Ga naar de inhoud

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Lisse 2020

Publicatiedatum:
dinsdag 12 mei 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Lisse 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse,

 

gelet op Algemene Subsidieverordening Lisse 2017,

besluit vast te stellen:

 

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Lisse 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Gemeente: de gemeente Lisse;

 • b.

  Verordening: Algemene Subsidieverordening Lisse 2017;

 • c.

  Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen woningen’;

 • d.

  Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling;

 • e.

  Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen.

 • f.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.

 • g.

  Maatregelenlijst Subsidie: de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd. (Bijlage 1 van deze subsidieregeling)

 • h.

  Vouchercode: een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie binnen deze subsidieregeling.

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil de gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of diensten opgenomen in de Maatregelenlijst subsidie in, aan of op een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Lisse.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die eigenaar-bewoner is van een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Lisse.

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1.

  De Subsidieregeling geldt voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 • 3.

  De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager.

 • 4.

  De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de bestaande woning van de aanvrager.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1.

  De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per bestaande woning voor zover het beneden het in lid 3 genoemde subsidiebedrag blijft.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten.

 • 3.

  De maximale totale subsidie bedraagt 70 euro inclusief BTW per bestaande woning.

 • 4.

  Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per bestaande woning is 35 euro inclusief BTW.

Artikel 7 Aanvraag, uitbetaling en controle subsidie

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan na het aanschaffen van de energiebesparende maatregelen digitaal via de website, van door de gemeente in dit verband aangestelde verantwoordelijke partij, ter controle worden ingediend (www.winstuitjewoning.nl/Lisse). Hiertoe dienen enkele voor de beoordeling van de aanvraag relevante stukken, informatie en verklaringen te worden bijgevoegd. De aanvrager dient de volgende stukken en gegevens aan te leveren:

  Voor de aanvraag:

  • a.

   de eenmalig te gebruiken vouchercode,

  • b.

   een goed leesbare foto of kopie van het complete betaalbewijs (of betaalbewijzen) voor aanschaf van de maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie,

  • c.

   de adresgegevens van de bestaande woning van Eigenaar-bewoner waar de gebruikte vouchercode betrekking op heeft,

  • d.

   de datum of data van aanschaf,

  • e.

   enkele antwoorden op vragen over de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten , en

  • f.

   een akkoord op de verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteed aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

  Voor de controle op de subsidie:

  • g.

   het e-mailadres, het telefoonnummer van de Eigenaar-bewoner,

  Voor het uitbetalen van de subsidie:

  • h.

   naam en bankgegevens van de Eigenaar-bewoner.

  Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet kan deze de bovenstaande stukken, informatie en verklaringen per post toesturen aan de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij met als doel de ingediende subsidieaanvragen te controleren.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze Subsidieregeling.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2021 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond zoals genoemd in artikel 9 lid 2 is bereikt in de gemeente Lisse.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 maart 2021 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De gemeente behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies van de Maatregelenlijst Subsidie geldt een subsidieplafond van € 127.558,-

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 3.

  Het Subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op www.winstuitjewoning.nl/Lisse.

 • 4.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de subsidiabele periode zoals omschreven in Artikel 8.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Lisse 2017 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling en bijbehorende bijlagen.

 • b.

  het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikelen 10, 11 en 12 van de Algemene Subsidieverordening Lisse 2017 gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • b.

  De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieverlening te zijn aangebracht op de woning.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

De gemeente en/of de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen, kan de gesubsidieerde maatregelen steekproefsgewijs controleren. Indien na controle blijkt dat de gesubsidieerde maatregelen niet binnen 6 maanden na vaststelling van de subsidie zijn aangebracht, kan zij de vaststellingsbeschikking intrekken of wijzigen.

Artikel 13. Beslistermijn

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het vaststellen van de subsidie.

 • 2.

  De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de subsidie.

Artikel 14. Betaling van de subsidie

 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats binnen 3 weken na vaststelling.

 • 2.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Lisse 2020’.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2020.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 28 april 2020,

De burgemeester,

L. Spruit

De gemeentesecretaris,

B. Marinussen

Bijlage 1 bij Subsidieregeling energiebesparende maatregelenwoningen Lisse 2020

Productenlijst Vouchers Energiebesparing

Regeling Reductie Energiegebruik

 

Opgesteld door Milieu Centraal en Winst uit je woning

Definitieve versie 28-2-2020

A Doe het zelf maatregelen

 

Productsoort /productcategorie

Toelichting

Tochtstrips (alu / pvc)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Brievenbusborstel

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtborstel onder de buitendeuren

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtband (foam / rubber)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Deurdranger en deurveren

Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies

Ledlampen, minimaal energielabel A++, regulier model, maximaal 6 ledlampen per voucher

Je gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp terwijl die nog niet kapot is, lijkt misschien zonde. Maar, dat is het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te vervangen. Vervang je al je onzuinige lampen in één keer? Dan ben je maar één keer bezig en maak je een mooie klapper voor het klimaat. Als je het kleiner wilt houden: begin dan met de lampen die het meeste aan staan.

Pompschakelaar vloerverwarming

Heb je vloerverwarming met een wat oudere pomp, kijk dan of er een pompschakelaar tussen de pomp en het stopcontact zit. Zonder schakelaar draait de pomp voortdurend. Mét schakelaar draait de alleen als het nodig is en dat bespaart energie.

Nog energiezuiniger is het om een oude onzuinige pomp te vervangen door een zuinige moderne pomp inclusief pompschakelaar.

Radiatorfolie

Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten.

Nog beter is het om de buitenmuur beter te (laten) isoleren.

Kozijnfolie (niet verwarren met raamfolie)

Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als het ware een tweede laag ‘glas’ vormt waartussen een stilstaand laagje lucht zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll.

Uitgesloten is raamfolie, dat is folie op het glas. Dit is vooral voor monumenten bedoeld, en kan alleen door een professional worden aangebracht.

Leidingisolatie voor cv-leidingen in onverwarmde ruimtes

In verwarmde ruimtes hoef je de CV-buizen niet te isoleren, omdat die de ruimte gewoon mee verwarmen. Isoleer niet de drinkwaterleidingen, om risico op legionella te voorkomen.

Radiatorventilator

Met een radiator-ventilator is je huis sneller warm met minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met magneten aan de onderkant van de radiator clickt.

Thermostaatknop voor radiator

Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Thermostaatknoppen niet toepassen in een kamer waar de thermostaat zit.

Let op: Het vervangen van radiatorknoppen is geen eenvoudige klus.

Slimme thermostaat met zelflerend opwarmen, modulerend stoken en instelbaar klokprogramma

Alleen als de slimme thermostaat over de volgende functionaliteiten beschikt:

Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te warmen.

Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan efficiënter.

Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat is prima mits je het ook zelf kan instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleveren omdat het nauwkeuriger is.

Let op: Het vervangen van een thermostaat is geen eenvoudige klus.

Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)

Bespaart warm water, dus energie.

Waterbesparende douchekop. Voorwaarde is 7,2 liter water per minuut of minder.

Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek).

Thermostaatmengkraan

Bespaart warm water, dus energie. Doordat de temperatuur goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het instellen van de juiste temperatuur.

Let op: Het vervangen van een mengkraan is geen eenvoudige klus.

Glaswol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Steenwol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

PIR-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

EPS-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

XPS-Isolatieplaten

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Dakisolatie pakket (Kingspan)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Thermo tape/ Alu tape voor isolatiewerkzaamheden

Nodig bij isolatiewerkzaamheden

Isolerende buitendeuren

Als ze van hout zijn, kies dan bij voorkeur hout met FSC of PEFC keurmerk.

Let op: Het vervangen van een buitendeur is geen eenvoudige klus.

Inductiekookplaat

Maakt het mogelijk om aardgas vrij te worden. Een inductiekookplaat gebruikt minder stroom dan andere elektrische kookplaten. Vergeleken met gas is er nu nog weinig verschil in CO2-uitstoot. Naarmate het percentage duurzame stroom in de stroommix omhoog gaat, zal inductie koken beter scoren dan koken op gas.

Let op: laat het werken aan een groepenkast over aan een erkend installateur.

Zonwering voor buitenzijde ramen

Energiezuinig woning koel houden, bespaart op een eventuele airco of voorkomt aanschaf daarvan. Zonwering aan de binnenzijde van het raam is minder effectief, vooral bij HR++ en triple glas ramen.

Energieverbruiksmanager

Leest via kabeltje of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op gas en 4% op stroomverbruik.

B Maatregelen aangebracht door bedrijven

 

De voorwaarden die gesteld worden aan de isolatiewaarden zijn conform de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis, uitgevoerd door RVO.

 

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Spouwmuurisolatie ten minste Rd 1,1 [m2K/W]

Bij woningen gebouwd tussen 1920 en 1975 is vaak sprake van een niet-geïsoleerde ruimte tussen de binnen- en buitenmuur (spouwmuur). Deze ruimte kan gevuld worden met een isolatiemateriaal. Een gecertificeerd bedrijf zal uw spouw altijd eerst onderzoeken op mogelijke koudebruggen: plekken waar de kou van de buitenlucht wordt doorgegeven aan de binnenmuur, bijvoorbeeld door resten van metselspecie.

Het gecertificeerde bedrijf zal u verder u goed adviseren en garantie geven op het resultaat.

Vloerisolatie ten minste Rd 3,5 [m2K/W]

Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt (tenminste 35 cm tussen onderkant balken en bodem kruipruimte) kun je aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal laten aanbrengen.

Vraag het isolatiebedrijf om op de bodem van de kruipruimte een dampremmende folie van kunststof (PE) te leggen. Zo wordt het isolatiemateriaal niet vochtig en blijft het goed werken.

Bodemisolatie ten minste Rd 3,5 [m2K/W]

Bij bodemisolatie ligt het isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte. Het isoleren van de bodem van de kruipruimte geeft minder energiebesparing en comfortverbetering dan isolatie aan onderkant (uitgaande van dezelfde isolatiewaarde). Het is een geschikte optie als de onderkant van je vloer door een te lage of ontoegankelijke kruipruimte niet mogelijk is.

Dakisolatie ten minste Rd 3,5 [m2K/W]

Je dak kan op verschillende manieren geïsoleerd worden. Het beste resultaat geeft isolatie aan de buitenkant, dit gebeurt meestal in combinatie met een dakrenovatie. Maar isolatie aan de binnenzijde is ook een goede mogelijkheid.

Isoleren is ook nuttig als je de zolder niet verwarmt.

HR++ glas met maximale U waarde 1,2 W/m²K

 

Tripleglas met maximale U-waarde 0,7 in combinatie met isolerende kozijnen met maximale U waarde van 1,5 W/m² K

HR++ glas en triple glas isoleert veel beter dan enkel glas of gewoon dubbel glas. Zijn je kozijnen aan vervanging toe? Ga dan voor nieuwe isolerende kozijnen met triple (driedubbel) glas. Wil je alleen het glas vervangen? Kies dan voor HR++ , of triple glas als dat mogelijk in het bestaande kozijn.

Mechanische ventilatiebox met gelijkstroommotor.

Ongeveer 3 van de 10 huizen hebben mechanische ventilatie. Moderne ventilatieboxen met een gelijkstroommotor zijn een stuk energiezuiniger dan de ventilatieboxen die in het verleden werden toegepast.

C. Afgenomen diensten van derden

 

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Een energieadvies aan huis

Dit energieadvies dient te zijn gegeven door een in het kader van het RRE project aan de gemeente verbonden partij. Huisbezoeken vanuit Winst uit je woning zijn uitgesloten.

Een EPA advies aan huis

Dit advies dient te zijn gegeven door een gecertificeerd EPA adviseur.

 

Ga naar het begin