Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden inhoudende de ontheffing A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit Leiderdorp van zaterdag 22 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020 (artikel 2.1a 11e Noodverordening COVID-19 VRHM 21 augustus 2020)

Publicatiedatum:
woensdag 26 augustus 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden inhoudende de ontheffing A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit Leiderdorp van zaterdag 22 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020 (artikel 2.1a 11e Noodverordening COVID-19 VRHM 21 augustus 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,

 

gelet op artikel 2.1a, tweede lid, van de 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020,

 

overwegende:

- dat op 21 augustus 2020 de 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden (hierna: de noodverordening) in werking is getreden;

- dat de studentenzeilvereniging De Blauwe Schuit te Leiderdorp van zaterdag 22 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020 introductie zeildagen organiseert voor geïnteresseerde studenten en nieuwe leden;

- dat op grond van artikel 2.1a, eerste lid van de noodverordening het verboden is een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan.

- dat in artikel 2.1a, tweede lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio van dit verbod ontheffing kan verlenen voor een samenkomst georganiseerd door een onderwijsinstelling, studentenvereniging, studentensportvereniging of studievereniging, indien:

a. de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio;

b. de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport;

c. de samenkomst kleinschalig is;

d. tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd; en

e. de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 06:00 uur;

- dat de introductie zeildagen tot doel hebben om aanstaande studenten kennis te laten maken met de zeilsport en de vereniging De Blauwe Schuit;

- dat er per dagdeel maximaal 41 personen deelnemen aan de introductie zeildagen, en deze zijn opgedeeld in groepen van maximaal 25 personen;

- dat de introductie zeildagen plaatsvinden op het terrein van De Blauwe Schuit aan de Zijlstroom 79, 2353 NN te Leiderdorp en de van daaruit te bereiken wateren;

- dat De Blauwe Schuit tijdens de introductie zeildagen te allen tijde de maatregelen van het RIVM en de voorschriften uit de noodverordening in acht neemt om het risico op besmetting van het COVID-19 virus te beperken;

- dat, voor zover van toepassing op grond van de geldende noodverordening, tijdens de introductie zeildagen het houden van een veilige afstand van 1,5 meter tussen personen onderling gewaarborgd is;

- dat tijdens de introductie zeildagen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd;

- dat de activiteiten plaatsvinden van 22 augustus 2020 tot en met 28 augustus 2020, tussen 8.00 en 21.00 uur;

- dat het (enkel) onder de hierna genoemde voorschriften is toegestaan aan De Blauwe Schuit om de introductieactiviteiten plaats te laten vinden;

 

BESLUIT:

 

 

 

Artikel 1  

Het verbod op organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan met samenkomsten in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behoren erf, in het kader van de werving en introductie van studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo) samenkomsten (artikel 2.1a, eerste lid, van de noodverordening) is niet van toepassing op de introductie zeildagen georganiseerd door A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit te Leiderdorp van zaterdag 22 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020, indien de navolgende voorschriften in acht worden genomen:

 

a. de samenkomsten van De Blauwe Schuit van 22 augustus 2020 tot en met 28 augustus 2020 plaatsvinden tussen 8.00 en 21.00 uur;

b. dat bij de samenkomst maximaal 41 personen per locatie tegelijkertijd aanwezig en opgedeeld in groepen van maximaal 25 personen inclusief begeleiders;

c. alle noodzakelijke maatregelen te treffen waardoor de deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, voor zover dit op grond van de noodverordening vereist is;

d. voldoende hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;

e. de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen vanuit de overheid in acht te nemen;

f. tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken te verstrekken of te nuttigen.

 

Artikel 2  

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en is van kracht van zaterdag 22 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020. Dit besluit wordt tevens zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het Blad Gemeenschappelijke Regeling.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘ontheffing introductie zeildagen A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit Leiderdorp 11e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020’.

 

Leiden, 21 augustus 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN,

drs. H.J.J. Lenferink

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, postbus 1123, 2302 BC Leiden, t.a.v. de afdeling Strategie en Beleid. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag

Ga naar het begin