. Eerst dient te worden onderzocht of ouders het vervoer zelf kunnen organiseren. Bij het wegen van eigen kracht worden verschillende opties onderzocht, in de volgende volgorde:

  • a.

   Vergoeding van openbaar vervoer;

  • b.

   Vergoeding van eigen vervoer (km-tarief);

  • c.

   Aangepast vervoer in de vorm van een taxi, of zo nodig een rolstoeltaxi.

 • In de volgende situaties is er sprake van gebruikelijke zorg die van ouders in gemiddelde omstandigheden mag worden verwacht:

  • a.

   Afstanden tot 6 kilometer van huis;

  • b.

   Afstanden tot 750 km in totaal per jaar;

  • c.

   Ophalen na 17.00 uur;

  • d.

   Halen en brengen in het weekend (vrijdag 17.00 uur tot en met zondagavond 24.00 uur).

 • 5.

  Van een onderwijs-zorglocatie is sprake indien een onderwijsinstelling met BRIN-nummer en een zorgaanbieder op dezelfde of zeer nabijgelegen locatie een geïntegreerd aanbod hebben van zowel onderwijs als jeugdhulp. Voor dit vervoer wordt eerst bekeken of het mogelijk is dit onder het leerlingenvervoer te brengen. Indien de verordening leerlingenvervoer dit niet toestaat, wordt bekeken of dit onder het jeugdhulpvervoer gebracht kan worden.

 • 6.

  Indien er recht op vervoer ontstaat kan de uitvoering daarvan plaatsvinden door middel van een PGB indien ouders het vervoer zelf organiseren, door de jeugdhulpinstelling indien het bij die instelling is gecontracteerd of het kan door de gemeente worden georganiseerd.

Artikel 3.1. PGB

Het JGT geeft namens het college een PGB af tot de maximumleeftijd van 18 jaar.

Soms is de ondersteuningsvraag nog aanwezig als de jeugdige 18 jaar wordt. De begeleiding kan dan doorlopen. Dit moet zijn opgenomen in het perspectiefplan.

 

Het PGB op grond van de Jeugdwet eindigt. Als voortzetting van hulp noodzakelijk is, wordt een aanvraag voor hulp op grond van de WMO ingediend. Afstemming tussen de cliënt, het sociaal team en het JGT is van belang. Er zijn verschillende mogelijkheden als de jongere 18 jaar wordt:

 • 1.

  Ouder(s) en de jongvolwassene nemen contact op, omdat na het 18e jaar het budget afloopt en ze dat niet wenselijk vinden;

 • 2.

  De ondersteuningsvraag is al bekend bij het JGT en het JGT neemt contact op met de jongere/de ouder(s), samen en/of afgestemd met het betrokken sociale team;

 • 3.

  Indien het een nieuwe zorgvraag betreft, pakt het sociaal team de vraag op.

 • 4.

  In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er geen enkel ander wettelijk kader van toepassing is. Het PGB kan dan doorlopen op grond van de Jeugdwet tot 23 jaar (verlengde jeugdhulp).

Lid 8 Taken van een budgethouder zijn:

 • 1.

  Het kiezen van een zorgverlener;

 • 2.

  Het regelen van een zorgovereenkomst;

 • 3.

  De zorgovereenkomst aan de te SVB versturen of digitaal uploaden;

 • 4.

  Het aansturen van de zorgverlener;

 • 5.

  De voortgang van de hulp bewaken;

 • 6.

  De kwaliteit van de zorg bewaken;

 • 7.

  Facturen en declaraties afhandelen.

Een budgethouder mag geen zorgverlener zijn, behoudens in de situatie waarin sprake is van een eerstegraads familielid.

 

Het is mogelijk om een PGB toe te kennen aan een budgethouder met schulden. Met het trekkingsrecht is er geen risico meer dat geld voor zorg door schuldeisers wordt opgeëist, omdat het geld niet meer op de eigen rekening wordt overgemaakt. Wel kan na betaling van facturen PGB aan de zorgverlener, beslag worden gelegd op deze gelden van de zorgverlener. Net zoals er op loon uit werk beslag gelegd kan worden.

Een PGB kan wel worden geweigerd als er sprake is van schuldsanering.

Artikel 3.2 Functiecategorieën

Vervoer via het PGB kent geen aparte functiecategorie, omdat vervoer altijd in combinatie met een andere jeugdhulpvoorziening wordt toegekend. Daarnaast is het ook mogelijk om vervoer aan te vragen zoals omschreven in artikel 2.7.

Artikel 3.3 Persoonsgebonden budget voor de inzet van het sociaal netwerk2

In lid 1, sub a wordt gesproken over bovengebruikelijke zorg. Jeugdhulp is niet bedoeld om gebruikelijke zorg van ouders over te nemen. Hieronder volgt een richtlijn voor het bepalen van gebruikelijke en boven gebruikelijke zorg en is het kader waarop het professionele oordeel over met name het aantal uren ‘begeleiding individueel en persoonlijke verzorging’ gebaseerd moet worden. Het uitgangspunt van de richtlijn is de zorg die ouders volgens heersende maatschappelijke opvattingen moeten kunnen bieden aan hun kinderen zonder beperkingen.

Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is de dagelijkse zorg die ouders aan kinderen geacht worden te bieden, ook als de ouder de gebruikelijke zorg vanwege eigen aandoening, beperking, stoornis of handicap niet kan bieden. Gebruikelijke zorg omvat:

 • het door ouders aan kinderen bieden van een woonomgeving waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en hen een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. Daarnaast wordt door ouders aan kinderen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en stimulans geboden die nodig is bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Gebruikelijke zorg bij kinderen kan ook zorg omvatten die niet standaard bij alle kinderen voorkomt.

 • 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Hiermee wordt bedoeld dat zorg en toezicht gedurende het gehele etmaal in de nabijheid nodig is zonder dat daarbij permanente actieve observatie nodig is. Het gaat hier om een vorm van beschikbaarheid van zorg die voor een groot deel bestaat uit meer passief toezicht. De zorg is wel nodig op zowel geplande als ongeplande momenten, en ook voortdurend in de nabijheid. Dit is gebruikelijke zorg omdat ook een kind met een normaal ontwikkelingsprofiel tot een bepaalde leeftijd:

  • 1.

   Niet zelf de noodzaak van zijn behoefte aan de inzet van zorg kan inschatten;

  • 2.

   Niet zelf in staat is om op relevante momenten adequaat hulp in te roepen om ernstig nadeel te voorkomen;

  • 3.

   Ook vaak op ongeplande momenten zorg in de zin van begeleiding of overname van zelfzorg nodig heeft.

Kinderen van 0 tot 3 jaar:

 • a)

  hebben 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig, omdat zij niet in staat zijn om op relevante momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen;

 • b)

  hebben voortdurend, dat wil zeggen op geplande én ongeplande momenten, overname van zelfzorg nodig;

 • c)

  hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en stimulans wordt geboden nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Kinderen van 3 tot 5 jaar:

 • a.

  hebben overdag zorg in de nabijheid nodig, omdat zij niet in staat zijn om op relevante momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen;

 • b.

  hebben overdag voortdurend begeleiding en overname van zelfzorg nodig;

 • c.

  hebben ’s nachts soms nog begeleiding en overname van zelfzorg nodig;

 • d.

  hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en stimulans wordt geboden nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Kinderen van 5 tot 8 jaar:

 • a.

  hebben tot 8 jaar overdag zorg in de nabijheid nodig omdat zij niet in staat zijn om op relevante momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen;

 • b.

  hebben tot 8 jaar overdag nog voortdurend begeleiding nodig;

 • c.

  hebben tot 8 jaar overdag op geplande en soms op ongeplande momenten hulp bij of overname van zelfzorg nodig;

 • d.

  hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en stimulans wordt geboden nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Kinderen vanaf 8 tot 18 jaar:

 • a.

  hebben vanaf 8 jaar geen zorg in de nabijheid nodig omdat zij in staat zijn om op relevante momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel voor henzelf te voorkomen;

 • b.

  hebben tot 18 jaar een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding en stimulans wordt geboden nodig en passend bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

NB: deze zorg is geen gebruikelijke zorg als is vastgesteld dat het gaat om een kind met ernstige meervoudig complexe handicaps waaronder een verstandelijke handicap en een blijvend zeer laag ontwikkelingsperspectief.

 

Gebruikelijke zorg omvat niet:

Permanent toezicht in de zin van onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen. Het gaat om toezicht dat geboden moet worden op basis van actieve observatie die als doel heeft dreigende ontsporing in het gedrag of de gezondheidssituatie van de jeugdige vroegtijdig te signaleren, waardoor altijd tijdig ingegrepen kan worden en escalatie van onveilige, gevaarlijke, (levens)bedreigende gezondheids- en/of gedragssituaties voor het kind kan worden voorkómen. Bij kinderen die een behoefte hebben aan permanent toezicht kan elk moment iets (ernstig) misgaan.

Vrije tijd en vakantie

PGB voor bovengebruikelijke zorg in vrije tijd en vakantie kan onderdeel zijn van een PGB, mits het jeugdhulpdoelen dient.

 • a)

  In het gezinsplan kunnen jeugdhulpdoelen staan, die te maken hebben met de vrijetijdsbesteding van het kind. Activiteiten die overeenkomen met vormen van vrijetijdsbesteding (zoals paardrijden, roofvogelclub, boksen, scouting, zwemles e.d.) kunnen ook jeugdhulpdoelen dienen zoals het reguleren van emoties, het vergroten van zelfvertrouwen en het doorbreken van isolement. Ook hier dient de afweging te worden gemaakt wat gebruikelijk is en wat in het kader van het gezinsplan noodzakelijke bovengebruikelijke zorg is.

 • b)

  De normale contributie (lidmaatschap) of activiteitkosten zijn niet uit jeugdhulpmiddelen te bekostigen; de bovengebruikelijke zorg die aan deelname gekoppeld is wel. Bij het normaliseren van de hulp betekent dit dat de basiskosten van vrijetijdsbesteding voor rekening van de ouders komen.

 • c)

  Vakantie is een bijzondere vorm van vrijetijdsbesteding. Tijdens de vakantie bevat gebruikelijke zorg dat ouders er voor de kinderen zijn en voor elkaar. Begeleiding vanuit eigen netwerk moet feitelijk extra oppas/begeleiding inhouden en niet de inzet van een ouder. In een vakantieperiode kan er, indien mogelijk, minder ingezet worden op jeugdzorgdoelen. Het aantal uren dat per week aan begeleiding door derden wordt ingezet, kan ook in de vakantie worden voortgezet.

Respijtzorg

Respijtzorg biedt ouders de mogelijkheid hun zorgtaken voor hun kind tijdelijk aan een ander over te dragen. Hierdoor kunnen zij af en toe vrijaf nemen van de zorg voor hun kind en kunnen zij de zorg voor hun kind beter volhouden. Respijtzorg is een belangrijk middel om overbelasting van ouders te voorkomen. Respijtzorg kan aangevraagd worden door middel van een PGB.

Artikel 4.1 EED

De samenwerkende partners bij dyslexiezorg zijn gemeente, scholen en zorgaanbieders. Scholen zijn verantwoordelijk voor signalering en begeleiding van kinderen met dyslexie of ernstige leesproblemen. De gemeente is verantwoordelijk voor dyslexiezorg bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

 

Het document ‘Signalering, diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie’ is te vinden via https://jeugdhulphollandrijnland.nl/documenten.

Artikel 5.1 Kwaliteitseisen

Artikel 5.1 gaat in op de kwaliteit. Een algemene kwaliteitseis is dat de Jeugdwet gemeenten verplicht tot het beschikbaar stellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor Jeugdwetcliënten.

 

De functie van vertrouwenspersoon wordt uitgevoerd door de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en geldt voor alle vormen van jeugdhulp, uitgezonderd de jeugd-GGZ intramuraal.

Het Ministerie van VWS blijft verantwoordelijk voor het vertrouwenswerk voor het intramurale deel van de jeugd-GGZ.

Belangenvereniging

Voor informatie en advies over het PGB:

Belangenvereniging Per Saldo

www.pgb.nl

T: 0900-7424857

Ga naar het begin